Siementen pakkausmerkinnät vähentävät käytöstä aiheutuvaa vaaraa

Tukes
1.2.2016 8.40
Tiedote

Tukesin ja Eviran yhteistiedote Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttavat, että siemenpakkauksessa pitää olla vakuustodistuksen lisäksi tieto kasvinsuojeluaineista, joilla siemenet on käsitelty. Vakuustodistus kertoo sen, että pakkauksen siemenet on virallisesti tarkastettu. Kasvinsuojeluainemerkinnöillä ehkäistään puolestaan siemenen käytöstä aiheutuvaa vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle.  

Vakuustodistuksessa pitää olla merkittynä laji, lajike, siemenluokka, kauppaerän tunnus ja näytteenoton ajankohta. Jos siemenet on käsitelty kasvinsuojeluaineella, pitää pakkauksessa olla merkittynä käytetyn kasvinsuojeluainevalmisteen nimi ja tehoaine, CLP-asetuksen mukaiset turvalausekkeet sekä tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet. Suomessa painetuista vakuustodistuksista pitää löytyä myös laatutiedot kuten itävyys, puhtaus, tuhannen siemenen paino ja pakkaamon yhteystiedot.

Vakuustodistuksen ja kasvinsuojeluainekäsittelystä vaadittavien tietojen pitää aina olla kiinnitettynä, painettuna tai tulostettuna suoraan pakkaukseen. Tieto erän kemiallisesta käsittelystä tai käsittelysuosituksesta tulee olla sekä vakuustodistuksessa että pakkauksessa tai pakkauksen sisällä.

Kielivaatimukset ja siementen tuonti

Suomessa pakattujen siementen vakuustodistusten pitää olla suomeksi ja ruotsiksi. EU:n alueelta tuotujen siementen vakuustodistuksia ei tarvitse kääntää, vaan niitä voidaan markkinoida alkuperäisillä vakuustodistuksilla. Kuitenkin käytettyjen kasvinsuojeluaineiden osalta pakkausmerkintöjen tulee olla suomeksi ja ruotsiksi CLP-asetuksen mukaisesti, vaikka vakuustodistus olisikin toisella kielellä.

Siementen kasvinsuojeluainekäsittelyssä pitää noudattaa sen maan lainsäädäntöä ja siinä maassa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita, missä siemenen käsittely tehdään. Jos siemenet käsitellään esimerkiksi Saksassa, tulee kasvinsuojeluaineiden käytössä noudattaa saksalaista lainsäädäntöä ja käyttää Saksassa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Käytettyjen valmisteiden pitää kuitenkin olla jossain EU:n jäsenvaltiossa hyväksyttyjä, vaikka käsittely tehtäisiin EU:n ulkopuolella.

Lisätietoja siementen pakkausmerkinnöistä ja niitä koskevasta lainsäädännöstä

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran siementarkastusyksikkö ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten markkinavalvojat valvovat siemenpakkausten merkintöjä markkinavalvonnan yhteydessä. Vakuustodistusten merkintävaatimukset perustuvat siemenkauppalain 728/2000 ja sen nojalla annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten vaatimuksiin. Merkintävaatimukset pohjautuvat EU:n direktiiveihin, kuten esimerkiksi viljakasvidirektiivi 66/402/ETY.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo siementen pakkausmerkintöjä kasvinsuojeluainemerkintöjen osalta kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaisesti. Kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen siementen vaatimuksista voi lukea tarkemmin EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen (1107/2009) artiklasta 49. Turvalausekkeista löytyy tietoa kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevasta EU:n CLP-asetuksesta (EY) N:o 1272/2008.

Lisätietoja:

siementen tuonnista ja vakuustodistusten merkinnöistä: Evira, siementarkastusyksikkö ylitarkastaja Ritva Vallivaara-Pasto, ritva.vallivaara-pasto (at) evira.fi, p. 040 8332482

kasvinsuojeluaineiden markkinavalvonnasta sekä kasvinsuojeluaineilla käsitellyn siemenen pakkausmerkinnöistä: Tukes, Lotta Kaila, lotta.kaila (at) tukes.fi, p. 029 5052 084

Ohjekuva, näin luet pakkausmerkintöjä