Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät

Hyvät käyttöohjeet ovat perusta tuotteiden turvalliselle käytölle.

Yrityksen pitää toimittaa tuotteen mukana tarpeelliset ohjeet ja tiedot, jotta tuotteen käyttöönotto, käyttö, huolto ja käytöstä poisto on turvallista ja tarkoituksenmukaista.

Tällä sivulla on ohjeistusta lähinnä valmistajille ja maahantuojille. Vähittäiskaupat ja käyttäjät voivat hyödyntää sivua, kun he arvioivat tuotteiden mukana tulevia käyttöohjeita ennen ostopäätöksen tekemistä ja vielä ostotapahtuman jälkeenkin.

Valmistajan tehtävä on laatia tuotteelle käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.

Maahantuojan ja myyjän velvollisuus on tarkistaa, että ohjeet ja turvallisuustiedot ovat tuotteen mukana suomeksi ja ruotsiksi. Jos valmistaja ei ole huolehtinut suomen- ja ruotsinkielisestä käyttöohjeesta, käyttöohjeen kääntäminen on maahantuojan tai viimekädessä myyjän vastuulla.

Käyttöohjeiden vaatimukset 

Käyttöohjeet ja turvallisuustiedot

 • voivat olla tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotteen mukana tai
 • tiedot voi antaa yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

Tuotetietojen antaminen sähköisessä muodossa ei korvaa vaatimusta antaa turvallisuuden kannalta olennaisia käyttöohjeita tuotteen mukana.

Tuotteiden ohje- ja merkintävaatimukset vaihtelevat tuoteryhmittäin. Tarkista tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset tuoteryhmän sivulta tai tuoteryhmää koskevasta lainsäädännöstä.

Osa vaatimuksista tulee lainsäädännöstä ja osa tuotetta koskevista standardeista. Ohjeiden laadinnasta on olemassa standardeja, esim. SFS-EN 82079-1, jotka auttavat ottamaan huomioon olennaisia asioita. Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitto SFS:stä.

Alle on listattu säädöksissä esitettyjä, yleisiä, käyttöohjeita koskevia vaatimuksia.

 • Anna tuotteen erilaiset tiedot ja käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että tuotteen turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet, on käännettävä suomeksi ja ruotsiksi. Tarkista ohjeen käännöksen oikeellisuus.
 • Anna tarpeelliset ohjeet tuotteen asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, huoltoa, säilytystä ja käytöstä poistoa varten. Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
 • Anna tarpeelliset ohjeet terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumisesta

 

Huomioi nämä asiat, kun laadit käyttöohjeita

 1. Tuotteen tunnistaminen ja tuotemäärittely, yleiset varoitukset
 • tuotteen yksilöinti: tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla se voidaan tunnistaa
 • tuotteen tekniset, fyysiset ja sähköiset ominaisuudet
 • tuotteen valmistajan ja maahantuojan nimi ja yhteystiedot, muut mahdollisesti vaadittavat tiedot
 • tuotteen tunnistamiseen tarkoitettujen tietojen sijainti tuotteessa
 • tuotteen tarkoitettu käyttäjäryhmä, esim. tarvitaanko käytössä erikoisosaamista tai onko tuote sopimaton joidenkin käyttäjäryhmien käytettäväksi, esim. ikä- ja kokorajoitukset
 • mahdolliset takuuehdot
 • ohjeeseen merkintä, josta selviävät laatimispäivä ja mahdollinen tarkastuspäivä sekä ohjeiden laatija.
 1. Tuotteen käyttötarkoitus ja mahdolliset rajoitukset
 • Normaalia käyttöä kuvaavassa käyttöohjeen osiossa kerrotaan
 • miten tai mihin tuotetta käytetään
 • miten laite toimii normaalioloissa
 • mitä tuotteeseen merkityt symbolit tai merkinnät tarkoittavat
 • mahdollinen varoitus virheellisestä käytöstä
 • mahdollinen ohjeistus käyttöön liittyvistä rajoituksista.
 • Esim. käsityökalu voi aiheuttaa käyttäjälleen liikaa käsiin kohdistuvaa tärinää. Jos tuotteen käyttöön on huolellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta huolimatta jäänyt riskejä, joita ei ole voitu poistaa, varoitetaan niistä tässä kohdassa, ellei asiaa ole käsitelty omassa kohdassaan.
 1. Käyttöympäristöön liittyvät ohjeet
  Esim. saako laitetta käyttää ulkona, miten kosteus tai poikkeukselliset lämpötilat siihen vaikuttavat tai miten tärinä tai iskut vaikuttavat tuotteeseen.
   
 2. Ennen käyttöönottoa tapahtuvat toimet
  Esim. varastointi, kuljetus, kokoaminen ja käyttöpaikalle asentaminen, asennusohje sekä mahdollinen tieto siitä, edellyttävätkö kokoaminen, asentaminen tms. riittävää kelpoisuutta, esim. sähköurakointioikeuksia tai muutoin riittävää ammattitaitoa.
   
 3. Käyttöönotto
  Esim. tietokoneiden, digiboxien, suurien koneiden ja monien muiden monimutkaisempien teknisten laitteiden käyttöönottoon liittyy monia vaiheita mahdollisine latauksineen ja tarkistuksineen.
   
 4. Toimintaohjeet virhe- ja vikatilanteissa
  Käyttäjille on annettava riittävästi tietoa virhetoimintojen tunnistamisesta ja oikeista toimintatavoista virhe- ja vikatilanteissa. Erityisesti on kerrottava, miten laite pysäytetään turvallisesti vikatilanteissa. Virhetoimintaa koskevat merkinannot tai varoitussymbolit esitetään tässä yhteydessä.
   
 5. Tuotteen puhdistus, huolto, säilytys
  Usein on tarpeen laatia erikseen maallikoille tarkoitetut huolto-ohjeet ja ammatti-ihmisille tarkoitetut huoltoa ja vianetsintää koskevat ohjeet. Jos laitteen huolto tai korjaus on annettava ammattihenkilöiden tehtäväksi, on tästä mainittava.
   
 6. Käyttäjän suojautuminen jäljelle jääneitä riskejä vastaan
  Jos tuotteen käyttöä ei ole voitu teknisin toimenpitein tehdä täysin turvalliseksi, on käyttäjälle annettava ohjeet siitä, miten hän voi suojautua jäljelle jääneitä riskejä vastaan. Tällaisia ohjeita voivat olla esim. erillisten suojalaitteiden tai henkilönsuojainten käyttöön ja turvaetäisyyksien noudattamiseen liittyvät ohjeet.
   
 7. Tuotteen hävittäminen
  Ohjeet tuotteen käytöstä poistamisesta, kierrätyksestä ja hävittämisestä sekä ohjeet tuotteen hävittämiseen mahdollisesti liittyvistä vaaroista.

 

Näin kirjoitat hyvän käyttöohjeen

Vinkkejä hyvän käyttöohjeen tekemiseen:

 • esitä tiedot yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla
 • vältä erikoisterminologian käyttöä, selitä käyttämäsi erikoiset termit
 • käytä yksiselitteisiä termejä ja yksiselitteistä kieltä
 • käytä lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita
 • sisällytä vain yksi asia yhteen lauseeseen
 • käytä aktiivimuotoja, ei passiivimuotoja
 • älä anna turhia ohjeita
 • tee oma ohje kullekin laitemallille
 • käytä väriä ja kontrastia, kuvitusta, selkeää asettelua sekä erilaisia kirjainkokoja ja tyylejä
  • testaa, ohjaako käyttöohje käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.