Valikko

Markkinoilla olevia kemikaaleja valvotaan entistä tehokkaammin

Tukes 13.5.2014 9.00
Tiedote

Kemikaalien markkinavalvonta tehostuu ja yhdenmukaistuu toiminnan siirryttyä kunnilta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hoidettavaksi. Tukesin vastuulla on muun muassa biosidien, kosmetiikan, kasvinsuojeluaineiden sekä muiden kemikaalien valvonta Suomessa. Tavoitteena on torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja ja siten edistää kemikaaliturvallisuutta.

Vaarallisten kemikaalien on oltava oikein luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja ja niistä on tehtävä kemikaali-ilmoitus Tukesille. Ammattikäyttöön tarkoitetuista kemikaaleista on laadittava käyttöturvallisuustiedote, ja aineet joita valmistetaan tai tuodaan EU-alueelle yli 1000 kiloa vuodessa, on rekisteröitävä Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Useiden kemikaalien käyttöä on rajoitettu, ja osalle kemikaaleista edellytetään lupaa tai ennakkohyväksyntää ennen niiden markkinoille saattamista. Valvonnalla varmistetaan, että näitä velvoitteita noudatetaan. Käytännössä valvontaan kuuluu mm. tarkastuskäyntejä, selvityspyyntöjä, toiminnanharjoittajien kuulemisia, toimintaa koskevia päätöksiä ja viestintää.  Tavoitteena on poistaa vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta ja vähentää kemikaaliriskejä.

Kemikaalien markkinavalvontatehtävät siirrettiin kokonaan Tukesiin kuntien kemikaalivalvontaviranomaisilta ja työsuojeluviranomaisilta uuden kemikaalilain (599/2013) tultua voimaan viime syksynä.   
– Tukesiin oli jo ennestään keskitetty kemikaalien tuotevalvonta useasta eri virastosta vuonna 2011, joten markkinavalvonnan siirtyminen oli loogista jatkumoa tälle keskittämiselle, kertoo kemikaalien markkinavalvontaryhmän päällikkö Marilla Lahtinen.  Aiemmin markkinavalvonta oli sekä Tukesin että kuntien kemikaalivalvontaviranomaisen vastuulla ja Tukes ohjasi toimintaa.

Kemikaalivalvonnan keskittämisen taustalla on muuttunut EU-lainsäädäntö. 
– Suomessa sovellettava kemikaalilainsäädäntö perustuu pääosin EU-asetuksiin, jotka ovat kaikissa EU-maissa samanlaisina voimassa, kertoo Marilla Lahtinen. Lainsäädäntö on hyvin laajaa ja se muuttuu nopeasti. Siksi tarvitaan erityisosaamista, joka saavutetaan päätoimisesti kemikaalivalvontaa tekemällä. Valvonnan keskittäminen Tukesiin tehostaa ja yhdenmukaistaa toimintaa ja asiakkaat saavat entistä asiantuntevampaa palvelua.  Markkinavalvonta on toiminnanharjoittajalle maksutonta.

Kemikaalien markkinavalvontaryhmässä on tehtäviä kemikaalilain lisäksi myös kasvinsuojeluaineista annetun lain, ympäristönsuojelulain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain nojalla. Toimintaa ohjaavat useat ministeriöt, esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden osalta maa- ja metsätalousministeriö, kosmetiikan osalta sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja kemikaalilain osalta STM:n lisäksi ympäristöministeriö.

Tänä vuonna valvonnan painopisteenä on muun muassa vaarallisimpien kemikaalien merkintöjen oikeellisuuden sekä kosmetiikan pakkausmerkintöjen valvonta. Myös tarkastuskäyntejä yrityksiin lisätään. Valvottavan lainsäädännön muutoksista ajankohtaisia ovat esimerkiksi uudet säännökset biosideilla käsiteltyjen esineiden merkintävaatimuksista sekä seosten luokitusten ja merkintöjen muuttaminen EU:n CLP-asetuksen mukaisiksi 1.6.2015 mennessä.

Tukes vastaa markkinoilla olevien kemikaalien valvonnan lisäksi myös monista muista kemikaaleihin liittyvistä valvontatehtävistä, kuten kemikaaliturvallisuuslain mukaisesta teollisen käsittelyn valvonnasta ja räjähteiden valvonnasta.

Lisätietoja: 
Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, puh. 029 5052 048, [email protected]  

REACH-, CLP- ja biosidiasetusta koskeva neuvontapalvelu yrityksille: http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Säädöksiä:

 Kemikaalilaki (599/2013)

 Laki kosmeettisista valmisteista (492/2013)

 Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)