Preparat som avförts eller avförs ur registret

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret får inte användas.  Preparat som avförts ur registret är farligt avfall. Kom ihåg att göra dig av med farligt avfall på ett adekvat sätt.

Avförda preparat

I växtskyddsmedelsregistret hittar du preparat som avförts ur registret sedan 31.12.1998.

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret 1998–2019 (pdf)

Tukes avför preparat ur växtskyddsmedelsregistret för att

  • tillståndet för preparatet går ut och tillståndsinnehavaren inte har ansökt om förnyat tillstånd, eller
  • tillståndsinnehavaren ansöker om att Tukes ska avföra preparatet ur registret, även om tillståndet fortfarande gäller, eller
  • tillståndet för preparatet upphör och villkoren för förnyat tillstånd inte uppfylls, eller
  • det i en ny bedömning av det verksamma ämnet på EU-nivå konstateras att ämnet inte är säkert. Då kan preparat avföras ur registret mycket snabbt, till exempel Rovral 75 WG som innehåller det verksamma ämnet iprodion.
  • uppgifter om preparat som avförs eller har avförts finns i växtskyddsmedelsregistret och du kan söka på dem med sökfunktionen ”valmisteen tila” (preparatets status).

Preparat som avförs

Växtskyddsmedel vilkas godkännande har slutat eller skall slutas 2020 - 2022