EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osa EU:n tuotelainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevaa arviointimenettelyä.

Valmistaja laatii ja allekirjoittaa vakuutuksen ja ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetaan kaikki direktiivit ja asetukset, joiden vaatimukset tuote täyttää.

Valmistaja voi nimetä valtuutetun edustajan tekemään nämä puolestaan.

Tarkat vaatimukset tuotetta koskevassa EU-lainsäädännössä

Tiedot vaatimuksista löytyvät tuoteryhmäkohtaisesta lainsäädännöstä ja tuotekohtaisilta verkkosivuilta.

Kaikille tuoteryhmille ei tarvita EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Esimerkiksi CE-merkityille rakennustuotteille ei laadita EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, vaan suoritustasoilmoitus. Poikkeuksena ovat ekosuunnitteludirektiivin mukaiset kiinteän polttoaineen tilalämmittimet, joille pitää olla laadittuna sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus että suoritustasoilmoitus 1.1.2022 alkaen.

Valmistaja tai valtuutettu edustaja laatii

Valmistaja tai valtuutettu edustaja, huomioi nämä, kun laadit EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen:

 • Laadi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa myytäville ja muuten jaettaville CE-merkittäville tuotteille.
 • Ennen kuin laadit vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, varmista, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset, laadi tarvittavat tekniset asiakirjat ja huolehdi tarvittavasta vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.
 • Säilytä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja pidä asiakirja saatavilla 10 vuotta tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.
 • Joidenkin tuotteiden mukana on oltava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan ja jakelijan on toimitettava EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus pyynnöstä viranomaiselle.

Kaikki säädösvaatimukset yhteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen

Valmistaja tai valtuutettu edustaja laatii tuotteelle yhden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, johon kirjataan alla listatut tiedot. Tietojen perusteella markkinavalvontaviranomainen voi tarkistaa, mitä säädöksiä ja standardeja on noudatettu tuotteen suunnittelussa ja valmistamisessa.  Jos tuotetta koskee useampi EU:n säädös, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien säädösten osalta voidaan laatia yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voi myös olla asiakirja, joka koostuu kaikista tuotetta koskevista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • tuotteen tunnistenumero, numero voi viitata tuotteeseen, erään, tyyppiin tai sarjanumeroon
 • valmistajan nimi ja osoite
 • tarvittaessa EU:n alueelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
 • lause, jossa kerrotaan, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla
 • tuotteen kuvaus ja tunnistetiedot, voidaan liittää valokuva
 • viittaus kaikkeen sovellettuun EU-lainsäädäntöön
 • tarkka viittaus kaikkiin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu
 • tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja numero sekä ilmoitetun laitoksen antaman todistuksen tai päätöksen viitetiedot
 • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamispäivämäärä
 • sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolla on valtuudet edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kielivaatimukset

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on käännettävä sen EU-maan vaatimalle kielelle tai kielille, jossa tuotetta aiotaan myydä tai muuten jakaa.

Suomessa markkinoilla olevaa tuotetta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava suomeksi, ruotsiksi tai muulla markkinavalvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä. Jos lainsäädäntö vaatii, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava tuotteen mukana tai että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot on annettava käyttöohjeessa, niin EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on aina käännettävä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jos EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännös ei ole valmistajan tai valtuutetun edustajan allekirjoittama, käännökseen pitää liittää kopio valmistajan allekirjoittamasta alkuperäisestä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Tuoteryhmät, jotka vaativat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen:

Henkilönsuojaimet
Hissit
Koneet
Lelut
Mittauslaitteet
Painelaitteet
Pelastustoimen laitteet
Räjähteet ja ilotulitteet
Sähkölaitteet