Luokitus ja merkinnät

Kaikki kasvinsuojeluaineet pitää luokitella ja merkitä kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun CLP-asetuksen mukaisesti.

Tukes tarkastaa ja hyväksyy hakijan ehdottaman valmisteen luokituksen. Luokituksen pitää olla sama sekä myyntipäällyksessä että käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muista: uusi kemikaali-ilmoitus, jos valmisteen luokitus tai merkinnät muuttuvat.

 

Ohje turvalausekkeiden valinnasta kasvinsuojeluaineille Suomessa

Kasvinsuojeluaineasetuksen (EY) N:o 1107/2009 artiklan 31 mukaan valmisteen luvan pitää sisältää sen luokitus. Hakija esittää hakemuksessaan oman tulkintansa luokituksesta, jonka viranomainen vahvistaa tai muuttaa tarvittaessa. Samassa yhteydessä määritetään valmisteelle turvalausekkeet eli P-lausekkeet. CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 ja kasvinsuojeluaineasetus (EY) N:o 1107/2009 ovat ainoat laillisesti sitovat dokumentit kasvinsuojeluaineiden luokituksen ja P-lausekkeiden määrittämisessä. Tukes käyttää apunaan seuraavia Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ohjeistuksia:

  • ECHA Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (Version 4.2 – March 2021)
  • Guidance on the application of the CLP criteria (Version 5.0 - July 2017)

Vaaralausekkeiden perusteella valittavat turvalausekkeet

Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H224: Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. / Extremt brandfarlig vätska och ånga. Vaara/Fara

Symboli: syttyvä.

GHS02

H225: Helposti syttyvä neste ja höyry. / Mycket brandfarlig vätska och ånga. Vaara/Fara

Symboli: syttyvä.

GHS02

H226: Syttyvä neste ja höyry. / Brandfarlig vätska och ånga. Varoitus/Varning

Symboli: syttyvä.

GHS02

Turvalausekkeet

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. / Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233: Säilytä tiiviisti suljettuna. / Behållaren ska vara väl tillsluten. (Jos neste on haihtuvaa ja voi synnyttää räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.)
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P370 + P378: Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen… / Vid brand: Släck med… (Jos vesi kasvattaa riskiä. … Valmistaja/toimittaja määrittelee soveltuvat materiaalit.)
P403 + P235: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. / Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. (Syttyville nesteille, kategoria 1, ja muille syttyville nesteille, jotka ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.)

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Aerosolit

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. / Extremt brandfarlig aerosol. Vaara/Fara

Symboli: syttyvä.

GHS02

H223: Syttyvä aerosoli. / Brandfarlig aerosol. Varoitus/Varning

Symboli: syttyvä.

GHS02

Turvalausekkeet

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. / Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. / Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. (Vain kuluttajakäyttöön tuleville valmisteille.)
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. / Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 + P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50° C lämpötiloille. / Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C.

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. / Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Varoitus/Varning -

Turvalausekkeet

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. / Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. / Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 + P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50° C lämpötiloille. / Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C.

 

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H260: Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa. / Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända. Vaara/Fara

Symboli: syttyvä.

GHS02

H261: Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa. / Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser. Vaara/Fara [Kategoria 2]; Varoitus/Varning [Kategoria 3]

Symboli: syttyvä.

GHS02

Turvalausekkeet

P223: Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. / Undvik all kontakt med vatten. (Jos vaaralausekkeen painotusta pidetään tarpeellisena.)
P231 + P232: Käsittele ja varastoi sisältö inertissä kaasussa /…. Suojaa kosteudelta. / Hantera och förvara innehållet under inert gas/ …. Skyddas från fukt. (Jos aine tai seos reagoi herkästi ilman kosteuden kanssa. … Valmistaja/toimittaja määrittelee soveltuvan nesteen tai kaasun, jos ”inertti kaasu” ei sovellu.)
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. 
P370 + P378: Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen… / Vid brand: Släck med… (Jos vesi kasvattaa riskiä. … Valmistaja/toimittaja määrittelee soveltuvat materiaalit.)
P402 + P404: Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna. / Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Metalleja syövyttävä

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H290: Voi syövyttää metalleja. / Kan vara korrosivt för metaller. Varoitus/Varning

Symboli: syövyttävä.

