Valikko

Räjähdejätteiden varomaton käsittely ja varastointi aiheuttivat Vihtavuoren suuronnettomuusvaaran

Tukes 5.11.2013 10.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan puutteet Pyhäsalmen kaivoksen räjähdejätteen käsittelyssä ja Oy Forcit Ab:n jätteiden varastointi räjähdevaraston vieressä aiheuttivat suuronnettomuuden vaaratilanteen Vihtavuoressa. Tukesin onnettomuustutkinnassa selvitettiin syyt, jotka johtivat emulsioräjähdeainetta ja epäpuhtauksia sisältävän jätekontin höyryämiseen ja suuronnettomuuden vaaratilanteeseen heinäkuussa 2013 Oy Forcit Ab:n tehdasalueella. Tukes korostaa johdon ja henkilöstön vastuullisuutta ja ohjeidenmukaista toimintaa teollisuuslaitosten turvallisuuden varmistamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muutoksiin ja poikkeamiin. Räjähdevalmistajien ja räjäytystyökohteiden toimintatapoja emulsioräjähdeaineiden käsittelyssä Tukes tulee käymään läpi tehostetusti.

Onnettomuustutkinta paljastaa, että suuronnettomuusvaaraan johtanut tapahtumaketju sai alkunsa jo heinäkuussa 2012, kun Pyhäsalmen kaivoksella räjähdystöitä tehtäessä emulsioräjähdettä valui kaivoskäytävän lattialle. Herkistetty emulsioräjähde lapioitiin kaivoskäytävältä ja mukaan tuli myös maassa ollutta kiviainesta ja muita epäpuhtauksia. Pyhäsalmen kaivoksella tapahtumaa ei tunnistettu eikä käsitelty ohjeiden mukaisena poikkeamana. Epäpuhtauksia sisältänyt emulsioräjähdejäte lähetettiin Forcitin hävitettäväksi kuin mikä tahansa muu emulsiojäte.

Kyseinen jätepakkaus alkoi höyrytä Vihtavuoren tehdasalueella vasta vuotta myöhemmin, 9.7.2013. Pakkauksessa oli käynnistynyt herkistetyn emulsioräjähteen ja pyriittipitoisen kiviaineksen välinen reaktio. Reaktiomahdollisuus on yleisesti tunnettu, mutta yritysten tekemien kokeiden perusteella emulsionkäyttö oli arvioitu turvalliseksi Pyhäsalmella. Tutkinnassa ei ilmennyt mitään erityistä syytä siihen, miksi reaktio alkoi kehittyä voimakkaasti vasta noin vuoden kuluttua alkuperäisestä tapahtumasta. Tapahtuman vakavuutta lisäsi se, että höyryävä pakkaus oli noin 200 muun jätepakkauksen pinossa vain viiden metrin päässä räjähdevarastosta. Jätekonttien varastoinnille räjähdevaraston piha-alueella ei ole Tukesin lupaa. Tapahtumahetkellä Forcit ei voinut täysin sulkea pois jätepakkausten ja varaston räjähdysmahdollisuutta, joten pelastusviranomaiset päättivät evakuoinnin käynnistämisestä. Turvallisuuden varmistamiseksi evakuointi koski myös koko Vihtavuoren noin 2 000 asukkaan taajamaa.

Onnettomuustutkinnassa Tukes löysi useita heikkouksia emulsioräjähteiden valmistuksessa ja käytössä syntyvien jätteiden lajittelussa ja varastoinnissa.

Emulsioräjähteet ovat korvanneet kaivosteollisuudessa ja infrarakentamisessa perinteisiä louhintaräjähteitä. Kaivosteollisuuden kasvun myötä emulsioräjähteiden valmistus ja käyttö ovat moninkertaistuneet, mikä on myös lisännyt voimakkaasti syntyvän jätteen määrää. Forcitilla ei ole ollut riittävästi kapasiteettia jätteiden hävittämiseen, mikä on johtanut niiden varastointiin Vihtavuoren tehdasalueella. Vastaavia ongelmia voi olla myös muilla toiminnanharjoittajilla. Tukes aikoo käydä läpi räjähdevalmistajien ja räjäytystyökohteiden toimintatapoja emulsioräjähteiden valmistuksessa ja käytössä syntyvien jätteiden lajittelemisessa, varastoinnissa ja hävittämisessä. Lisäksi Tukes korostaa suuronnettomuusvaarallisten kohteiden johtajien ja henkilöstön omaa vastuuta turvallisuudesta ja ohjeiden mukaisesta toiminnasta:

- Teollisuuslaitosten on erityisen tärkeää tunnistaa tuotteissa tai toiminnassa tapahtuneiden muutosten vaikutukset turvallisuuteen ja kehittää niihin liittyvää ohjeistusta ja menettelyjä. Tällaisia muutoksia voivat olla tuotannon voimakas ja nopea kasvu, uuden teknologian ja uudenlaisten tuotteiden käyttöönotto tai muutokset organisaation rakenteissa tai toimitusketjussa, johtaja Päivi Rantakoski Tukesista painottaa.

Rantakosken mukaan tärkeää on myös ottaa viranomaistarkastuksissa havaittujen epäkohtien turvallisuusriskit vakavasti. Johdon tulee olla niistä tietoinen ja huolehtia, että korjaavat toimet ovat riittäviä ja ripeitä.

Tutkintaryhmän ehdottamat toimenpiteet vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi:

  1. Emulsioräjähdejätteiden käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä koskevien menettelyjen asianmukaisuudesta tulee varmistua ja niiden noudattamista valvoa.
  2. Suuronnettomuusvaarallisissa kohteissa jokainen on vastuussa turvallisuudesta ja ohjeidenmukaisesta toiminnasta. Johdon tulee varmistua, että viranomaisvaatimuksia noudatetaan ja korjaavat toimet ovat riittäviä.
  3. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten toiminnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat turvallisuuteen. Turvallisuuteen merkittävästi vaikuttavia muutoksia voivat olla tuotannon voimakas ja nopea kasvu, uuden teknologian ja uudenlaisten tuotteiden käyttöönotto tai muutokset organisaation rakenteissa tai toimitusketjussa. Muutosten turvallisuusvaikutusten tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi tulee järjestää henkilöstökoulutusta ja kehittää ohjeistusta.
  4. Samoin turvallisuuteen vaikuttavien poikkeamien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi tulee henkilöstölle järjestää koulutusta ja kehittää ohjeistusta.
  5. Turvallisuusselvityksissä esitetyt skenaariot tulisi järjestelmällisesti välittyä sisäisten ja ulkoisten pelastussuunnitelmien laadintaan. Selvityksessä esitettyjä skenaarioita varten tulisi myös kattavasti harjoitella.
  6. Räjähdesäädöstön kokonaisuudistus on tarpeen. Säädöstöä tulisi myös tarkentaa ottaen huomioon emulsioräjähteiden erityispiirteet ja riskit.

Lisätietoja:

Tukesin onnettomuustutkinta:

yli-insinööri Kirsi Levä, p. 029 5052 162

Tukesin valvonta kemikaalilaitoksissa ja räjähdetehtaissa, johtaja Päivi Rantakoski,

p. 029 5052 359

sähköpostit: [email protected]

Vihtavuoren suuronnettomuusvaara -tutkintaraportti

Raportin tiivistelmä

Suuronnettomuusvaara Vihtavuoren tehdasalueella -kalvot (ppt, 3 Mt)