Förbjudet ämne i nagellack, alltför mycket sensibiliserande konserveringsämne i schampo?

Tukes 15.10.2015 10.00
Pressmeddelande

Ett schampo som innehåller mera sensibiliserande konserveringsämne än den maximala tillåtna halten. En hårfärg som marknadsförs som skonsamt för huden, trots att preparatet i verkligheten innehåller starkt sensibiliserande hårfärgsämnen. Ett företag som framställer eller importerar kosmetiska produkter utan att känna till de skyldigheter som föreskrivs i kosmetikalagstiftningen.  Ovan nämnda fall är exempel på problem som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) befattar sig med i sin övervakning av kosmetiska produkter.

Syftet med kosmetikalagstiftningen är att säkerställa att kosmetiska produkter är trygga för människors hälsa.   Tukes övervakar att kosmetikalagstiftningen efterlevs i Finland.

Brister i kännedomen om lagstiftningen 

Företagen är inte alltid medvetna om de skyldigheter som föreskrivs i kosmetikalagstiftningen. Oklarhet råder om identifiering av företagets roll och skyldigheter. Lagstiftningen föreskriver skyldigheter för såväl distributörer av kosmetiska preparat som för ansvariga personer i branschen. En ansvarig person är i huvudsak skyldig att se till att preparatet överensstämmer med lagstiftning och säkerhetskrav.

Import av kosmetiska produkter i försäljningssyfte från länder utanför EU 

Kraven på kosmetiska produkter är inte likadana överallt i världen. Företagen är inte alltid medvetna om sina skyldigheter som ansvariga personer då de importerar kosmetiska produkter från länder utanför EU. Exempel på konstaterade brister:

  • Preparatet innehåller en substans som enligt EU-bestämmelserna inte får användas i kosmetiska produkter.  Exempelvis kan en substans som används i kosmetiska produkter i USA strida mot lagstiftningen i Europa.
  • Uppgifter om ansvarig person inom EU-området saknas.
  • Det kosmetiska preparatets säkerhetsrapport är bristfällig eller saknas helt och hållet, preparatet har inte anmälts till databasen CPNP,  märkningarna på finska och svenska är bristfälliga.

En substans som ingår i en kosmetisk produkt överskrider gränserna för en säker halt 

I kosmetikalagstiftningen begränsas användningen av vissa ämnen.  För metylisotiazolinon som används som konserveringsämne i kosmetiska produkter har en högsta tillåten halt fastställts i lagstiftningen. I övervakningen har man märkt att en del preparat innehåller  ämnen vars halter överstiger gränserna i lagstiftningen

Vilseledande påståenden i marknadsföring av kosmetiska produkter 

Påståendena i marknadsföring av kosmetiska produkter måste vara sanningsenliga och basera sig på vederbörliga bevis på påstådd effekt. Kosmetiska produkter får inte marknadsföras som medicin. Exempel på konstateradebrister:

  • Oxiderande permanent hårfärg sägs vara skonsam för huden eller skydda huden mot sensibilisering, trots att preparatet de facto innehåller kraftigt sensibiliserande substanser (bl.a.  PPD, parafenylendiamin).
  • Fuktighetskräm för huden marknadsförs för behandling av hudsjukdomar (exempelvis psoriasis).

Märkningar 

Brister i märkningarna  är vanliga.  Exempel:

  • en del av märkningarna på finska  saknas, särskilda säkerhetsåtgärder anges endast på engelska (hårfärger), märkningar på svenska saknas helt och hållet.
  • Den ansvariga personens kontaktinformation (adress) saknas.
  • Hållbarhetstiden saknas helt och hållet eller anges inte på det sätt som föreskrivs i lagen.

Kom och prata om kemikalieövervakningen på I Love Me-mässan 

Experter från Tukes kosmetikaövervakning finns på plats från fredag till söndag  på I Love Me-mässan i Helsingfors Mässcentrum på Blomsterhattantens avdelning (länk till meddelande) 6F68.

Mer information:

Om krav på kosmetiska produkter på Tukes webbplats

EU:s veckolista över farliga produkter, innehåller även kosmetiska produkter

överinspektör Heli Sandberg, tfn 029 5052 019

e-post: [email protected]