Hoppa till innehåll

Kemikaliesäkerheten ska beaktas tydligare i kommunernas anskaffningar inom förskolepedagogik och byggande

Mediatiedote
Utgivningsdatum 1.12.2023 8.01
Pressmeddelande

Kommunerna och städerna kräver i allt högre grad olika hållbarhetskriterier i sina upphandlingar för att begränsa användningen av skadliga kemikalier vid byggande och anskaffningar inom förskolemiljön. De nuvarande upphandlingskriterierna är dock inte tillräckliga för att säkerställa att kraven i kemikalielagstiftningen uppfylls. De som handhar upphandlingar behöver information om skadliga ämnen och kemikalielagstiftning samt bättre anvisningar för upphandling och utarbetande av kriterier.

I projektet VARKE (Produktupphandlingar och kemikalier i anslutning till förskolepedagogiken) som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands miljöcentral (Syke) har genomfört undersöktes hur kemikalier beaktas vid upphandlingar i anslutning till byggande i städer och kommuner. I projektet granskades både byggnadsmaterial och produkt- och tjänsteupphandlingar i förskolemiljön, det vill säga daghem och skolor.

”Växande barn är mycket känsliga för skadliga kemikalier i uppväxtmiljön. Offentliga aktörer såsom kommunerna kan påverka förekomsten av skadliga kemikalier i miljön inom förskolepedagogiken genom att beakta dem i sina produkt- och serviceupphandlingar”, säger överinspektör, projektchef Petteri Talasniemi vid Tukes.

Kemikalielagstiftningen kan minska riskerna i anslutning till skadliga ämnen vid upphandling

I VARKE-projektet granskades sammanlagt 40 byggnadsprodukter som anskaffats till daghem eller skolor. Totalt 30 produkter testades och alla produkter uppfyllde kraven i kemikalielagstiftningen.

Det finns inget förhandsgodkännande från myndigheten för produkter på den finländska marknaden, det vill säga myndigheterna kontrollerar inte produkterna på marknaden i förväg. Därför spelar upphandlingsaktörernas egna kompetens och kontroll en viktig roll i upphandlingsskedet.

”För närvarande utvecklas under ledning av kompetenscentret KEINO gemensamma mål och kriterier för att minska antalet skadliga kemikalier vid upphandlingar inom förskolepedagogiken, det vill säga det så kallade green deal-avtalet”, säger specialforskare Katriina Alhola vid Finlands miljöcentral. KEINO är ett konsortium som utvecklar den offentliga sektorns förmåga att utnyttja hållbara och innovativa upphandlingar.

”Det vore lämpligt att införa noggrannare krav på att produkterna överensstämmer med kemikalielagstiftningen i upphandlingskriterierna. Lagstiftningen fastställer minimikraven för skadliga ämnen”, preciserar Petteri Talasniemi. ”Förteckningarna över skadliga ämnen uppdateras kontinuerligt, så det skulle också vara bra att regelbundet precisera upphandlingskriterierna när det gäller kemikalier i kommunerna.”

Utredningen visar att de upphandlande enheterna förstår betydelsen av kemikaliesäkerhet vid upphandling. I de flesta kontrollerade anbudsinfordringar hade skadliga ämnen beaktats, men endast på allmän nivå eller via enskilda kriterier. Den senaste informationen i anslutning till kraven på skadliga ämnen borde också förmedlas bättre i distributionskedjan av produkter mellan företagen.

”Den offentliga sektorn förutsätts vara en vägvisare när det gäller hållbara upphandlingar eftersom den årligen köper varor, tjänster och entreprenader för närmare 47 miljarder euro i Finland. Genom att utveckla upphandlingspraxis kan dessa pengar styras bättre till rena lösningar för att främja marknaden för hållbara produkter och tjänster”, sammanfattar Syke-forskaren Petra Rinne.

VARKE-projektet genomfördes av Tukes och Finlands miljöcentral. Projektet finansierades av Tukes och miljöministeriet.

Länk till projektets slutrapport (på finska): Kemikaalit varhaiskasvatuksen hankinnoissa

Mer information:

Läs mer om Green deal för skadliga ämnen (på finska): Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green deal 

Petteri Talasniemi
överinspektör, Tukes
tfn 029 505 2104
[email protected]

Katriina Alhola
specialforskare, Finlands miljöcentral
tfn 029 525 1065
[email protected]

Petra Rinne
forskare, Finlands miljöcentral
tfn 029 525 1083
[email protected]

Tillbaka till toppen