Hoppa till innehåll

Tukes lät testa gasspisar – endast en av sex uppfyllde krav

Mediatiedote
23.10.2020 9.08 | Publicerad på svenska 26.10.2020 kl. 8.38
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa gasspisar med integrerad ugn, och utifrån testerna endast en av de sex testade gasspisar uppfyllde kraven för temperaturer på yttersidor.

Tukes skaffade sex gasspisar med ugn från webbutiker för att testas.  Spisarna testades hos SGS Fimko genom att tillämpa metoder för testning och gränsvärden som anges i standarden SFS-EN 30-1-1.

Under testerna undersöktes faktorer som inverkar på spisarnas säkerhet under användning.  Dessa är tillexempel rörens täthet, temperaturen på yttersidor , den nominella ineffekten, flamkontrollanordningarnas funktion, förbränningens renhet samt funktionen för tändning, korständning och flammans stabilitet. Dessutom såg man över produkternas varningsmärken och bruksanvisningar. I testerna kontrollerades även dokumentationen som bevisar produktens överensstämmelse med krav.

Temperaturen på spisarnas utsidor blev för höga i testerna

- I testningen av utsidornas temperatur avvek man från den metod för testning som anges i standarden SFS-EN 30-1-1. I Tukes tester användes ugnen på full effekt, medan ugnen värms till 200 °C grader i testet som beskrivs i standarden. Detta undantag gjordes, eftersom testmetoden i standarden enligt Tukes åsikt inte motsvarar produktens egentliga användningsförhållanden och därmed inte säkerställer att produkten under användningen inte kan orsaka en risk för konsumenter, berättar överinspektör Jyri Pekkanen

- Enligt standarden för gasspisar får temperaturen på produktens utsidor inte vara mer än 60–65 °C varmare än temperaturen i omgivningen. Det exakta gränsvärdet för temperaturökningen varierar för olika ytor i spisarna, fortsätter Pekkanen.

Tukes observationer och åsikt om testmetoden enligt standarden har lämnats för kännedom till den tekniska kommittén som upprätthåller standarden och standarden uppdateras för närvarande.

Tillverkare och importörer har kontaktats

Tukes har skickat testresultaten för kännedom och diskuterat med tillverkarna och importörerna av gasspisar för att de i fortsättningen noggrannare ska kunna fästa uppmärksamhet till de iakttagelser som gjorts i testerna. De överskridanden av gränsvärden för temperaturer som observerades i testerna var inte så stora att de skulle ha gett upphov till omedelbara åtgärder.
Brister observerades även i uppnåendet av den nominala effekten och i bruksanvisningar. För en av produkterna saknades en finsk bruksanvisning. Företagen uppmanades att åtgärda dessa brister.

För två spisar krävde Tukes att företagen ska genomföra en ny bedömning av överensstämmelse med krav, eftersom dokumenten de lämnat om sin verksamhet hade beviljats för produkter under andra varumärken och från andra tillverkare. Det var fråga om en så kallad Private Label-produkt. Företaget i fråga sålde produkten under sitt eget namn och varumärke, trots att produktens egentliga tillverkare var ett annat företag. Företaget åtgärdade detta inom tidsfristen. 
 

Tukes förhandsgranskar inte gasanordningar, utan företag ansvarar för produkternas säkerhet

Pekkanen påminner att företagen ansvarar för att produkterna är säkra. Myndigheterna övervakar produkternas överensstämmelse med krav med stickprov.

Varje aktör i distributionskedjan är ansvarig för gasanordningarnas säkerhet enligt sin egen roll. Företagen ska förstå att det kan finnas produkter som står i strid med kraven på marknaden och sköta om att de inte beställer eller säljer sådana produkter till konsumenterna. Ett företag som säljer gasanordningar ska ha kunskaper om tillämpning av lagstiftningen.

Tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter regleras mer ingående i förordningen om gasanordningar. Innan ett företag anskaffar en produkt lönar det sig att kontrollera om produkten i fråga finns i registret över farliga produkter.

Information om kraven på gasanordningar finns på Tukes webbplats

Tukes arrangerar en Känn din produkt-webbinarserie

Vilka krav gäller mina produkter och hur ska kraven uppfyllas? Detta kan du få reda på genom at delta i en serie av webbinarier som arrangeras av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i november.

Webbinarierna är avsedda för företag som tillverkar, importerar eller säljer elapparater, barnavårdsartiklar, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning, gasanordningar samt ackumulatorer och batterier eller vanliga konsumtionsvaror.

Många olika direktiv, lagar, förordningar och andra bestämmelser omfattar produkterna. Innan det är möjligt att få produkterna på marknaden bör tillverkaren, importören och distributören av produkten vara medvetna om författningarna och vara säker på att produkten är enlig med dem. Ta del av webbinariernas teman och anmäl dig på Tukes webbplats.(på finska).

Ytterligare information: Överinspektör Jyri Pekkanen, tfn 029 5052 027
e-postadresser har formatet: [email protected]

Information om krav på gasanordningar på Tukes webbplats

Tabell över tillverkarens, distributörens och importörens skyldigheter (på finska)

Register över farliga produkter:

Marknadsövervakningsregistret (på finska)

Safety Gate

Global Recalls