Mycket att utveckla i mässarrangörers säkerhetskunskaper

22.3.2019 10.19
Pressmeddelande

Förra året övervakade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) säkerheten vid mässevenemang. Övervakningen visade att det finns mycket att utveckla hos en del av mässarrangörerna såväl i säkerhetsplaneringen som i säkert genomförande av mässevenemangen.

Syftet med övervakningen var att utreda hur riskbedömningarna hade genomförts på förhand med beaktande av särdragen av de olika evenemangen. Mässarrangörers kundantal varierade mellan 20 000 och 750 000 besökare per år, och antalet evenemang mellan två till fyrtio. Besökarantalet på de olika evenemangen var totalt över 1,2 miljoner per år.

Under övervakningen fästes särskild uppmärksamhet på säkerhetsledningen, planeringen av evenemangen, bildandet av en lägesbild under evenemanget samt utnyttjande av lägesbildsuppgifterna i efterhand genom en s.k. händelselogg och ett faroregister. Genom att samla in information planerat och systematiskt kan man även utnyttja informationen i efterhand till utveckling av verksamheten och undanröjande av risker.

Under övervakningen utreddes även hur mässarrangörerna uppfyllde skyldigheten att lämna information till allmänheten i enlighet med konsumentsäkerhetslagen. I praktiken betydde detta att man bekantade sig med innehållet av de olika aktörers webbplatser och säkerställde att de uppgifter som är nödvändiga ur säkerhetssynpunkt hade getts vid ingångsrutter och dörrar till evenemangen.

Det finns väldigt varierande mässevenemang och ett evenemang kan inkludera flera olika funktioner eller koncentrera sig på en enskild funktion. Mässarrangörerna kan anordna sina egna evenemang eller ”hyresevenemang” där utomstående arrangörer anordnar evenemang i lokalerna. En del av de mässarrangörer som var föremål för övervakningen arrangerade evenemang i hyrda lokaler.

Mässarrangören ska ge anvisningar och övervaka utställarna så att de sörjer för säkerheten av de tjänster som de erbjuder och att tjänsterna inte medför fara. Vid behov ska mässarrangören erhålla av utställaren eller annan tjänsteleverantör ett säkerhetsdokument om tjänsten för att arrangören ska kunna vara säker på att de erbjudna tjänsterna är säkra.

Vid övervakningen upptäckte Tukes följande brister

Alla mässarrangörer erbjöd olika sidotjänster under sina evenemang, t.ex. hoppborgar, trampoliner, djur samt rörliga fordon som en del av tjänsten. För sådana sidotjänster ska det finnas separata säkerhetsdokument samt hos de olika aktörerna och hos huvudarrangören. 

– Hälften av aktörerna hade inte upprättat ett säkerhetsdokument enligt konsumentsäkerhetslagens krav.

– Insamlingen av uppgifter om risksituationer och vad man kan lära sig av dessa var bristfällig hos flera aktörer.

– Kunderna fick inte alla uppgifter som är väsentliga för säkerheten på förhand vid biljettförsäljningen eller ingången. Kunderna ska informeras på förhand om olika effekter, t.ex. om rök inomhus. Särskilt på webbplatserna gav man väldigt sparsamma anvisningar om säkerheten under evenemangen.

– Lägesbilderna och observationerna samlas inte in eller utnyttjas tillräckligt koordinerat och planerat för att man skulle kunna använda dem i utvecklingen av verksamhetens säkerhet. Man ska kunna reagera på de observerade bristerna och eventuella olyckor redan under evenemanget.

– Alla aktörer kände inte till konsumentsäkerhetslagen eller Tukes uppdrag som en myndighet som övervakar konsumenttjänsterna.

– Alla aktörer kände inte till skyldigheten att anmäla olyckor och allvarliga risksituationer.  
– Enligt observationerna fanns en del att förbättra även vad gäller publikens säkerhet, t.ex. med dagliga övervakningsrundor under evenemanget.

Publiken ska följa arrangörers säkerhetsanvisningar. Publiken bör utan dröjsmål anmäla de säkerhetsbrister och olyckor som de observerat till arrangören.

Tukes uppdrag utöver övervakningen är att ge stöd till arrangörerna och utveckla säkerheten i samarbete med de olika aktörerna.

Mer information: överinspektör Kari Koponen, tfn 029 5052 094, [email protected]

Tukes anvisningar om säkerheten på evenemang

Kuluttajille tarjottavat palvelut