Hoppa till innehåll

Säkerhetsarbetet i kommunernas fritidstjänster måste förbättras

Utgivningsdatum 30.5.2022 12.09
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har övervakat kommunernas fritidstjänster sedan 2016. De senaste årens övervakningsresultat visar att det finns utrymme för förbättringar i det kommunala säkerhetsarbetet. Bland annat kan man förbättra insamlingen och utnyttjandet av olycksinformation. Dessutom måste man utveckla säkerhetsverksamhetens planmässighet och dokumentationsmetoder.

Flera fritidstjänster som tillhandahålls av kommuner, såsom idrottsparker och flerfunktionshallar, gym, leder, badstränder och simhallar samt lek- och näridrottsplatser, omfattas av konsumentsäkerhetslagen (920/2011). 

Under de senaste åren har Tukes övervakning inriktats på badstränder, idrottshallar, friluftsleder samt lek- och näridrottsplatser. Under 2020 och 2021 har övervakningen riktats särskilt mot mindre kommuner med färre än 20 000 invånare.

Viktiga övervakningsobservationer av säkerheten i fråga om fritidstjänster som tillhandahålls av kommunerna

1. Brister i insamlingen och utnyttjandet av olycksfallsdata i kommunerna

En stor del av de fritidstjänster som tillhandahålls av kommunerna är fritt tillgängliga för konsumenterna utan övervakning. Sådana tjänster är till exempel näridrottsplatser, leder, idrottsparker och vissa badplatser. I de fritidstjänster där det finns personal på plats kan olycksfallsdata samlas in på ett bra sätt. Inom oövervakade tjänster når olycksfallsdata i många fall inte tjänsteleverantören, vilket innebär att man inte vet vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas.

När konsumenterna använder sig av idrottstjänster kan man inte helt och hållet undvika olyckor. En del av olyckorna är dock sådana som kan förebyggas, till exempel genom att man ägnar uppmärksamhet åt underhållsförfaranden, strukturella lösningar eller bättre information. Därför måste kommunerna aktivt samla in information om tillbud och olyckor samt om andra säkerhetsobservationer. 

Uppmuntran att dela information om tillbud och olyckor

I oövervakade tjänster kan konsumenterna uppmuntras att dela med sig av information, till exempel genom att ge anvisningar om hur man gör anmälningar på idrottsplatsens informationstavla och på de tjänstespecifika webbplatserna. På kommunernas webbplatser finns ofta ett responssystem som gör det möjligt för konsumenten att rapportera säkerhetsbrister, tillbud och olyckor som konsumenten upptäcker. Ett sådant system bör samla information som sträcker sig långt över de administrativa gränserna.

Insamlingen av olycksfallsdata och säkerhetsobservationer bör ses som en uppgift för hela kommunens personal och denna uppgift måste uppmuntras. Detta bidrar till en analys av olyckorna och resultaten av analysen och att de åtgärder som vidtas på grundval av dem behandlas regelbundet bland personalen. Allvarliga tillbud eller olyckor ska utredas närmare utan dröjsmål. Till exempel utredning av drunkningsfall på kommunens badstrand ska utföras tillsammans med räddningsverket och polisen. 

Dessutom är tjänsteleverantören skyldig att underrätta Tukes om allvarliga tillbud eller olyckor. Tukes utreder som en del av sin övervakning olyckorna och kan dela med sig av insamlade olycksfallsdata över hela landet, så att motsvarande olyckor kan förebyggas någon annanstans. 

Tips: Ta i bruk Tukes Excel-tabell för olycksbokföringen.

2. Planenhetligheten och dokumentationen måste förbättras för att utveckla säkerheten

Utifrån Tukes iakttagelser använder många kommuner de resurser som reserverats för idrottsanläggningar ofta för nybygge, vilket kan leda till att underhållsverksamheten för befintliga objekt inte uppmärksammas tillräckligt. 

För att attrahera och hålla kvar invånare kan kommunen till exempel besluta sig för att bygga en ny ishall, även om det befintliga nätverket av idrottsanläggningar är i trängande behov av ekonomiska resurser för renovering av konstruktioner och förnyande av utrustning. När det nya objektet väl är byggt utsätts de resurser som avsatts för underhåll, trots det ökade behovet, snarare för åtstramningstryck. Med tiden leder den minskade underhållsverksamheten till en ökad reparationsskuld och orsakar säkerhetsbrister.

Tukes uppmuntrar alla kommuner att utarbeta en långsiktig strategisk plan för idrottsanläggningarna. Den strategiska planen för idrottsanläggningarna, som utarbetats med tanke på den egna servicemiljön och framtidens behov, hjälper tjänsteleverantören att säkerställa tillräckliga personalresurser och ekonomiska resurser så att större problem kan undvikas. 

Utifrån Tukes iakttagelser har strategiska planer för idrottsanläggningarna utarbetats i kommunerna, men de bör utvecklas ännu mer för att omfatta alla servicetyper, såsom leder, badstränder och lek- och näridrottsplatser. Utarbetandet av en strategisk plan för idrottsanläggningarna är därför ett utmärkt tema för att främja det tväradministrativa samarbetet inom kommunen mellan exempelvis idrottsverksamhet, grön verksamhet och teknisk verksamhet.

Skräddarsy säkerhetsdokumentet enligt dina behov

Kommunerna har ofta utarbetat säkerhetsdokument enligt konsumentsäkerhetslagen per objekt. Utifrån Tukes iakttagelser borde det vid utarbetandet av säkerhetsdokumenten göras mer samarbete över de administrativa gränserna, bland annat mellan grön verksamhet idrottsverksamhet och teknisk verksamhet. Det lönar sig att utarbeta säkerhetsdokumentet ur ett bredare perspektiv. 

