Tukes nya strategi tar grepp om möjligheterna till förnyat myndighetsarbete

Tukes 16.5.2016 12.30
Pressmeddelande

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) nya strategi, som sträcker sig fram till 2022, accentueras ansvarighet, riskbasering, digitalisering och samarbete. Tukes utvecklar nya övervakningsrutiner och deltar starkt vid utvecklingen av nya bestämmelser - och lanserar säkerhetsemojier i modern kommunikationsanda.

Tukes verksamhet har stor räckvidd på olika verksamhetsområden i samhället. Förändringarna i samhället och i verksamhetsmiljön medför nya typer av utmaningar för myndigheten och säkerhetsövervakningen. För Tukes del är bland annat digitaliseringens framskridande, ökningen av den cirkulära ekonomin, ökningen av bestämmelser i EU-nivå och åtstramningarna i statsfinanserna mycket viktiga. Riskbaserad verksamhet innebär att säkerhetsövervakningen riktas dit där de största riskerna finns.

- Det centrala i vår vision är ett ansvarsfullt, tryggt och konkurrenskraftigt Finland, där vi som konstruktör och promotor har en betydande roll. Det förnyade myndighetsarbetet ger oss nya möjligheter att utföra vår uppgift att skydda människor, miljön och egendom mot säkerhetsrisker, säger generaldirektör Kimmo Peltonen.

Trygghetsskapare - gör säkerheten möjlig

Tukes har sammanfattat strategin i sin slogan Trygghetsskapare, vilket innebär att Tukes främjar och möjliggör säkra tillvägagångssätt. Lagstiftningen inklusive övervakning, rådgivning och kommunikation ger ett skydd, under vilka både företag och medborgare agerar ansvarsfullt.

Flexiblare tillståndsprocesser, främjande av elektronisk ärendehantering, initiativtagare i bestämmelsearbetet och förenkling av företagens administrativa arbete är några av de åtgärder som Tukes redan har inlett. Tukes personal uppmuntras att förnya, pröva och utveckla det egna arbetet. Vilket även refereras till i myndighetens nya värdegrund: Tillsammans med kompetens - modigt pröva och innovativt förnya.

Tukes arbetsområde har utökats kraftigt under 2010-talet Senast i maj 2016 centrerades övervakningen av konsumenttjänster från kommunerna till Tukes. Verktygen och anvisningarna för säkerhetsstyrning och riskhantering utvecklas i samarbete med tjänstesektorns organisationer och tjänsteleverantörer. Anmälningsplikten för införande av nya konsumenttjänster upphör. Även säkerheten för tjänsternas användare främjas genom kommunikation. Användarna har även ett ansvar för sin egen och andras säkerhet och i praktiken framhålls allas ansvar för att uppmärksamma faror och följa anvisningar.

Emojier gör säkerhetskommunikationen mer vardaglig

Peltonen poängterar även den aktiva kommunikationens betydelse som stöd för övervakningen.

- Deltagande i det offentliga samtalet är en viktig del av det moderna myndighetsarbetet. Vår uppgift är att föra fram säkerhetsrelaterade teman i samhällsdebatten och beslutsfattandet, säger Peltonen.

Tukes som även är aktiv i sociala medier lanserar säkerhetsemojier som ett led i sin nya strategi. Via emojierna vill man föra säkerheten närmare alla människors vardag och dagliga kommunikation. Med bildsymboler som passar mobil kommunikation närmar man sig säkerheten och myndighetsarbetet på ett nytt och roligt sätt. De komprimerar säkerhetsmeddelanden, varningar och anvisningar i ett liten symbolformat. I Tukes emoji-serie finns även en "grå tjänsteman" som förvånas eller visar tummen upp.

Säkerhetsemojier kan nu laddas ner gratis för Android apparater via Google Play (Tukes Turvallisuus -appen) och också från appbutikerna App Store och Windows Phone Store senare i maj.

Mer information:

Kimmos presentation av strategin (slideshare) (på finska)

Tukes strategivideo (YouTube)

Presentation av säkerhetsemojierna (på finska)

Säkerhetsemojierna kan laddas ned som bilder via den här länken

Kimmo Peltonen, generaldirektör, tel.  029 5052 157, Twitter: @K1mmoPeltonen  

Kirsi Levä, utvecklingsdirektör, tel. 029 5052 162, Twitter: @Kirsi200 

Johanna Salomaa-Valkamo, kommunikationsdirektör, tel. 029 5052 481, Twitter: @salomaavalkamo
[email protected]