Oförsiktig hantering och lagring av sprängämnesavfall orsakade fara för storolycka i Vihtavuori

Tukes 5.11.2013 10.00
Pressmeddelande

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) orsakade brister i hanteringen av sprängämnesavfall från Pyhäsalmi gruva och lagring av avfallet bredvid ett sprängämneslager på Oy Forcit Ab:s fabriksområde en situation med risk för en storolycka i Vihtavuori. Vid olycksutredningen som Tukes utförde utreddes orsakerna till att en avfallscontainer som innehöll emulsionssprängämnen och föroreningar började ryka, vilket ledde till fara för en storolycka på Oy Forcit Ab:s fabriksområde i juli 2013. Tukes betonar ledningens och personalens ansvar och vikten av att verksamheten bedrivs i enlighet med anvisningarna när det gäller att säkerställa säkerheten vid industrianläggningar. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid förändringar och avvikelser. Tukes kommer att göra en effektiviserad genomgång av sprängämnestillverkarnas och sprängarbetsplatsernas förfaranden för hantering av emulsionssprängämnen.

Olycksutredningen avslöjar att den händelsekedja som ledde till risken för en storolycka fick sin början redan i juli 2012, då emulsionssprängämne läckte ut på golvet i en gruvgång i anslutning till sprängningsarbeten i Pyhäsalmi gruva. Det sensibiliserade emulsionssprängämnet skottades upp med spade från gruvgången, varvid stenmaterial och andra föroreningar följde med och blandades med sprängämnet. Händelsen identifierades inte som en avvikelse vid Pyhäsalmi gruva och därför behandlades den inte heller i enlighet med anvisningarna för avvikelser. Emulsionssprängämnet som innehöll föroreningar skickades till Forcit för att förstöras på samma sätt som vilket emulsionsavfall som helst.

Avfallsförpackningen i fråga började ryka på fabriksområdet i Vihtavuori först ett år senare, den 9 juli 2013. En reaktion mellan det sensibiliserade emulsionssprängämnet och det pyrithaltiga stenmaterialet hade initierats i förpackningen. Det är allmänt känt att en sådan reaktion kan uppstå, men utifrån försök som företagen gjort hade man uppskattat att det var tryggt att använda emulsion i Pyhäsalmi. Vid olycksutredningen framkom ingen särskild orsak till att reaktionen började utvecklas kraftigt först cirka ett år efter den ursprungliga händelsen. Händelsen blev ännu allvarligare genom att den rykande förpackningen stod i en trave med cirka 200 andra avfallsförpackningar bara fem meter från ett sprängämneslager. Tukes har inte beviljat tillstånd för lagring av avfallscontainrar på sprängämneslagrets gård. Vid händelsetidpunkten kunde Forcit inte helt utesluta möjligheten att avfallsförpackningarna och lagret exploderade och därför fattade räddningsmyndigheterna beslut om att inleda evakuering. För att trygga säkerheten utsträcktes evakueringen till att omfatta hela tätorten Vihtavuori, som har cirka 2 000 invånare.

Vid olycksutredningen hittade Tukes flera svaga punkter i sorteringen och lagringen av avfall som uppkommer vid tillverkning och användning av emulsionssprängämnen.

Emulsionssprängämnen har ersatt en del av de traditionella sprängämnena för bergsbrytning inom gruvindustrin och infrastrukturbyggbranschen. Tillverkningen och användningen av emulsionssprängämnen har flerdubblats i takt med att gruvindustrin har växt, och detta har lett till en kraftig ökning av avfallsmängderna. Forcit har inte haft tillräcklig kapacitet att förstöra avfallet, vilket har lett till att företaget lagrat avfall på fabriksområdet i Vihtavuori. Även andra verksamhetsutövare kan ha motsvarande problem. Tukes avser att gå igenom sprängämnestillverkarnas och sprängarbetsplatsernas förfaranden för sortering, lagring och förstöring av avfall som uppkommer vid tillverkning och användning av emulsionssprängämnen. Tukes betonar dessutom chefernas och personalens eget ansvar vid anläggningar där det finns risk för en storolycka och vikten av att verksamheten bedrivs i enlighet med anvisningarna.

- Det är särskilt viktigt att man vid industrianläggningar identifierar de effekter som förändringar i produkterna eller verksamheten har på säkerheten och utvecklar anvisningarna och förfarandena i anslutning till dessa effekter. Sådana förändringar kan utgöras av en snabb och kraftig tillväxt av produktionen, införandet av ny teknik och produkter av ett nytt slag eller omställningar i organisationens struktur eller leveranskedjor, understryker direktör Päivi Rantakoski vid Tukes.

Enligt Rantakoski är det också viktigt att de säkerhetsrisker som orsakas av missförhållanden som observerats vid myndighetsinspektioner tas på allvar. Ledningen ska vara medveten om riskerna och sörja för att tillräckliga korrigerande åtgärder vidtas tillräckligt snabbt.

Utredningsgruppens förslag på åtgärder för förebyggande av motsvarande olyckor:

  1. De berörda parterna ska försäkra sig om att de har ändamålsenliga och adekvata förfaranden för hantering, lagring, transport och förstöring av emulsionssprängämnen och övervaka att dessa förfaranden iakttas.
  2. Var on en vid en anläggning där det finns risk för storolycka har ansvar för säkerheten och för att anvisningarna iakttas i verksamheten. Ledningen ska säkerställa att myndighetskraven iakttas och att tillräckliga korrigerande åtgärder vidtas.
  3. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hur förändringar i verksamheten påverkar säkerheten. Förändringar som har en betydande inverkan på säkerheten kan utgöras av en snabb och kraftig tillväxt av produktionen, införandet av ny teknik och produkter av ett nytt slag eller omställningar i organisationens struktur eller leveranskedjor. För att identifiera och hantera förändringarnas effekter på säkerheten ska de berörda parterna ordna personalutbildning och utveckla sina anvisningar.
  4. På samma sätt ska man ordna utbildning för personalen och utveckla anvisningarna för att identifiera och hantera avvikelser som har inverkan på säkerheten.
  5. De scenarier som presenteras i säkerhetsutredningar bör systematiskt förmedlas till dem som utarbetar de interna och externa räddningsplanerna. Dessutom bör heltäckande övningar ordnas för de scenarier som presenteras i utredningen.
  6. En totalreform av bestämmelserna om sprängämnen är påkallad. Bestämmelserna borde också preciseras med tanke på emulsionssprängämnenas särdrag och särskilda risker.

Ytterligare information:

Olycksutredning vid Tukes:

överingenjör Kirsi Levä, tfn 029 5052 162

Tukes tillsyn över kemikalieanläggningar och sprängämnesfabriker, direktör Päivi Rantakoski,

tfn 029 5052 359

e-post: [email protected]

Fotografier på den släckta avfallscontainern

Utredningsrapport om faran för storolycka i Vihtavuori (på finska)

Rapportsammandrag (pdf)