Det finns många sätt att upprätta säkerhetsdokumentet. Man kan utarbeta det till exempel för alla badplatser som kommunen erbjuder eller för en större helhet, till exempel en idrottspark. Ett noggrant utarbetat säkerhetsdokument och identifieringen av risker ger en god grund för säkerhetsarbetet under fritidstjänsternas hela livscykel.

Tips: På Tukes webbplats finns anvisningar och en mall för att utarbeta säkerhetsdokumentet.

3. Underhållsverksamheten behöver utvecklas

Tukes har upptäckt blinda sektorer som orsakar säkerhetsbrister i kommunernas fritidsverksamhet. Vissa objekt eller redskap kan ha blivit helt utan underhåll eller underhållet har utförts alltför sällan. Blinda sektorer kan uppstå till exempel när byföreningens verksamhet upphör och den kommunala skateboardplatsens underhållsverksamhet, som ålagts föreningen, inte längre underhålls eller då en nedlagd skolas gårdsområde står till kommuninvånarnas förfogande.

Underhållsverksamhetens planmässighet och resursvishet kan förbättras genom en detaljerad underhållsplan samt rapportering av inspektions- och underhållsverksamhet. I underhållsplanen är det viktigt att beakta de tillgängliga tjänsterna inklusive utrustning. 

Av planen ska framgå vem som ansvarar för säkerheten och genomförandet av åtgärderna, hur ofta inspektions- och underhållsåtgärder vidtas samt hur man agerar i avvikande situationer. När de underhållsåtgärder som ska vidtas enligt planen i fortsättningen dokumenteras i realtid, samlas information som kan utnyttjas för att utveckla arbetsstyrningen och planera mer omfattande saneringar.

4. Tjänsteinnehavarnas ansvar är stort och bästa praxis utnyttjas inte

I små och medelstora kommuner med färre än 20 000 invånare är ansvarsområdena ofta mycket omfattande för dem som ansvarar för fritidstjänster. Detta är inte i sig ett säkerhetsproblem, men i vissa fall kan det bli så. Samma person kan till exempel ansvara för genomförandet av bibliotekstjänster, ungdomstjänster och idrottstjänster, från planeringen av nya tjänster till arbetsledningsuppgifter som kräver teknisk kompetens. Omfattande ansvarsområden kan leda till att kompetensen och verksamheten inriktas på vissa sektorer. Detta kan till exempel ses som en obalanserad fördelning av resurser, så att säkerheten inom idrottstjänsterna blir förbisedd.

Bredda referensramarna genom samarbete

Tillhandahållande av fritidstjänster, planering och underhåll av idrottsanläggningar samt säkerhetsledning i anslutning till dessa kräver specialkunskaper av utförarna. För att kunna tillgodose kommuninvånarnas servicebehov utan att kompromissa om säkerheten är det bra att sträva efter att öka kompetensen och bredda referensramarna genom samarbete. 

Man kan hitta synergifördelar till exempel genom att planera nätverket av idrottsanläggningar tillsammans med grannkommunen och genom att bedriva underhållsverksamhet tillsammans med idrottsföreningen eller byföreningen. I samarbetet ska dock tjänsteleverantörens ansvar beaktas, idrottsföreningens eller byföreningens kompetens säkerställas och genomförandet av underhållet övervakas. Det är särskilt viktigt att skriftligen komma överens med samarbetspartnerna när tjänster planeras, ordnas eller idrottsplatser underhålls genom samarbete. Frågor som ska avtalas är bland annat fastställande av ansvariga aktörer, organisering av underhållsverksamheten och allokering av kommande kostnader.

Se även den lista över allmänna säkerhetsbrister som sammanställts efter typ av idrottsanläggning

Tukes har sammanställt observationer av säkerhetsbrister i olika typer av idrottsanläggningar. Bakgrunden till observationerna är olycksfallsdata och information om utrustningens, konstruktionernas och verksamhetens säkerhet som samlats in vid övervakningsbesöken. Bekanta dig med utvecklingsområdena (pdf, 246 kb)

Så här övervakar Tukes kommuner

Sedan 2016 har Tukes gjort övervakningsbesök i 148 olika kommuner, varav 110 har varit föremål för omfattande säkerhetsledningsinspektioner. Vid säkerhetsledningsinspektionen utreder Tukes hur tjänsteleverantören uppfyller kraven enligt konsumentsäkerhetslagen. 

Vid inspektionen kontrolleras om riskerna med tjänsterna har identifierats och om man har förberett sig på riskerna, hur planerings- och underhållsrutinerna har organiserats, huruvida olyckor och tillbud följs upp, hur information ges till konsumenterna och om säkerhetsdokumenten för tjänsterna har utarbetats. Som en del av inspektionen besöker man några av objekten. En del av de fritidstjänster som kommunerna tillhandahåller har riktats mot mer begränsade målgranskningar.

Dessutom ordnar Tukes och deltar aktivt i utbildningsverksamhet som gäller fritidstjänster. Tukes producerar också verktyg och anvisningar till stöd för tjänsteleverantörernas säkerhetsarbete.

 

Mer information lämnas av
överinspektör Arttu Mäkinen, tfn 029 5052 046, [email protected]
överinspektör Jaakko Laitinen, tfn: 029 5052 194, [email protected]

Tillbaka till toppen