Tukes övervakar marknadsföringen av kemikalier i webbutiker

Tukes 17.2.2017 8.29
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltar under 2017 i EU:s gemensamma tillsynsprojekt för näthandeln med kemikalier. Syftet med projektet är att säkerställa att konsumenterna får de uppgifter som krävs om de farliga kemikalier som säljs i webbutikerna. Projektet samordnas av Europeiska kemikaliemyndighetens tillsynsforum. 

Enligt EU-lagstiftningen ska de farliga egenskaperna som nämns i förpackningspåskrifterna för farliga blandningar som säljs i webbutiker finnas till påseende. Minimikravet är att faroangivelserna, såsom ”Orsakar allvarliga ögonskador” eller ”Kan orsaka allergisk hudreaktion”, ska nämnas.  Faroangivelserna ska presenteras för köparen i produktens uppgifter i webbutiken eller på ett fotografi där köparen kan läsa faroangivelserna.

Principen är att om konsumenten inte har möjligheten att se kemikaliens förpackningspåskrifter när han eller hon fattar beslut om inköpet, så ska webbutiken visa informationen om kemikaliens faror. Kravet gäller alla kemikalier som säljs till konsumenter via webbutiker och som enligt EU:s CLP-förordning klassificerats som farliga samt kemikalier som innehåller vissa ämnen som klassificerats som farliga. Tukes övervakar att dessa skyldigheter efterlevs i Finland.

Till exempel många tvättmedel, bilkemikalier, målarfärger och andra byggkemikalier, biocider och växtskyddsmedel är farliga kemikalier. Dent är viktigt att den som använder kemikalierna läser anvisningarna på varningsetiketten och följer dem.

Resultatet från tillsynsprojektet färdigställs 2018.

Mer information om märkning av kemikalier finns på Tukes webbplats.

Ytterligare information:

Överinspektör Markus Mäki, tfn 029 5052 175

[email protected]