Farliga gasvärmare upptäcktes på marknaden - tillsynsprojekt gav dystra resultat

Mediatiedote 30.1.2020 9.30
Pressmeddelande

Brandfara upptäcktes i de stugvärmare som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes lät testa. Alla testade stugvärmare drogs tillbaka från marknaden. Testerna var en del av ett EU-projekt där över 60 procent av de undersökta produkterna inte uppfyllde lagstiftningens krav.

Tukes undersökte överensstämmelsen med kraven hos tre olika typer av gasanordningar som en del av ett EU-projekt. De undersökta produkterna var stug-, terrass- och byggvärmare. Från varje grupp undersöktes tre produkter. I EU-projektet undersöktes överensstämmelsen med kraven endast utifrån dokument. Utifrån en riskbedömning som gjordes under projektet beslutade Tukes också att låta testa de undersökta terrass- och stugvärmarnas mekaniska egenskaper på SGS Fimkos laboratorium. Hos samtliga produkter observerades sådana brister som de inte borde ha haft enligt de dokument som erhölls i anslutning till dokumentövervakningen. En del av bristerna medförde fara.

Tukes förordnade att alla tre stugvärmare ska dras tillbaka från marknaden. I fråga om terrassvärmare utfärdade Tukes anmärkningar och krav att korrigera dokumenteringen. Tillbakadragande från marknaden innebär att företaget ska sluta sälja produkten eller överlåta den på annat sätt samt samla in de osålda produkterna från återförsäljarna.

- En typisk brist som gör att stugvärmarna orsakar fara är att deras yttemperatur blir för hög under användning, säger överinspektör Jyri Pekkanen.

I dokumentationen för en byggvärmare fanns så allvarliga brister att Tukes förordnade att produkten ska dras tillbaka från marknaden.

- Den aktuella produktens lämplighet för finska förhållanden hade inte undersökts alls, berättar Pekkanen.

Över 60 procent av gasanordningarna i strid med lagstiftningen

Sammanlagt 13 länder deltog i EU-tillsynsprojektet. I projektet undersöktes överensstämmelsen med kraven hos 117 gasanordningar utifrån produkternas dokument, märkningar och bruksanvisningar. 

Som helhet gav EU-projektets resultat en oroväckande bild över gasanordningarnas överensstämmelse med kraven. Över 60 procent av de undersökta produkterna uppfyllde inte lagstiftningens krav. Största delen av bristerna gällde typinspektionsintyg som lagstiftningen kräver samt märkningar och anvisningar som ska fästas på produkterna.

Även om en stor del av stridigheterna i förhållandena till lagstiftningen handlade om mindre brister i märkningarna, observerades oroväckande många produkter som helt saknade bruksanvisningar på destinationslandets språk.

Gör så här när du köper en gasvärmare

Tukes uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma när de skaffar en terrass-, stug- eller byggvärmare.

Det finns anledning för konsumenterna att observera att produkter som står i strid med kraven har påträffats på marknaden. Företagen ansvarar för att produkterna är trygga. Myndigheterna övervakar produkternas överensstämmelse med kraven med stickprov.

När du köper en gasvärmare, ta omsorgsfullt del av produkternas bruksanvisningar och varningar. Kontrollera att anordningen har:

  • CE-märkning
  • uppgift om att anordningen är avsedd för marknaden i Finland (landskod FI och anordningskategori I2H (naturgas), I3B/P (flytgas), II2H3B/P (kan ändras så att den fungerar antingen med naturgas eller flytgas)
  • bruksanvisningar på finska och svenska.

Sköt om att du använder anordningen endast på sådana platser som bruksanvisningarna tillåter och i enlighet med bruksanvisningarna.

Företagen ska vara förtrogna med kraven på gasanordningar

Varje aktör i distributionskedjan är ansvarig för gasanordningarnas säkerhet enligt sin egen roll. Företagen ska förstå att det kan finnas produkter som står i strid med kraven på marknaden och sköta om att de inte beställer eller säljer sådana produkter till konsumenterna. Ett företag som säljer gasanordningar ska ha kunskaper om tillämpning av lagstiftningen.

Under projektet framgick det att en del företag som importerar produkter för försäljning under företagens egna varumärken inte visste att de betraktas som tillverkare, när de säljer en produkt under sitt eget varumärke. Tillverkare är skyldiga att konstruera och tillverka produkten i enlighet med lagstiftningen, berättar Pekkanen.

Tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter regleras mer ingående i förordningen om gasanordningar. Innan ett företag anskaffar en produkt lönar det sig att kontrollera om produkten i fråga finns i registret över farliga produkter.

Information om kraven på gasanordningar finns på Tukes webbplats.

Gasvärmare som dragits tillbaka från marknaden i marknadsövervakningsregistret (på finska):

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9134

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9123

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9124

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9135

Ytterligare information

Överinspektör Jyri Pekkanen, tfn 029 5052 027, [email protected]

Länk till rapporten

EU:s förordning om gasanordningar medför nya skyldigheter för företag (nyhet 5.6.2018, på finska)

Tabell över tillverkarens, distributörens och importörens skyldigheter (på finska) 

Register över farliga produkter:

Marek

Safety Gate

Global Recalls