Bättre kemikaliesäkerhet med hjälp av effektivare kommunikation

Tukes 30.12.2013 11.00
Pressmeddelande

Finlands första nationella kommunikationsplan för farliga kemikalier har blivit klar. Beredningen av planen utfördes i ett omfattande myndighetssamarbetsprojekt samordnat av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Huvudsyftet med planen är att effektivera distribution av tillförlitlig information om kemikalier och på så sätt förbättra kemikaliesäkerheten.

Varje människa kommer dagligen i kontakt med många olika kemikalier i sina vardagssysslor och faktiskt bara genom att andas.  Finland importerar eller tillverkar sammanlagt 31000 kemikalier som klassificeras som farliga. Dessa innehåller 4500 ämnen som klassificeras som farliga. Å andra sidan är en stor del av kemikalierna nyttiga och till och med nödvändiga.

Kemikaliekommunikationen är en komplicerad fråga, då de risker kemikalierna medför ofta är osynliga och kemikalier alltför ofta diskuteras i vetenskapliga och svårbegripliga ordalag. En riskfri användning av kemikalier förutsätter omsorgsfullhet och bland annat kännedom om varningsmärken. Dessutom ska bruksanvisningarna läsas och iakttas. Var och en av oss kan med sina egna val påverka hur vi själva och hur miljön kommer i kontakt med kemikalier.

Myndigheterna utgår från att informationen om kemikalier ska breddas och diversifieras så att medborgarna har tillräckligt med tillförlitlig, tydlig och lättfattlig information om kemikalier till sitt förfogande och att denna information utan dröjsmål och begränsningar ska vara tillgänglig via olika mediekanaler. Avsikten är att information om de hälso- och miljökonsekvenser som orsakas av kemikalier ska kunna förmedlas utan att onödig rädsla framkallas.

-   I Finland och inom EU allmänt taget är kemikaliesäkerheten på internationell nivå av hög klass, varför det inte föreligger något skäl till kemikaliehysteri. Myndigheterna koncentrerar sig i sin kommunikation i synnerhet på att säkerställa att de risker kemikalierna medför ska bli mer kända och att kemikalier ska användas på ett säkert sätt, uppger direktör Esa Nikunen från Tukes, ordförande för det myndighetsnätverk som har utfört beredningen av planen.

Förutom medborgare och konsumenter beaktar planen även målgrupper med företrädare för olika yrkeskategorier. Stora företag har större möjligheter att förstå och rätta sig efter europeisk kemikalielagstiftning. Det är i synnerhet små företag som behöver stöd och råd av myndigheterna i kemikaliefrågor. 

-    Att byta ut farliga kemikalier och sörja för kemikaliesäkerheten kan faktiskt bli en framgångsfaktor för företagen, säger Nikunen.

I arbetet med kommunikationsplanen medverkade förutom Tukes social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Finlands miljöcentral, Institutet för hälsa och välfärd, Institutet för arbetshygien samt Regionförvaltningsverket. Planen omfattar tiden fram till år 2020. Dess målsättning och innehåll uppdateras årligen.

Närmare upplysningar:

Direktör Esa Nikunen, tfn 029 5052 107,
Kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo, tfn 029 5052 481
[email protected]