Många brister i reklamartiklar

Mediatiedote 21.2.2019 10.38
Pressmeddelande

Många brister hittades i reklamartiklar i ett tillsynsprojekt som genomfördes som ett nordiskt samarbete. I produkterna hittades exempelvis för höga halter av skadliga ämnen, vars användning är begränsad inom EU eller globalt. Brister hittades även i märkningar och dokumentering. I projektet deltog Norge, Sverige, Danmark, Island och Finland.

Tillsynsprojektet utredde i synnerhet skadliga ämnen i reklamartiklar

Totalt 246 reklamartiklar undersöktes för överensstämmelse med kraven i ett tillsynsprojekt i de nordiska länderna. Kemikalierna i produkterna testades, för vilka begränsningar finns i flera olika lagstiftningar. I produkterna hittades bl.a. globalt begränsade, långlivade, långväga och för miljön skadliga organiska föreningar (POP-föreningar). 63 av de undersökta produkterna konstaterades inte överensstämma med kraven. Flesta produkter som inte överensstämde med kraven fanns bland elektriska produkter och mjuka plastprodukter.  Dessutom hittades brister i märkningarna och dokumenteringen för flera produkters del.

Tukes hittade bly i elektriska produkter

I Finland undersökte Tukes inom reklamartikelprojektet totalt 38 produkter, varav 9 var smycken, 13 elektriska produkter, 11 batterier och 5 textilier tillverkade av återvinningsmaterial. De undersökta elektriska produkterna var i huvudsak små högtalare som var försedda med bl.a. små USB-kablar som redan tidigare varit förknippade med problem. Även högtalarnas batterier testades. Av de produkter som Tukes undersökte hittades brister endast hos elektriska produkter. Hos sex elektriska produkter hittades för mycket bly. Tukes kontrollerade även symbolen för separat insamling, som fanns hos de flesta av produkterna på ett tillbörligt sätt.

– Företagen som säljer reklamartiklar förhöll sig positivt till tillsynsprojektet. Flera aktörer upphörde frivilligt med försäljningen och marknadsföringen av produkter som inte överensstämde med kraven efter att de fick veta om lagstridigheten. Vi på Tukes har även varit i kontakt med företagen för att korrigera brister i märkningarna, säger överinspektör Tiia Salamäki.

Reklamartiklar saknade kontaktuppgifter

Flera produkter saknade kontaktuppgifter för tillverkaren eller EU-importören. Ett företag som delar ut reklamartiklar med sin egen logo bör försäkra sig om att produkten eller dess förpackning är försedd med tillverkarens och importörens namn och kontaktuppgifter. Om produkten endast har det marknadsförande företagets logo eller namn har det marknadsförande företaget tillverkarens ansvar och skyldigheter.

Företagen är skyldiga att informera om SVHC-ämnen i föremål

Inom projektet utreddes även ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) hos textilier och företagens kännedom om skyldigheter i anslutning till SVHC-ämnen. Hos textilierna hittades inte SVHC-ämnen, men företagen bör utveckla förvaltningen av kemikalieinformation. Inom projektet gavs företagen råd om krav i anslutning till SVHC-ämnen i föremål.

De nordiska ländernas gemensamma slutrapport på engelska publiceras våren 2019 även på Tukes webbplats.

Mer information:
Överinspektör Tiia Salamäki, tfn 029 5052 632,
Överinspektör Kati Suomalainen tfn 029 5052 015
[email protected]

Länkar:

Nordic enforcement of give-away products

Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Ackumulator och batterier

Kemikaalit koruissa ja kelloissa

Fråga om kemikalier i produkter

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC