Begränsningarna i användningen av MCPA-växtskyddsmedel i kraft i etapper

Tukes 24.4.2012 15.41
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) beslut i januari att förbjuda användningen av MCPA-växtskyddsmedel närmare än 25 meter till sjöar och vattendrag har väckt en livlig debatt om huruvida begränsningen redan gäller den odlingsperiod som står inför dörren. Odlarna förlorar inga stöd om de inte följer begränsningen denna odlingsperiod, eftersom etiketterna med de nya begränsningarna inte ännu finns på alla MCPA-förpackningar.

MCPA är ett växtskyddsmedel som används för ogräsbekämpning i bland annat höst- och vårsäd. Tukes godkände användningen av MCPA som växtskyddsmedel på nytt i januari. Tukes beslutar om godkännande av preparat som är avsedda som växtskyddsmedel och om villkoren för användning av dem i Finland. Växtskyddsmedel godkänns för en viss tid, högst 10 år. Importörerna ansöker hos Tukes om förnyat godkännande när det tidsbundna godkännandet löper ut. Godkännandet av preparat regleras i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Villkoren för användning av MCPA ändrades i samband med det förnyade godkännandet i januari så att ämnet inte får användas närmare än 25 meter till sjöar och vattendrag. Ändringen gjordes för att begränsningen i fråga om sjöar och vattendrag ska vara lika för MCPA-preparat som för andra motsvarande preparat.

Många odlare har köpt MCPA-preparat redan i fjol, innan godkännandet av växtskyddsmedlet förnyades. På de här MCPA-förpackningarna står det därför inte ännu att ämnet inte får användas närmare än 25 meter till sjöar och vattendrag. Av denna orsak kommer odlarna inte att förlora stöd om de inte följer den nya vattendragsbegränsningen. Under den kommande odlingsperioden kan odlaren följa de anvisningar och begränsningar som är tryckta på växtskyddsmedlens försäljningsemballage.

Tukes har som mål att under våren och sommaren instruera tillsynsmyndigheterna att informera om de nya begränsningarna. Om odlaren i samband med övervakningen av stöd har fått information om att villkoren för användningen av ett preparat har förändrats, ska han beakta detta när han följande gång använder växtskyddsmedlet i fråga.

Förutom MCPA-preparaten fick även tre andra växtskyddsmedel förnyat godkännande i januari, nämligen Express 50 T, Ratio T och Totril. För de här preparaten ändrades skyddsavståndet till sjöar och vattendrag från 15 till 25 meter. I fråga om iakttagandet av de nya begränsningarna gäller samma anvisningar för dessa preparat som för MCPA.

Vid Tukes pågår ett projekt där vattendragsbegränsningarna för alla växtskyddsmedel gås igenom. När projektet är slutfört kommer vattendragsbegränsningarna för preparaten att ändras så att de bättre än i dag grundar sig på den risk de utgör för vattenorganismer.

Information om växtskyddsmedel som Tukes godkänt och om begränsningar i användningen av växtskyddsmedel finns i växtskyddsmedelsregistret. Endast sådana växtskyddsmedel som finns i registret får säljas och användas i Finland. På sin webbplats har Tukes även en uppdaterad lista över förändringar i begränsningarna för olika preparat.

Mer information:

gruppchef Kaija Kallio-Mannila, 010 6052 036

sektionschef Eija-Leena Hynninen, 010 6052 049

e-post: [email protected]