Elbränder med dödlig utgång kan förhindras med tekniska lösningar och ändrade handlingssätt

Tukes 27.5.2016 8.00
Pressmeddelande

Under 2010-talet har i genomsnitt 15 människor per år omkommit i byggnadsbränder som börjat i elektriska apparater eller elanläggningar. I de flesta fall har offret varit en medelålders man, som inte har upptäckt branden eller som av olika skäl inte kunnat lämna brandplatsen på grund av nedsatt funktionsförmåga. Var fjärde byggnad saknade brandvarnare. Elbränder med dödlig utgång kan förhindras både med tekniska lösningar och med ändrade handlingssätt. Sådana tekniska lösningar kan till exempel vara brandvarnare som ansluts till elnätet samt säkerhetsanordningar för spisar. Dock är det enklaste sättet att undvika spisorsakade dödsfall att inte laga mat under kraftig berusning.


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett antalet elbränder som lett till dödsfall samt orsaker till och utvecklingen av dessa 2010–2014. Som material har man använt räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO. Resultatet från utredningen har jämförts med resultaten från undersökningen Elbränder med dödlig utgång i Finland som Tukes publicerade år 2007. Rapporten Elbränder med dödlig utgång i byggnader 2010–2014 har publicerats på Tukes webbplats.

Enligt PRONTO-registret får Räddningsverket varje år ungefär 2 500 larmuppdrag gällande elbränder eller brandfarliga situationer. Brandorsakerna består dels av tekniska fel och dels av felaktig eller försumlig användning av apparater. Andelen tekniska fel som orsakar bränder med dödlig utgång har minskat en aning och orsakerna som har med användning att göra har ökat. Det är mycket sällsynt att bränder som lett till dödsfall har börjat i elinstallationer i byggnaden. 

Spisar som står på är den vanligaste orsaken till elbrandsorsakade dödsfall

Bränder som startar i elektriska apparater beror oftast på den mänskliga faktorn – försumlighet, användning eller installation i strid med anvisningarna, bristande underhåll eller skadad apparat. Att glömma att stänga av spisen är den vanligaste brandorsaken. Förra året orsakades 959 bränder av spisar som glömts på och åren 2010–2013 var siffran över 1 000 per år. Efter det är det lampor och bastuaggregat som orsakar flest bränder. Bastuaggregatsbränder orsakas oftast av tvätt som hängs på tork ovanför aggregatet och av föremål som inte hör till aggregatet. TV-bränder har å andra sidan minskat i och med att apparaterna har förnyats.

I genomsnitt omkommer 15 personer per år i elbränder. Det totala antalet dödsfall i bränder har inte minskat nämnvärt under besiktningsperioden. Spisbränder, omkullvälta eller nedfallna armaturer med glöd- eller halogenlampor och värmare som användes felaktigt har stått för en stor del av de dödliga elbränderna.

Alla dödsolyckor inträffade i bostadshus. Flest elbränder med dödlig utgång inträffade i egnahemshus, och näst flest i höghus. I de flesta elbränder var det en medelålders man som omkom. Dödsfallen vid elbränder berodde oftast på att den boende inte upptäckte branden eller att personen inte kunde ta sig ut från byggnaden där det hade börjat brinna i tid. I tre fall av fyra bedömdes offret ha haft nedsatt funktionsförmåga vid branden på grund av berusning, sjukdom eller hög ålder.

En fungerande brandvarnare räddar liv

De tekniska sätt som lätt kan användas för att minska antalet dödsbränder är säkerhetsanordningar för spisar, till exempel en spisvakt, samt ändamålsenliga brandvarnare som har underhållits på rätt sätt.

Vid vart fjärde dödsfall som orsakades av en elbrand saknades det en brandvarnare i lägenheten där olyckan ägde rum. Detta problem ser ut att öka. En brandvarnare är av väsentlig vikt när det gäller att upptäcka en brand i ett tillräckligt tidigt skede. Vid en brand har man bara några minuter på sig att ta sig ut, eftersom de giftiga brandgaserna snabbt dödar. Det har redan varit obligatoriskt med brandvarnare i flera år, och i alla bostadshus ska det på varje våning finnas minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter. Vid nybyggnationer nu för tiden ska man för bostäder och fritidshus dessutom installera lägenhetsspecifika brandvarnare som är anslutna till elnätet, och vars strömtillförsel säkerställs med till exempel batterier.

En del av de bränder som orsakas av att det uppstår fel på elanläggningar skulle kunna undvikas om anläggningarnas ägare bättre skötte om underhållet av elinstallationerna och elanläggningarna. Det är alltid ägaren till elanläggningen, exempelvis egnahemshusägaren, som bär ansvar för underhållet. Om det uppstår en störning eller ett fel på elinstallationerna eller anordningarna ska man omedelbart kontakta en fackmänniska inom elbranschen. Tukes påminner om att det bara är fackmänniskor i elbranschen som får göra fasta installationer och utföra reparationer på elanläggningar. Du kan kontrollera vilka elentreprenörer som har rätt att utföra elarbeten via Tukes register.

Mer information:
Överinspektör Sakari Hatakka, tfn 029 5052 562
Överinspektör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111,
[email protected]


Bilagor:

Rapport 2016: Elbränder med dödlig utgång i byggnader 2010–2014 (på finska)

Rapport 2015: Felmekanismer i elcentralernas elanslutningar och elbränder (på finska)

Rapport 2014:
Bränder och brandfaror orsakade av elanläggningar i Finland – förstudie (på finska)

Rapport 2013: El som brandorsak (på finska)