Kemikalier på marknaden övervakas ännu effektivare

Tukes 13.5.2014 9.00
Pressmeddelande

Marknadsövervakningen av kemikalier blir effektivare och enhetligare efter att verksamheten överförts från kommunerna till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes ansvarar bland annat för övervakningen av biocider, kosmetika, växtskyddsmedel och andra kemikalier i Finland. Målet är att avvärja av kemikalier orsakade skador på hälsan och miljön och därigenom främja kemikaliesäkerheten.

Farliga kemikalier ska vara rätt klassificerade, märkta och förpackade och kemikalieanmälan om dem ska göras till Tukes. För kemikalier för yrkesmässigt bruk ska ett säkerhetsdatablad upprättas, och om ett ämne produceras eller importeras till EU-området i mängder på över 1000 kilo per år måste det registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). För flera kemikalier har användningen begränsats, och för vissa krävs tillstånd eller förhandsgodkännande innan de får släppas ut på marknaden. Genom övervakningen säkerställer man att dessa skyldigheter efterlevs. I praktiken består övervakningen av bl.a. inspektionsbesök, begäran om utredning, hörande av verksamhetsutövare, beslut angående verksamheten samt kommunikation. Målet är att produkter som inte överensstämmer med kraven ska fås bort från marknaden och att kemikalieriskerna ska minska.

Marknadsövervakningen av kemikalier överfördes i sin helhet till Tukes från kommunernas kemikalietillsynsmyndigheter och arbetarskyddsmyndigheterna när den nya kemikalielagen (599/2013) trädde i kraft senaste höst.  
– Redan tidigare hade produkttillsynen över kemikalier koncentrerats till Tukes från flera olika ämbetsverk år 2011, och därför var överföringen av marknadsövervakningen en logisk fortsättning på denna koncentration, säger Marilla Lahtinen som är chef för gruppen för marknadsövervakning av kemikalier. Tidigare ansvarade både Tukes och kommunernas kemikalietillsynsmyndighet för marknadsövervakningen, och Tukes styrde verksamheten.

Bakom koncentrationen av kemikalieövervakningen ligger förändrad EU-lagstiftning. 
– Kemikalielagstiftningen som tillämpas i Finland baserar sig huvudsakligen på EU-förordningar, som är i kraft på samma sätt i alla EU-länder, säger Marilla Lahtinen.  Lagstiftningen är mycket omfattande och förändras snabbt. Därför behövs det specialkompetens, som uppnås när man helt kan inrikta sig på kemikalieövervakning. Att övervakningen koncentrerats till Tukes innebär att verksamheten blir effektivare och enhetligare och att kunderna får sakkunnigare service. Marknadsövervakningen är kostnadsfri för verksamhetsutövaren.

Gruppen för marknadsövervakning av kemikalier har uppgifter dels med stöd av kemikalielagen, men också med stöd av lagen om växtskyddsmedel, miljöskyddslagen och lagen om kosmetiska produkter. Verksamheten styrs av flera ministerier, till exempel för växtskyddsmedels del av jord- och skogsbruksministeriet, för kosmetiska produkters del av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och för kemikalielagens del av SHM och miljöministeriet.

I år fokuserar man inom övervakningen bland annat på märkningen av de farligaste kemikalierna samt på förpackningspåskrifterna för kosmetika. Man kommer också att göra fler inspektionsbesök på företag. Exempel på aktuella förändringar i lagstiftningen som övervakas är de nya bestämmelserna om märkning av föremål som behandlats med biocider samt att klassificeringen och märkningen av blandningar ska ändras så att den överensstämmer med EU:s CLP-förordning före 1.6.2015.

Förutom för övervakningen av kemikalier på marknaden ansvarar Tukes även för många andra övervakningsuppgifter i samband med kemikalier, bland annat övervakningen av industriell hantering enligt kemikaliesäkerhetslagen och övervakningen av explosiva varor.

Mer information: Gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048, [email protected] 

Rådgivning till företag om REACH-, CLP- och biocidförordningen: http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Författningar:

Kemikalielag (599/2013)

Lag om kosmetiska produkter (492/2013)

Lag om växtskyddsmedel (1563/2011)