Preparat som avförts eller avförs ur registret

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret får inte användas.  Preparat som avförts ur registret är farligt avfall. Kom ihåg att göra dig av med farligt avfall på ett adekvat sätt.

Avförda preparat

I växtskyddsmedelsregistret hittar du preparat som avförts ur registret sedan 31.12.1998.

Preparat som avförts ur växtskyddsmedelsregistret 1998–2019 (pdf)

I växtskyddsmedelsregistret kan du också ta del av listan över avförda preparat genom att på söksidan i växtskyddsmedelsregistret välja alternativet ”Sök endast avförda preparat” i ”Avancerad sökning”.

Tukes avför preparat ur växtskyddsmedelsregistret för att

  • tillståndet för preparatet går ut och tillståndsinnehavaren inte har ansökt om förnyat tillstånd, eller
  • tillståndsinnehavaren ansöker om att Tukes ska avföra preparatet ur registret, även om tillståndet fortfarande gäller, eller
  • tillståndet för preparatet upphör och villkoren för förnyat tillstånd inte uppfylls, eller
  • det i en ny bedömning av det verksamma ämnet på EU-nivå konstateras att ämnet inte är säkert. Då kan preparat avföras ur registret mycket snabbt, till exempel Rovral 75 WG som innehåller det verksamma ämnet iprodion.

Preparat som avförs

Preparat som avförs ur växtskyddsmedelsregistret åren 2020 - 2022 finns i tabellen nedan.   
I tabellen nämns om Tukes har angett en tidsfrist för försäljningen och distributionen av preparatet. I allmänhet är tidsfristen ett år innan preparatet avförs ur registret. Efter att preparatet har avförts ur registret får det inte längre användas.   

Växtskyddsmedel vilkas godkännande har slutat eller skall slutas 2020 - 2022

I växtskyddsmedelsregistret kan du också ta del av en lista över preparat som avförs ur registret: välj ”Sök endast preparat som avförs” i ”Avancerad sökning” på söksidan i växtskyddsmedelsregistret.