Utsädets förpackningspåskrifter minskar de risker som medförs av användningen

Tukes 1.2.2016 8.40
Pressmeddelande

Gemensamt meddelande från Tukes och Evira  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att utsädesförpackningar bör vara försedda med garantibevis och dessutom med information om växtskyddsmedel med vilka utsädet har behandlats. Garantibeviset talar om att utsädet i förpackningen har granskats officiellt. Märkningar om växtskyddsmedel förebygger den fara som utsädets användning medför för människors och djurs hälsa samt för miljön.  

Garantibeviset bör vara försett med märkning av art, sort, utsädesklass, handelspartiets nummer samt tidpunkt för provtagning. Om utsädet behandlats med växtskyddsmedel, bör förpackningen vara försedd med bekämpningsmedlets namn och aktiva substans, skyddsangivelser enligt CLP-förordningen samt erforderliga riskhanteringsåtgärder. I Finland tryckta garantibevis måste även ange kvalitetsuppgifter såsom grobarhet, renhet, vikt per tusen frön samt packeriets kontaktuppgifter.

Garantibeviset och de uppgifter som krävs om behandling med växtskyddsmedel ska alltid vara fastsatta, tryckta eller utskrivna direkt på förpackningen. Information om att partiet behandlats med kemiska produkter eller rekommendation om behandling ska finnas såväl på garantibeviset som på eller inuti förpackningen.

Språkkrav och import av utsäde

Garantibevisen för utsäde förpackat i Finland ska vara avfattade på finska och svenska. Garantibevisen för utsäde importerat från EU behöver inte översättas, utan utsädet kan marknadsföras med garantibevis i original. Emellertid måste förpackningspåskrifterna till den del som gäller använda växtskyddsmedel i enlighet med CLP-förordningen vara avfattade på finska och svenska, även om garantibeviset är skrivet på ett annat språk.

Då utsädet behandlas med växtskyddsmedel ska lagstiftningen i det land tillämpas, där behandlingen utförs och likaså sådana växtskyddsmedel användas som är godkända i samma land. Om utsädet exempelvis behandlas i Tyskland, ska tysk lagstiftning tillämpas vid användning av växtskyddsmedel samt i Tyskland godkända växtskyddsmedel användas. De preparat som används måste likväl vara godkända i någon av medlemsstaterna i EU, även om behandlingen utförs utanför EU.

Merinformation om förpackningspåskrifter för utsäde jämte lagstiftning om dessa

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras utsädeskontrollenhet och Närings-, trafik- och miljöcentralernas marknadsövervakare kontrollerar utsädesförpackningarnas påskrifter i samband med marknadsövervakningen. Garantibevisens märkningskrav baserar sig på kraven i lagen om handel med utsäde 728/2000 och i de förordningar som med stöd av lagen utfärdats av jord- och skogsbruksministeriet. Märkningskraven bottnar i EU-direktiv som exempelvis direktivet om saluföring av utsäde av stråsäd 66/402/EEG.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar märkningen av förpackningar gällande märkning av växtskyddsmedel i enlighet med lagen om växtskyddsmedel (1563/2011). Närmare uppgifter om krav på utsäde som behandlats med växtskyddsmedel kan inhämtas i artikel 49 i Förordning (EG) 1107/2009 om växtskyddsmedel. I skyddsangivelserna finns information om Europaparlamentets och rådets CLP-förordning (EG) Nr 1272/2008 avseende klassificering, märkning och förpackning.

Mer information om import av utsäde och märkning på garantibevis: Evira, utsädeskontrollenheten överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, ritva.vallivaara-pasto (at) evira.fi, tfn 040 8332482

Mer information om marknadsövervakning av växtskyddsmedel samt om förpackningsmärkning av utsäde behandlat med växtskyddsmedel: Tukes, Lotta Kaila, lotta.kaila (at) tukes.fi, tfn 029 5052 084