Hoppa till innehåll

Översikten över malmletning och gruvdrift för 2021 har publicerats

Mediatiedote
Utgivningsdatum 25.3.2022 9.24 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 20.02
Pressmeddelande

Av statistiken över malmletning och druvdrift som sammanställts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) framgår att investeringarna i malmletning låg på samma nivå i fjol som år 2020. Däremot sjönk investeringarna i gruvdrift.

Största delen av malmletningstillstånden i Lappland

Ett malmletningstillstånd ger innehavaren rätt att göra malmletningsundersökningar på egen och annans mark och företrädesrätt att utnyttja en eventuell fyndighet. Största delen av malmletningstillstånden gällde Lappland (72 procent). Jämfört med året innan lämnades nästan dubbelt så många ansökningar om malmletningstillstånd till Tukes, dvs. totalt 219. Tillväxten sporrades av metallprisernas ökning på världsmarknaden till följd av coronan och det långvariga generella intresset för Finland som föremål för gruvinvesteringar. 

År 2021 uppgick investeringarna i malmletning i Finland till cirka 68,5 miljoner euro (2020: cirka 68 miljoner euro). Investeringarna har legat på samma nivå redan under flera år.

Antalet gruvor låg på samma nivå

År 2021 var 44 gruvor verksamma i Finland. Investeringarna i gruvdrift minskade till 311 miljoner euro, men låg fortfarande på en hög nivå (2020: 392 miljoner euro). De mest betydande investeringarna gjordes i gruvan Kevitsa i Sodankylä och i gruvorna i Kemi och Kittilä. Det totala brytningstonnaget för gruvorna var cirka 115,5 miljoner ton och låg på samma nivå som året innan. De tre största gruvorna (Terrafame, Kevitsa, Siilinjärvi) stod för 85 procent av det totala brytningstonnaget.

Gruvlagen reformeras

Gruvlagen reformeras och en remiss om förslaget till ny lag pågår för närvarande. Reformen har beretts vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med intressenter. Också Tukes har deltagit i att bereda den nya lagen. Det är möjligt att lämna ett utlåtande om de ändringar som föreslås i gruvlagen fram till den 12 april 2022 i Utlåtande.fi.

Bakgrundsinformation om statistiken

Tukes är en gruvmyndighet som avses i gruvlagen. Tukes övervakar efterlevnaden av lagen och sköter de uppgifter som bestäms i gruvlagen. Tukes övervakar efterlevnaden av tillståndsvillkoren och utför kontroller i malmletningsområden och gruvor.

Den statistiska översikten grundar sig på rapporter från bolag och uppgifter som Tukes har samlat in. I statistiken som nu publiceras är det ännu inte möjligt att se påverkan på malmletning och gruvdrift av de sanktioner som upprättats mot Ryssland på grund av Rysslands attack mot Ukraina eventuellt har.

Läs mer

Aktualitetsöversikt, sammanfattning över gruvdrift och malmletning för 2021 (på finska)

Statistiken, brytningsmängder per gruva. (på finska)

Statistik över olyckor

Kungörelsehandlingar gällande anhängiga ansökningar och beslut på Tukes webbplats

Ansökningsläget och gällande tillståndsområden med uppgifter i Geologiska forskningscentralens karttjänst

Mer information till medier

Terho Liikamaa, sektionschef, tfn 029 5052 117

Gruvdrift: Ossi Leinonen, ledande sakkunnig, tfn 029 5052 205

Malmletning: Ilkka Keskitalo, överinspektör, tfn 029 5052 151

Tillbaka till toppen