Malmletningen minskade kraftigt i Finland förra året – i gruvorna bryter man dock mer malm än tidigare

Tukes 28.3.2014 10.00
Pressmeddelande

Gruvbolagen i Finland rapporterade till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att man år 2013 investerade 40 procent mindre i malmletning än året innan. Antalet provborrningar minskade till hälften. I redan etablerade gruvor bröt man dock fortsättningsvis mycket malm: den totala malmbrytningen ökade med 16 procent. Långsam behandling av tillstånd inom gruvbranschen utgör inte längre ett hinder för effektiv malmletning, eftersom Tukes har lyckats förkorta tillståndsköerna.

År 2013 minskade gruvbolagens investeringar i malmletning med 40 procent jämfört med året innan, och antalet provborrningar var hälften färre. Totalt rapporterade 38 bolag till Tukes om malmletning. I Finland är malmletningen koncentrerad till ett fåtal aktörer: De 15 största bolagen utförde 97 procent av samtliga letningar.

Den minskade malmletningen är ett internationellt fenomen, som beror på den osäkra prisutvecklingen för metaller – bolagen erhåller inte riskfinansiering för sin provverksamhet. På ett globalt plan minskade investeringarna i malmletning med 30 procent förra året. Malmletningen väntas minska ytterligare i Finland under 2014.

Brytningen ökar, men investeringarna i gruvor sjunker

Såväl gruvornas totala brytning av metaller som deras malm- och bruksstensbrytning ökade år 2013. den totala brytningen ökade med 16 procent jämfört med året innan, till nästan 80 miljoner ton. Brytningen av brukssten och malm ökade med fem procent jämfört med året innan, totalt 36,5 miljoner ton.

Sammanlagt 24 bolag rapporterade om brytning i totalt 46 olika gruvor.

Finlands största gruva är Yara Suomi Oy:s apatitgruva i Siilinjärvi, såväl sett till total brytning (27,2 miljoner ton) som bruksstensbrytning (10,5 miljoner ton). Den näst största är FQM Kevitsa Mining Oy:s gruva i Kevitsa (21,8 miljoner ton). Dessa två största gruvor stod för över 60 procent av all brytning i Finland.

Bolagen rapporterade att de investerat 200 miljoner euro i gruvverksamheten, dvs. nästan 40 procent mindre än året innan. Man bygger inte nya gruvor, och de förväntade utvidgningarna är små.

Behandlingen av tillståndsansökningar försnabbades

Säkerhets- och kemikalieverket har försnabbat behandlingen av tillstånd inom gruvbranschen. För tillfället står 454 ansökningar om tillstånd för malmletning, gruvdrift och guldvaskning i kö. Behandlingen av gruvtillstånd och utmålsbestämmelser enligt den gamla gruvlagen är smidig.

Av tillståndsansökningarna för malmletning (ansökningar om inmutning, ansökningar om malmletningstillstånd) är 375 stycken fortfarande under behandling. Kön blir kortare tack vare smidig tillståndsbehandling och recessionen: färre ansökningar inkommer och ansökningar under behandling dras tillbaka.

– Behandlingen av malmletningstillstånd är inte längre ett hinder för effektiv malmletning. Malmletningen och gruvdriften begränsas för tillfället främst av företagens finansiering, miljömyndigheternas tillståndskrav på aktörerna samt längden på behandlingen av ändringsansökningar i rättsinstanser, berättar gruvöveringenjör Terho Liikamaa på Tukes.

Behandlingen av ansökningar för guldvaskningstillstånd går smidigt, i synnerhet då det gäller tillstånd för grävning med spade. Behandlingen av tillstånd för guldgrävning med maskin försenas av ändringansökningar som är under behandling i förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Mer information:

 
gruvöveringenjör Terho Liikamaa, tfn 029 5052 117,

Gruvdrift: Ossi Leinonen, tfn 0295052 205

Malmletning: Ilkka Keskitalo, tfn 029 50552 151

Guldvaskning: Pasi Molkoselkä, tfn 029 5052 133

[email protected]

Statistik för bergsindustrin år 2013 finns på Tukes webbplats http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/ under Materiaali (på finska).

För tillfället behandlar Tukes både ansökningar om inmutning och utmål från tiden för den gamla gruvlagen (före 1.7.2011) samt ansökningar om tillstånd enligt den nya gruvlagen.

Med inmutningsansökning avses i den gamla gruvlagen tillstånd för ett företag att undersöka om det finns mineraler i berggrunden i det inmutade området som kan utnyttjas enligt gruvlagen. I den nya lagen motsvaras inmutningsrätt av malmletningstillstånd. Enligt den nya lagen kan ett företag ansöka om reservering innan man ansöker om malmletningstillstånd, vilket ger förtur att söka malmletningstillstånd inom högst två år.

Med utmålsansökning enligt den gamla lagen ansöker man om lov att utnyttja mineraler i berggrunden. I den nya lagen motsvaras utmålsansökning av gruvtillståndansökning. Tukes har som mål att ha behandlat samtliga ansökningar enligt den gamla lagen senast i slutet av juni 2015.

Guldvaskningstillstånd ger rätt att vaska guld i jordmånen på statens mark.

 Tillstånd Ansökningar under behandling
25.3.2014
 
 Fattade beslut
 1.1–18.3.2014
 Fattade beslut
år 2013
 Reserveringar  9  12  152
 Ansökningar om inmutning, gamla gruvlagen  108  33  79
 Ansökningar om malmletningstillstånd  267  11  31
 Ansökningar om utmål, gamla gruvlagen  11  8  27
 Ansökningar om gruvtillstånd  7  5  5
 Anmälningar om avslutning av utmål  3  -  6
 Ansökningar om tillstånd för guldvaskning  49  35  75
 Totalt  454  104  375