Hoppa till innehåll

Tips för tillverkare, importörer och försäljare av tygmasker

Utgivningsdatum 16.12.2020 9.15 | Publicerad på svenska 21.12.2020 kl. 10.41
Nyhet

Om du tillverkar, importerar eller säljer tygmasker (tvättbara eller engångsmasker) se till att maskens konstruktion fungerar för användningsändamålet. Kom också ihåg att konsumenten har rätt att få information ifall materialet innehåller så kallade ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) och biocidbehandlingar

Beakta även materialet och maskens passform. Om tillverkaren är utländsk, begär testresultat för produkten.  
 
Ansvaret för säkerställande av säkerheten och överstämmelse med kraven vilar hos tillverkaren, importören och distributören.

Tygmaskerna som säljs till konsumenter måste uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen och statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster. Dessutom ska de uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen för vissa farliga ämnen (såsom begränsningar enligt bilaga XVII till REACH-förordningen) och ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Tygmasken får inte medföra fara för någons hälsa eller egendom och alla uppgifter som är väsentliga med tanke på säkerheten ska lämnas till konsumenten på finska och svenska. 

På marknaden finns tre typer av för konsumenter avsedda masker som bärs framför näsan och munnen: tygmasker, kirurgiska mun- och nässkydd och andningsskydd. Dessa masker har olika användningsändamål och omfattas av olika lagstiftningar. 

Till Tukes hör marknadskontrollen av tygmasker och personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk. Tukes bestämmer inte över och övervakar inte heller användningen av masker eller skydd. Rekommendationer för användningen av tygmasker utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Ytterligare information: 

överinspektör Reija Sironen, tfn 029 5052 016 (allmänna konsumtionsvaror, kraven på tygmasker)
överinspektör Sari Tuhkunen, tfn 029 5052 050 (ämnen som ingår i varor)
överinspektör Elina Vaahtovuo, tfn 029 5052 (marknadsövervakningen av kemikalier)
[email protected]

Meddelande: Tukes undersökte filtreringseffektiviteten och andningsmotståndet av tygmasker – stor variation i maskernas egenskaper

Sidan för andningsskydd och masker på tukes.fi

Sidan för Ämnen som ingår i varor på tukes.fi

Tillbaka till toppen