Barnkläder i Tukes test innehöll inte farliga kemikalier

Tukes 17.11.2014 13.18
Pressmeddelande

Inga farliga kemikalier observerades i de barnkläder som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa. Tukes lät testa 12 barnkläder från utländska tillverkare vid Tullaboratoriet. Bland de testade produkterna fanns strumpor, blusar, byxor och regnrockar. I kläderna analyserades bl.a. halterna av azofärgämnen, dimetylfumarat (DMF), kadmium samt vissa ftalater. Samtliga klädesplagg uppfyllde kraven i kemikalielagstiftningen till de delar som undersöktes. I en regnrock hittades dock halter av ftalaten DEHP, något som verksamhetsutövaren är skyldig att informera om. Verksamhetsutövaren drog emellertid frivilligt tillbaka produkten.

 Till testerna valde Tukes ut barnkläder från utländska tillverkare, bland annat kända klädmärken som Hennes & Mauritz, Lindex och KappAhl. I strumpor och blusar analyserades azofärgämnen, i byxor DMF-halter och i regnrockar kadmiumhalter. I regnrockar undersöktes också förekomsten av följande ftalater: DEHP, BBP, DBP, DIBP. Samtliga barnkläder överensstämde med bestämmelserna till de delar som undersöktes. I en regnrock hittades dock ftalaten DEHP. Verksamhetsutövaren valde att frivilligt dra tillbaka regnrocken. Verksamhetsutövaren informerade också nätbutikens kunder och återförsäljarna om den observerade förekomsten av DEHP och instruerade dem att lämna tillbaka redan köpta regnrockar samt återstående regnrockar i lager.  

Tillsynsprojektet för barnkläders kemikaliesäkerhet genomfördes även i fjol, då testades inhemska barnkläder. Även de produkterna uppfyllde kraven till de delar som undersöktes. Testsamplen är dock mycket små i förhållande till hela produktfältet, och utifrån resultaten kan man därför inte med säkerhet dra slutsatsen att kemikaliehalterna är acceptabla i alla barnkläder på marknaden.

REACH-förordningen begränsar användningen av en rad kemikalier i textilier på grund av deras risker för hälsa eller miljö. Som ett led i marknadsövervakningen av kemikalier övervakar Tukes att begränsningarna i förordningen iakttas. Mer information om kemikalier i textilier finns på Tukes webbplats. Konsumenter kan anmäla farliga produkter till Tukes med följande blankett.   

Vissa ftalater så som DEHP har klassats som ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter (Substances of Very High Concern) enligt REACH-förordningen och upptas på en s.k. kandidatlista på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats. Konsumenterna har då rätt att få information om att ett föremål (t.ex. ett klädesplagg eller ett par skor) innehåller ett ämne som inger mycket allvarliga betänkligheter och om säker användning av produkten.   

Som hjälp vid övervakningen använder Tukes också RAPEX-systemet för informationsutbyte. Via RAPEX utbyter EU-länderna och de andra länderna som är med i systemet information om produkter som utgör en risk för hälsa eller miljö och om åtgärder i samband med produkterna. Under 2014 har cirka 90 anmälningar om klädesplagg och skor som inte uppfyller kemikalielagstiftningens krav publicerats i RAPEX. RAPEX-veckosammandrag finns på kommissionens webbplats. Mer information om RAPEX-systemet finns på Tukes webbplats.

Mer info: inspektör Elina Vaahtovuo, tfn 029 5052 003, 

Gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048, [email protected] 

Förkortningar:

DEHP = di(2-etylhexyl)ftalat
DBP= dibutylftalat
BBP = benzylbutylftalat
DIBP = diisobutylftalat

Tukes temavecka Säker vardag för barnen ordnas 13–19.11.2014

Under temaveckan ordnas ett öppet diskussionsmöte i auditoriet på Bangårdsgatan 9 i Böle onsdag 19.11 kl. 10–11.30 – välkommen! 

Sakkunniga svarar på frågor om barns säkerhet på Tukes Facebooksida onsdag 19.11 kl. 12-15

Följ Tukes på sociala medier:

Twitter: @tukesinfo

Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto

LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto”