Maankäytön suunnittelu

Kaavoitusviranomaisten pitää kaavan laadinnan yhteydessä huomioida onnettomuusvaaralliset kohteet, esim. kemikaali- ja räjähdelaitokset. Kun onnettomuusvaarallisten kohteiden ympäristöä kaavoitetaan, on Tukesilta ja pelastusviranomaiselta pyydettävä lausunto.

Kaavoituksessa huomioitavia asioita:

  • rakentamisen ja muun kaavan mahdollistaman toiminnan vaikutukset
  • esim. lähellä olevien kemikaali- ja räjähdekohteiden mahdollisten onnettomuuksien vaikutukset.

Ympäristöministeriö on kirjoittanut asiasta ohjekirjeen.

Kaavoitusviranomaisen kannattaa olla Tukesiin ja pelastusviranomaiseen yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun kaavoitetaan vaarallisten kohteiden ympäristöä. Varhaisella yhteydenottolla varmistetaan kaavoitusprosessin sujuvuus. Tukesilta ja pelastusviranomaiselta on hyvä selvittää esim. osallistumis- ja arviointisuunnitelma -vaiheessa tarpeita myöhemmille lausunnoille ja viranomaisneuvotteluihin osallistumiselle.

Kaikille Tukesin valvomille kemikaalikohteille on määritelty konsultointivyöhyke. Konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Konsultointivyöhyke määritetään lähtökohtaisesti kohteen tontin rajasta.

Uuden kemikaalilaitoksen kaavoituksessa huomioitavia asioita

Perusedellytyksenä uuden tuotantolaitoksen sijoitukselle on, että alueen kaavoitus mahdollistaa uuden tuotantolaitoksen. Alueen pitää olla varattu teollisuus- ja varastotoimintaan, jolloin sen kaavamerkintä on esimerkiksi ”T”. Suuronnettomuusvaarallisille kohteille suositellaan kaavamerkintää T/Kem, eli teollisuus- tai varastorakennusten alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Tuotantolaitosta ei saa sijoittaa tärkeälle pohjavesialueelle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle ilman erityistä perusteltua syytä.

Tukes arvioi tuotantolaitoksen sijoittamista lupakäsittelyssä. Tukesin arviointi perustuu mahdollisten onnettomuuksien vaikutuksiin. Tuotantolaitosten sijoittamisesta on laadittu Tukes-opas Tuotantolaitosten sijoittaminen.

Usein kysyttyä