Säkerheten hos nanomaterial kartläggs i samarbete mellan myndigheter och industri

Tukes 14.1.2013 9.25
Pressmeddelande

Säkerheten hos nanomaterial utreds i ett samarbete mellan myndigheter och industri, i EU:s omfattande Nanoreg-projekt som just nu påbörjas. Finlands målsättning i projektet är att fortsätta med undersökningen av säkerheten hos cellulosa med mikro- och nanofibriller. Än så länge vet man ganska lite om hälso- och miljöolägenhetspåverkningarna hos nanopartiklar – trots att användningen av nanomaterial inom industrin har ökat snabbt. De är redan vanliga i t.ex. idrottsredskap, solkrämer och andra kosmetikprodukter.

Nanoteknologi är en teknik för framställning av strukturer i nanometerskala (en nanometer är en miljondels millimeter). Intresset för användning av nanopartiklar är stort, eftersom de kan användas för att förbättra produkternas egenskaper; med hjälp av nanopartiklar kan man till exempel åstadkomma färgytor som tål repor bättre än tidigare. Å andra sidan väcker säkerheten hos nanomaterial frågor.

– Det är svårt att identifiera riskerna, eftersom i nanoskala kan ämnet bete sig på ett sätt som man inte känner till. Effekterna på cellnivå kan också variera med vilka föroreningar som har fastnat i nanopartikeln eller med vilket ämne den är avsiktligt överdragen, säger specialforskare Jukka Ahtiainen från Tukes.

Industriell användning av nanomaterial har väckt livlig diskussion inom EU. I centrum för lagstiftningen finns REACH-förordningen, som är bindande för medlemsländerna och reglerar registrering och bedömning av kemikalier samt tillstånds- och begränsningsförfaranden. För att befrämja säkerheten har tanken på en ömsesidig dialog mellan industrin och myndigheterna också väckts, vid sidan av vägledning genom direktiv. Detta utgör grunden för Nanoreg-projektet som genomförs under åren 2013–2017.

I Nanoreg deltar myndigheter och forskningsinstitut samt företag och företagskonsortier i 14 av Europas länder. Projektet inriktar sig på utveckling av anvisningar om riskhantering för säker användning och av säkerhetsanvisningar; samtidigt utvärderar man behovet av ny lagstiftning.

– En stabil och säker verksamhetsmiljö är en gemensam fördel för myndigheterna och industrin. En sådan behövs för att nya tillämpningar och innovationer med åtföljande investeringar ska vara möjliga överhuvudtaget, säger Jukka Ahtiainen.

I Finland koordineras deltagandet i Nanoreg-projektet av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som också ansvarar för den nationella tillsynen och vägledningen med avseende på REACH-förordningen.  Dessutom deltar Arbetshälsoinstitutet som forskar kring säkerheten hos nanoteknologin samt Stora Enso och UPM som gemensamt Nordic Cellulosa-konsortium.

Finlands nationella andel av Nanoreg-projektet koncentreras på cellulosamaterial med mikro- och nanofibriller, med flera potentiella industriella tillämpningar i olika produkter. Mikro- och nanocellulosa består av träfibrer och fiberknippen som härrör från träcellulosa. Avsikten är att experimentellt genom biologiska tester undersöka säkerheten hos biologiskt sönderfallande mikro- och nanocellulosa. Detta är viktigt för att man till exempel ska kunna använda nanocellulosa som råvara till livsmedelsförpackningar.

– Forskningen kring ansvarsfull utveckling av produkter tillverkade av cellulosa med mikro- och nanofibriller har en nyckelposition. Målet med forskningsarbetet är att hitta nyttor av mikrocellulosa och utvärdera vilka säkerhetsåtgärder som behövs vid tillverkning och utnyttjande av material. Därför bedriver Nordic Cellulosa-konsortiet ett intimt samarbete med andra branscher och myndigheter samt befrämjar forskningen kring säkra tillämpningar av cellulosa med mikro- och nanofibriller, säger Esa Laurinsilta från UPM och Irene Wedin från Stora Enso. UPM och Stora Enso iakttar försiktighetsprincipen, och bolagens verksamhetsprinciper omfattar att förfara enligt alla befintliga och under beredning varande lagar och bestämmelser förknippade med användningen av alla material.

Mer information:

Tukes: specialforskare Jukka Ahtiainen, tfn 029 5052 004

UPM: direktör Esa Laurinsilta, tfn 040 821 0350

Stora-Enso: produktsäkerhetschef Irene Wedin, tfn +46 1046 71012