Hoppa till innehåll

Nordiska myndigheter testade fler än 150 kemikalieprodukter och föremål – substansen PFOA hittades speciellt i skidvallor

Mediatiedote
Utgivningsdatum 19.1.2022 7.59
Pressmeddelande

I ett för de nordiska tillsynsmyndigheterna gemensamt projekt testades sammanlagt 158 olika slags kemikalieprodukter och föremål, såsom skidvallor, mattor, friluftskläder och skor.

I tillsynsprojektet som leddes av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) testades olika kemikalieprodukter och föremål med avseende på perfluorerade alkylföreningar eller så kallade PFAS-ämnen. Med EU:s förordning om långlivade organiska föreningar (POP-förordningen) begränsas för närvarande användningen i olika produkter av perfluoroktansyra (PFOA) och perfluoroktansulfonat (PFOS) som hör till PFAS-ämnen. Ur produkterna mättes också sådana PFAS-föreningar vars användning ännu inte har begränsats, men som kommer att begränsas i framtiden.

PFAS-föreningar finns i många produkter, men omfattningen av användningen överraskade

I knappt hälften (40 %) av kemikalieprodukterna och drygt hälften (65 %) av de testade föremålen återfanns PFAS-föreningar. Flest brister fanns hos testade skidvallor och skötselprodukter för skidor, av vilka mer än en tredjedel (35 %) innehöll mer än tillåten halt av PFOA-substans vars användning har begränsats. Den vanligaste tillsynsåtgärden var att produkten belades med försäljningsförbud.

Hälften av de testade friluftstextilierna innehöll PFOA vars användning har begränsats, men halterna låg med något undantag under gränsvärdet. Många produkter innehöll också sådana PFAS-föreningar vars användning ännu inte har begränsats.

– Det var överraskande att en så stor andel av de testade produkterna innehöll PFAS-föreningar. Ämnena förekommer i produkterna som en blandning där det finns små halter av flera olika föreningar, säger överinspektör Petteri Talasniemi.

Begränsningarna blir striktare i framtiden – Tukes fortsätter övervakningen av PFAS-ämnen i Finland

På grund av de hälso- och miljörisker som PFAS-föreningar är förknippade med kommer EU att införa nya begränsningar för C9-14 perfluoroalkylkarboxylsyror, perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) och perfluorhexansyra (PFHxA) samt derivat av dessa.

I EU utarbetas dessutom en omfattande begränsning med syfte att i ett slag minska användningen av alla PFAS-föreningar i olika slags produkter där användningen inte är nödvändig. Beredning pågår även av en begränsning som gäller användningen av PFAS-föreningar i brandskum. Med begränsningarna strävar man efter att minska de risker som eventuellt är förknippade med användningen av ämnena och gå över till säkrare alternativ. 

– Eftersom det i de granskade produkterna återfanns såväl PFAS-föreningar vars användning är begränsad som sådana som kommer att bli begränsade i framtiden, kommer vi att fortsätta tillsynen av PFAS-ämnen även under kommande år, säger överinspektör Petteri Talasniemi.

Nordiska ministerrådet har i januari 2022 publicerat en rapport över projektets resultat. Utöver Tukes deltog tillsynsmyndigheterna i Island, Norge, Sverige och Danmark i tillsynsprojektet.

Senast Tukes lät testa PFAS-föreningar i konsumentprodukter var år 2019.

Vad är en PFAS-förening?

Se även

Tillsynsprojektets rapport: Nordic enforcement project on PFOS and PFOA in chemical products and articles (norden.diva-portal.org)

Perfluoroalkyl chemicals (PFAS) - ECHA (europa.eu)

PFAS-föreningar (thl.fi)

Mer information:

Överinspektör Petteri Talasniemi, tfn 0295 052104

e-postadresserna har formatet [email protected]

Tillbaka till toppen