Hoppa till innehåll

Skydda grannar, gårdsplaner och hushållsvattenbrunnar när du besprutar

9.6.2020 8.39
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får nu, när besprutningssäsongen är igång, många förfrågningar gällande säkerheten i användningen av växtskyddsmedel. De som frågar är särskilt oroliga över hur besprutningen av intilliggande åkrar påverkar människors och sällskapsdjurs säkerhet, dricksvattnet i brunnar samt de ätbara växterna på den egna gårdsplanen och i trädgården. Tukes påminner de som besprutar växtskyddsmedel: läs preparatens bruksanvisningar och använd avdriftsreducerande munstycken, så sprids kemikalierna så lite som möjligt med vinden.

Den som besprutar ansvarar för att växtskyddsmedel inte hamnar på grannens gårdsplan, trädgård eller brunnar. Man kan förhindra att växtskyddsmedel sprids till grannens sida genom att använda munstycken som minskar vindavdriften. När man besprutar ska man alltid beakta vindförhållandena och andra lokala förhållanden.

I flera av de samtal som Tukes har fått framgår det att uppringaren redan har varit i kontakt med den som besprutar. När du sprider växtskyddsmedel kan du se till att arbetet är säkert också för grannarna genom att följa anvisningarna och rekommendationerna på försäljningsemballaget särskilt noga i närheten av grannars gårdsplaner och brunnar. I instruktionerna nedan får du också stöd för vad du kan svara till en orolig granne.

På så sätt tar du grannskapet i beaktande när du besprutar

Användningen av växtskyddsmedel får inte orsaka risk för utomstående, så som invånare i grannskapet och förbipasserande. Tukes gör en bedömning av preparatets hälsorisker, vilket har en central roll för att skydda grannar och andra utomstående från eventuella skador orsakade av växtskyddsmedel. Risken för utomstående att utsättas för växtskyddsmedel under besprutningen bedöms innan preparatet godkänns. Endast sådana preparat vars användning inte orsakar risk för utomstående godkänns för användning.

För att den som besprutar ska kunna skydda dricksvatten från växtskyddsmedel så bra som möjligt, ska hen ta reda på om det finns hushållsvattenbrunnar på åkern eller i dess närhet. Växtskyddsmedel innehåller preparat som medför risk att hamna i grundvattnet. Dessa preparat har en grundvattenbegränsning. De får inte användas närmare än 30‒100 meter från hushållsvattenbrunnar eller grundvattenområden. För andra växtskyddsmedel har det inte fastställts skyddsavstånd på metrar till brunnar, men undvik också att bespruta dessa i dricksvattenbrunnars omedelbara närhet.

Vissa växtskyddsmedel kan transporteras till grannen med vinden, och skada gårds- och trädgårdsväxter. Dessa preparat har en rekommendation på försäljningsemballaget, där skyddsavstånden för att skydda odlings- och naturliga växter utanför området som besprutas anges. Det är bra att följa de skyddsavstånd som anges i rekommendationen särskilt noga i närheten av grannarnas gårdsplaner eller trädgårdsland.

Du som besprutar: läs anvisningarna på försäljningsemballaget

På växtskyddsmedels försäljningsemballage och i Tukes självstudiematerial finns det anvisningar för säker användning av preparatet. Växtskyddsmedel får användas endast för de ändamål som anges på försäljningsemballaget.

Dessutom måste man iaktta försäljningsemballagets preparatspecifika användningsmängder och användningsbegränsningar, vilka bl.a. är:

  • Vattendragsbegränsning
  • Grundvattenbegränsning
  • Begränsning som gäller upprepad användning
  • Anvisningar för skydd av pollinerare
  • Anvisningar för hantering av växtskyddsmedelsavfall

Man får till exempel inte bespruta närmare ett vattendrag än vad om anges som skyddsavstånd på försäljningsemballaget. Växtskyddsmedlet kan transporteras med ytvattenavrinning till vattendrag. För vissa preparat har det getts en rekommendation om skyddsavstånd för att förhindra ytvattenavrinning.

Använd endast godkända växtskyddsmedel

I Finland får man endast använda växtskyddsmedel som är godkända av Tukes. Godkända växtskyddsmedel hittar du på Tukes webbsidor.

Det är också bra att kontrollera om ett bekant växtskyddsmedel fortfarande är godkänt, eller om preparatet har avförts eller kommer att avföras från växtskyddsmedelsregistret.

Ytterligare information:

överinspektör Pauliina Laitinen, tfn 029 5052 171 (på semester 6.7.-3.8..2020)

gruppchef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036 (på semester 29.6.-24.7.2020)

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092 (fram till den 24.7.2020)

e-post i formatet [email protected]