GHS05*

Turvalausekkeet

P234: Säilytä alkuperäispakkauksessa. / Förvaras endast i originalförpackningen.
P390: Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. / Sug upp spill för att undvika materiella skador.

*Sellaisten aineiden tai seosten, jotka on luokiteltu metalleja syövyttäviksi mutta ei ihoa syövyttäviksi tai vakavan silmävaurion aiheuttaviksi (kategoria 1) ja jotka ovat lopullisessa muodossaan pakattuna kuluttajille, varoitusetiketin ei tarvitse sisältää varoitusmerkkiä GHS05.

 

Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys suun kautta

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H300: Tappavaa nieltynä. / Dödligt vid förtäring. Vaara/Fara

Symboli: välittömästi myrkyllinen.

GHS06

H301: Myrkyllistä nieltynä. / Giftigt vid förtäring. Vaara/Fara

Symboli: välittömästi myrkyllinen.

GHS06

Turvalausekkeet

P301 + P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. / VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H302: Haitallista nieltynä. / Skadligt vid förtäring. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

Turvalausekkeet

P270: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. / Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. (Vain kuluttajakäyttöön tuleville valmisteille.)
P301 + P312: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. / VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Välitön myrkyllisyys ihon kautta

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H310: Tappavaa joutuessaan iholle. / Dödligt vid hudkontakt. Vaara/Fara

Symboli: välittömästi myrkyllinen.

GHS06

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… / VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… (…Valmistaja/toimittaja voi määritellä puhdistusaineen tarvittaessa tai suositella vaihtoehtoista ainetta poikkeustapauksissa, jos vesi on selvästi soveltumaton puhdistusaine.)
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. / Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)'

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle. / Giftigt vid hudkontakt. Vaara/Fara

Symboli: välittömästi myrkyllinen.

GHS06

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… / VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… (…Valmistaja/toimittaja voi määritellä puhdistusaineen tarvittaessa tai suositella vaihtoehtoista ainetta poikkeustapauksissa, jos vesi on selvästi soveltumaton puhdistusaine.)
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. / Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H312: Haitallista joutuessaan iholle. / Skadligt vid hudkontakt. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… / VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… (…Valmistaja/toimittaja voi määritellä puhdistusaineen tarvittaessa tai suositella vaihtoehtoista ainetta poikkeustapauksissa, jos vesi on selvästi soveltumaton puhdistusaine.)
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. / Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H330: Tappavaa hengitettynä. / Dödligt vid inandning. Vaara/Fara

Symboli: välittömästi myrkyllinen.

GHS06

Turvalausekkeet

P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. / Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. / Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P403 + P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. / Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. (Jos aine tai seos on haihtuvaa ja voi synnyttää vaarallisen ilmaseoksen.)
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H331: Myrkyllistä hengitettynä. / Giftigt vid inandning. Vaara/Fara

Symboli: välittömästi myrkyllinen.

GHS06

Turvalausekkeet

P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. / Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P311: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. / Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P403 + P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. / Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. (Jos aine tai seos on haihtuvaa ja voi synnyttää vaarallisen ilmaseoksen.)
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H332: Haitallista hengitettynä. / Skadligt vid inandning. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

Turvalausekkeet

P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. / Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. / Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. / Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Vaara/Fara

Symboli: syövyttävä.

GHS05

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P303 + P361 + P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä. / VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. 
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. / VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H315: Ärsyttää ihoa. / Irriterar huden. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… / VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… (…Valmistaja/toimittaja voi määritellä puhdistusaineen tarvittaessa tai suositella vaihtoehtoista ainetta poikkeustapauksissa, jos vesi on selvästi soveltumaton puhdistusaine.)
P332 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. / Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys*

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. / Orsakar allvarliga ögonskador.  Vaara/Fara

Symboli: syövyttävä.

