CE-merkintä

CE-merkintä on merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

CE-merkinnällä varustettu tuote saa liikkua vapaasti EU:n alueella.

Merkinnän kiinnittää valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja.

CE-merkintää ei myönnä mikään viranomainen tai muu kolmas taho.

CE-merkintä pitää olla mm. seuraavissa tuotteissa:

 • lelut
 • koneet
 • hissit
 • sähkölaitteet
 • henkilönsuojaimet
 • tietyt rakennustuotteet
 • kaasulaitteet
 • mittauslaitteet.


CE-merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö edellyttää CE-merkintää. Jos CE-merkintää käytetään väärin, tuotteita valvovat viranomaiset voivat puuttua asiaan.

Jos tuotteessa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimusten vastainen, tuote voidaan määrätä poistettavaksi markkinoilta. CE-merkinnän väärinkäytöstä voidaan myös rangaista, laki CE-merkintärikkomuksesta 187/2010.
 

CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki

CE-merkintä ei
•    ole yleinen turvallisuusmerkki
•    takaa, että tuote olisi erityisen laadukas tai helppokäyttöinen
•    erottele tuotteiden paremmuutta.


Joissakin tuotteissa pitää CE-merkinnän lisäksi olla muita vaadittavia merkintöjä, jotka mainitaan tuotetta  koskevissa vaatimuksissa.
 

Tietyt tuotteet arvioi ilmoitettu laitos ennen CE -merkinnän kiinnittämistä

CE-merkinnän kiinnittäminen ei yleensä vaadi testaus- tai tarkastuslaitoksen käyttämistä.

Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän kiinnittäminen kuitenkin edellyttää, että tuotteen vaatimustenmukaisuuden on arvioinut ilmoitettu laitos. Valmistajan tehtävä on huolehtia asiasta. Arviointi voi koskea esim. tuotetta ja sen ominaisuuksia, niiden tuotantoprosessia ja laadunvarmistusta. Vasta kun arviointi on tehty hyväksytysti, voi valmistaja laatia vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai joissain tuoteryhmissä suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän.
 
Esimerkkilista tuotteista, joiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin pitää sisältyä ilmoitetun laitoksen arvio:

 • kaasulla toimivat kotitalouslaitteet
 • eräät koneet, mm. autonostimet, moottorisahat
 • henkilönsuojaimet, mm. ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät, hengityksensuojaimet
 • hissit
 • mittauslaitteet
 • osa rakennustuotteista.

CE-merkinnän viisi vaihetta

Tuotekohtaiset vaatimukset
Tarkista kaikki tuotetta koskevat vaatimukset (direktiivit, asetukset ja yhdenmukaistetut standardit).

Tuotteen tarkistaminen ja testaaminen
Tarkista, vastaako tuote vaatimuksia ja tarvittaessa testaa tuote. Jos tuotetta koskevat säädökset vaativat, teetä tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi ilmoitetulla laitoksella.

Tekniset asiakirjat
Laadi tarvittavat tekniset asiakirjat ja pidä ne saatavilla markkinavalvontaviranomaista varten.

Käyttöohjeet
Laadi ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Suomessa ohjeiden on oltava suomen ja ruotsin kielellä.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä
Tee EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja/tai rakennustuotteissa suoritustasoilmoitus ja kiinnitä CE-merkintä tuotteeseen.

Lisätietoja CE-merkittävistä tuoteryhmistä

CE-merkittävä ryhmä EU-säädökset Komission lisätietosivu Valvontaviranomaiset Suomessa

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu

Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY

Kuumavesikattiladirektiivi 92/42/ETY

Ekosuunnittelu

Ekosuunnittelu, kuumavesikattilat

Tukes

Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojaimet

Työssä käytettävät henkilönsuojaimet:Työsuojeluviranomaiset
STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet:
Tukes

 

Hissit

Hissidirektiivi 2014/33/EU

Hissit

Tukes

Huviveneet

Huvivenedirektiivi 2013/53/EU

Huviveneet

Traficom

Kaasulaitteet

Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426

Kaasulaitteet

Tukes

Koneet

Konedirektiivi 2006/42/EY

Koneet

Työssä käytettävät koneet:Työsuojeluviranomaiset
STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet:
Tukes

Koneiden melupäästöt

Melupäästödirektiivi 2000/14/EY

Ulkona käytettävien koneiden melupäästöt

Työsuojeluviranomaiset
STM

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet:
Tukes

Köysiradat

Köysirata-asetus (EU) 2016/424

Köysiradat

Työsuojeluviranomaiset
STM

Lelut

Leludirektiivi 2009/48/EY

Lelut

Tukes

Mittauslaitteet

Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU

Vaakadirektiivi 2014/31/EU

Mittauslaitteet

Tukes

Painelaitteet, painesäiliöt

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU

Direktiivi yksinkertaisista painesäiliöistä 2014/29/EU

Painelaitteet

Tukes

Pyrotekniset tuotteet

Pyrotekniikkadirektiivi 2013/29/EU

Erikoiskemikaalit

Tukes

Radiolaitteet

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU (RED)

Radiolaitedirektiivi

Traficom

Rakennustuotteet

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 (CPR)

Rakentaminen

Tukes

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

ATEX-direktiivi 2014/34/EU

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet (ATEX)

Tukes

Räjähteet siviilikäytössä

Siviiliräjähdedirektiivi 2014/28/EU

Erikoiskemikaalit

Tukes

Sähkölaitteet

Pienjännitedirektiivi  2014/35/EU (LVD)

LVD-direktiivi

Tukes

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC-direktiivi 2014/30/EU

EMC-direktiivi

 

Tukes

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Lääkintälaitedirektiivit 90/385/ETY ja 93/42/ETY
sekä ne korvaava lääkintälaiteasetus (EU) 2017/745
Lääkintälaitedirektiivi 98/79/EY ja sen korvaava lääkintälaiteasetus (EU) 2017/746

Lääkinnälliset laitteet

Fimea

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

RoHS II-direktiivi 2011/65/EU

RoHS II

Tukes

Fimea

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö
Traficom = Liikenne- ja viestintävirasto
Tukes = Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus