Kosmetikövervakning var fokus i Tukes kemikalieövervakning

Tukes 26.1.2018 9.50
Pressmeddelande

Under 2017 granskades totalt cirka 1440 produkter i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieövervakning. Tukes ökade särskilt övervakningen av kosmetiska produkter.

Tukes kemikalieövervakare granskade 2017 bland annat lim för försäljning till konsumenter, bastudofter, material för 3D-utskrift, webbhandel med farliga kemikalier, säkerheten för kosmetiska produkter, växtskyddsmedel, biocider, biocidsubstanser som ingår i tillståndspliktiga träskyddsmedel samt kemikalier i smycken, plast och elektriska apparater som spelkontroller och USB-kablar.

För 52 kemikalieprodukter utfärdade Tukes säljförbud eller förordnade om avlägsnande från marknaden. I 10 fall ålade Tukes företaget att återkalla en produkt från slutanvändarna.

- Återkallelserna hade att göra med ett förbjudet ämne som hittats i mobiltelefonskal, asbest i gasmasker från forna Sovjetunionen, tungmetaller i smycken samt förbjudna ämnen i textilier och spelkontroller, säger gruppchef Marilla Anttila vid sektionen för kemikalieprodukter vid Tukes.

Dessutom drog företag frivilligt tillbaka några produkter på grund av förbjudna ämnen i textilier och sandblästringsämnen. I dessa fall hade företaget redan återkallat produkterna när saken kom till Tukes kännedom.

Övervakningsbesöken till företag ökade

Tukes övervakade produkter bland annat utifrån etikett eller säkerhetsdatablad eller laboratorietester. Tukes övervakade också marknadsföring riktad till konsumenter.

Tukes gjorde 579 övervakningsbesök till företag, vilket är mer än tidigare år. Under övervakningsbesöken hämtade man produkter att övervaka eller gick grundligt igenom företagets verksamhet och skyldigheter att följa kemikalielagstiftningen.

Brister i förpackningsmärkning och förbjudna ingredienser i kosmetik

Tukes ökade avsevärt övervakningen av kosmetiska preparat 2017. Tukes granskade totalt cirka 400 kosmetikprodukter. Förutom det normala övervakningsarbetet inom kosmetikövervakningen genomfördes tre planmässiga övervakningsprojekt, där 202 preparat granskades.

De vanligaste fynden i dessa övervakningsprojekt var olika brister i märkningen av förpackningar (74), av vilka de flesta var att förpackningen saknade märkningar på finska och svenska. I kosmetika hittades förbjudna beståndsdelar i 9 preparat.  Hela 70 preparat innehöll ett konserveringsmedel eller en konserveringsblandning som inte får användas i ett preparat.

Det allvarligaste enskilda fyndet var att ett UV-filter saknades i en produkt avsedd som solskyddsmedel. De administrativa besluten, genom vilka försäljningen av 27 kosmetiska produkten förbjöds, var 4 till antalet.

I de övriga fallen drog företagen frivilligt bort preparat som stred mot bestämmelserna eller genomförde korrigerande åtgärder för att få produkten att motsvara bestämmelserna.

Inom näthandeln övervakade Tukes användningen av medicinska påståenden i marknadsföringen av kosmetiska produkter. Av nätbutiksinnehavarna har tre av fyra frivilligt tagit bort sina medicinska påståenden från sina sidor. Ett fall är fortfarande under behandling.

Bristfällig information om kemikalier i nätbutiker

Tukes deltog under 2017 i EU:s gemensamma övervakningsprojekt för näthandel med kemikalier. Enligt EU-lagstiftningen ska de farliga egenskaperna som nämns i förpackningsmärkningarna för farliga kemikalieblandningar som säljs i nätbutiker finnas till påseende på webben. Resultaten av projektet var mycket dåliga, och det var inte många företag vars näthandel var i sin ordning. Tack vare övervakningsprojektet förbättrades nätköparnas medvetenhet om kemikaliernas farliga egenskaper betydligt.

Liknande resultat uppvisade projektet med övervakningen av bastudofter: Av 85 granskade dofter uppvisade 80 procent brister i märkningen. Bristen på märkning varierade från lindriga brister till fullständig avsaknad av varningsmärkningar.

Hur övervakar Tukes kemikalier 2018?

Tukes kommer att fortsätta sin kemikalieövervakning 2018, bland annat genom olika övervakningsprojekt. Tukes avser att inom kosmetika övervaka till exempel nya probiotikapreparat, färgkosmetika och syrabaserade exfolieringsämnen.

Inom ramen för övervakningen av kemikalieprodukter är Tukes involverad i bl.a.  ett EU-omfattande projekt för att övervaka efterlevnaden av EU:s CLP-förordning, dvs. klassificering, märkning och förpackning av farliga kemikalier.

Tukes övervakar även tatueringsfärger under året.

Vid övervakningen av växtskyddsmedel riktas särskild uppmärksamhet mot användningen av växtskyddsmedel i skogsbruk, eventuella växtskyddsmedelsförfalskningar på marknaden och skydd av pollinatörer.

Mer information

sektionschef Marilla Anttila, tfn 050 3589 338

överinspektör Terhi Tauriala-Rajala (kosmetikaövervakningen) tfn 029 5052 044

e-post: [email protected]

Tukes marknadsövervakningsregister

Kadmium påträffat i metallsmycken