GHS05

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. 
P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. / VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. / Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

*Jos kemikaali on luokiteltu ihoa syövyttäväksi, alakategoria 1A, 1B, 1C tai kategoria 1, vakavaa silmävauriota/silmä-ärsytystä koskeva merkintä voidaan poistaa, koska tieto sisältyy jo vaaralausekkeeseen ihoa syövyttävä, kategoria 1 (H314).

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. / Orsakar allvarlig ögonirritation. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. 
P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. / VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. / Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

*Jos kemikaali on luokiteltu ihoa syövyttäväksi, alakategoria 1A, 1B, 1C tai kategoria 1, vakavaa silmävauriota/silmä-ärsytystä koskeva merkintä voidaan poistaa, koska tieto sisältyy jo vaaralausekkeeseen ihoa syövyttävä, kategoria 1 (H314).

 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. / Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Vaara/Fara

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

Turvalausekkeet

P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/ suihkeen hengittämistä. / Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ ångor/sprej. 
P304 + P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. / VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. (Mahdollinen kasvihuonekäyttöön tulevalle valmisteelle.)
P342 + P311: Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. / Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. / Kan orsaka allergisk hudreaktion. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

Turvalausekkeet

P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. / Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… / VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… (…Valmistaja/toimittaja voi määritellä puhdistusaineen tarvittaessa tai suositella vaihtoehtoista ainetta poikkeustapauksissa, jos vesi on selvästi soveltumaton puhdistusaine.)
P333 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. / Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Sukusolujen perimää vaurioittava

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H341: Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Varoitus/Varning

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. 
P308 + P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. / Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Syöpää aiheuttava

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H350: Saattaa aiheuttaa syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Vaara/Fara

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

H351: Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.) Varoitus/Varning

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. 
P308 + P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. / Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Lisääntymiselle vaarallinen

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H360: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Vaara/Fara

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Varoitus/Varning

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

Turvalausekkeet

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. 
P308 + P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. / Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H362: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. / Kan skada spädbarn som ammas. - -

Turvalausekkeet

P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/ suihketta. / Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej. 
P263: Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana. / Undvik kontakt under graviditet och amning.
P308 + P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. / Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H370: Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Vaara/Fara

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

H371: Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Varoitus/Varning

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

Turvalausekkeet

P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/ suihketta. / Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
P308 + P311: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. / Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. / Kan orsaka irritation i luftvägarna. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. / Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Varoitus/Varning

Symboli: terveysvaara.

GHS07

Turvalausekkeet

P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. / Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. / Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P403 + P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. / Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. (Jos aine tai seos on haihtuvaa ja voi synnyttää vaarallisen ilmaseoksen.)
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H372: Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. / Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Vaara/Fara

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

H373: Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta> / Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Varoitus/Varning

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

Turvalausekkeet

P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. / Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P314: Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. / Sök läkarhjälp vid obehag.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Aspiraatiovaara

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. / Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Vaara/Fara

Symboli: vakava terveysvaara.

GHS08

Turvalausekkeet

P301 + P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUK-SEEN/lääkäriin. / VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331: EI saa oksennuttaa. / Framkalla INTE kräkning.
P405: Varastoi lukitussa tilassa. / Förvaras inlåst.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Ympäristövaarat

Vaarallisuus vesiympäristölle

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille. / Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Varoitus/Varning

Symboli: ympäristölle vaarallinen.

GHS09

H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Varoitus/Varning

Symboli: ympäristölle vaarallinen.

GHS09

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. -

Symboli: ympäristölle vaarallinen.

GHS09

Turvalausekkeet

P391: Valumat on kerättävä. / Samla upp spill.

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

 

Vaaralauseke Huomiosana GHS-piktogrammi
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. - -
H413: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. / Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. - -

Turvalausekkeet

P501: Hävitä sisältö/pakkaus … / Innehållet/behållaren lämnas till… (Ks. kohta ”Kansalliset erityislausekkeet”.)

Yleiset periaatteet turvalausekkeiden valitsemiseen

CLP-asetuksen mukaan P-lausekkeita saa olla korkeintaan kuusi, ellei vaaran luonne ja vakavuus vaadi useampia lausekkeita. Kasvinsuojeluaineissa P-lausekkeita on usein useampia, koska valmisteella saattaa olla useita vakavia vaaraominaisuuksia. Periaatteena on valita kullekin vaaralle oleelliset ja välttämättömät P-lausekkeet, mutta karsia niiden lukumäärää poistamalla (osittain) päällekkäiset ja valitsemalla samankaltaisista P-lausekkeista kattavin. Lausekkeiden valinnassa otetaan vaaraominaisuuksien lisäksi huomioon valmisteen käyttötapa ja altistumisskenaariot. Esimerkiksi turvalauseketta P304 + P340 (JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.) käytetään harvoin Tukesissa, koska yleensä kasvinsuojeluaineiden käyttö tapahtuu ulkoilmassa. Myöskään lauseketta P273 (”Vältettävä päästämästä ympäristöön.”) ei yleensä käytetä (poikkeuksena sisätila-aineet), koska kasvinsuojeluaineita levitetään käyttöohjeen mukaisesti tarkoituksella ympäristöön.

Suomen lainsäädännön (Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011, Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevasta koulutusohjelmasta) mukaan kasvinsuojeluaineita saa ammattimaisesti käyttää vain henkilö, joka on suorittanut kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon. Tutkinnon suorittaneilla on tietoa kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä, käyttöön liittyvistä riskeistä ja riskienhallinnasta, ja siten jotkin turvalausekkeet voidaan poistaa ammattikäyttöön tarkoitetuilta valmisteilta. Esimerkiksi turvalauseketta P362 + P364 (Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.) ei käytetä, koska ammattihygienia on osa kasvinsuojeluainekoulutusta.

CLP-asetuksen mukaan P-lausekkeita P101, P102 ja P103 käytetään kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla valmisteilla. Tukes kuitenkin antaa lausekkeen P102 (Säilytä lasten ulottumattomissa.) myös vain ammattikäyttöön tarkoitetuille valmisteille, koska maatiloilla asuu lapsia, ja täten lauseke on tarpeellinen lasten altistumisen ennaltaehkäisemiseksi. Poikkeuksen tähän muodostavat valmisteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kasvihuoneissa ja valmisteet, jotka vaativat lausekkeen P405 (Varastoi lukitussa tilassa.). 

Kansalliset erityislausekkeet

CLP-asetuksen mukainen P-lauseke P501 koskien tuotteen ja pakkauksen hävittämistä korvataan seuraavalla lausekkeella: ”Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.” 

Jos P501-lauseke ei kuulu valmisteelle vaaralausekkeen perusteella valittavien P-lausekkeiden joukkoon, annetaan valmisteelle yleensä seuraava suositus/ohje: ” Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.”

Jos valmiste sisältää lisääntymisvaarallista ainesosaa määrän, joka jää luokitusrajan alapuolelle (kat. 1A, 1B: 0,3 %; muut kategoriat 3 %), tulee valmisteen myyntipäällykseen sisällyttää seuraava merkintä: "Älä käytä kasvinsuojeluainetta, jos olet raskaana. Sisältää (aineen nimi) / Använd inte växtskyddsmedel om du är gravid. Innehåller (namnet på ämnet)".

Mikrobiologiset valmisteet

CLP-asetusta (EY) N:o 1272/2008 ei voi soveltaa mikro-organismeille. PRAPeR-kokouksen suosituksen mukaan (Report of PRAPeR expert meeting M2, 2009) mikro-organismille ei vaadita terveysperusteista luokitusta. Mikro-organismeja sisältävät valmisteet saattavat kuitenkin sisältää toisia ainesosia, jotka tulee luokitella CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

PRAPeR M3 kokouksessa kesäkuussa 2009 sovittiin, että tällä hetkellä hyväksytty varoituslause koskien mikrobien mahdollisesti herkistävää vaikutusta on ”Mikro-organismit saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. / Mikroorganismer kan framkalla en allergisk reaktion”.

Mikro-organismeja sisältävien valmisteiden myyntipäällyksiin tulee lisäksi sisällyttää seuraavat merkinnät:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa. / Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. / Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262: Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. / Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Katso myös