Kaasulaitteiden vaatimukset

Kaasulaitteiden on täytettävä niille lainsäädännössä vaatimukset.

Valmistajat, maahantuojat ja jakelijat ovat toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että markkinoille saatettavat, eli myyntiin ja jakeluun laitettavat, kaasulaitteet ovat vaatimustenmukaisia.  Valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita koskevista velvollisuuksista säädetään tarkemmin kaasulaiteasetuksessa.

Kaasulaitteilla tarkoitetaan kaasumaisia polttoaineita polttavia laitteita, joita käytetään ruoanlaittoon, jäähdyttämiseen, ilmastointiin, tilojen lämmittämiseen, kuuman veden tuottamiseen, valaisemiseen tai pesemiseen, ja myös puhallinpolttimia ja tällaisilla polttimilla varustettavia lämmityslaitteistoja. Tällaisia kaasulaitteita ovat esim. kaasukäyttöiset

 • grillit
 • liedet
 • uunit
 • retkikeittimet
 • terassilämmittimet
 • tilalämmittimet
 • vedenlämmittimet.

Kaasulaiteasetuksen mukaisiksi kaasulaitteiksi ei sen sijaan katsota eräitä kaasukäyttöisiä työkaluja, eikä kaasukäyttöisiä laitteita, jotka eivät polta kaasua, esim.

 • hitsaustarvikkeita
 • kaasutoimisia hyttysansoja
 • nestekaasupolttimia
 • rikkaruohonpolttimia.

Kaasulaitteita koskee EU:n kaasulaiteasetus (EU/2016/426), joka korvasi aiemman kaasulaitedirektiivin (2009/142/EY). Suomen kansallinen kaasulaiteasetus (1434/1993) on kumottu EU:n kaasulaiteasetuksen voimaantulon johdosta.

Kaasulaitteet jaetaan laiteluokkiin sen mukaan, mille kaasuille ja paineille laitteet on tarkoitettu. Kaasulaitteessa on laiteluokkamerkinnöin osoitettava kohdemaa(t), jo(i)ssa laitetta voidaan käyttää ilman säätöä tai muutoksia. Suomen kohdemaamerkintä on FI.

Suomessa käytettävät laiteluokat: I2H, I3B/P, II2H3B/P

 • luokan I2H laite käyttää ainoastaan maakaasua, käyttöpaine 20 mbar
 • luokan I3B/P laite käyttää ainoastaan nestekaasua, käyttöpaine 30 mbar
 • luokan II2H3B/P laite voidaan valmistajan ohjeiden mukaan muuttaa toimimaan joko maakaasulla (20 mbar) tai nestekaasulla (30 mbar).

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Valmistajan on varmistettava, että kaasulaite täyttää sitä koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset (Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426, liite 1. Kaasulaitteen katsotaan täyttävän sitä koskevat vaatimukset, jos se on sitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen.

Jos kaasulaitteen EU-tyyppitarkastuksessa ei ole käytetty yhdenmukaistettua standardia, jossa on esitetty sitä koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät, valmistajan on osoitettava yksityiskohtaisesti kyseisen tuotteen teknisissä asiakirjoissa, miten kyseistä kaasulaitetta koskevien terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen on varmistettu.

Lisää standardien asemasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa Standardien aseman vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa -sivulla.

Tekniset asiakirjat

Kaasulaitteen valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat (Kaasulaiteasetus (EU) 2016/426, liite 3).

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko laite tai varuste kaasulaiteasetuksen vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava laitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta arvioinnin kannalta olennaisin osin.

Maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat ja että asiakirjat ovat viranomaisten saatavilla.

Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijä

 • laitteen tai varusteen yleiskuvaus
 • rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osakokoonpanojen, piirien jne. kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä laitteen tai varusteen toimintaa
 • luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Mikäli näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole noudatettu, teknisissä asiakirjoissa pitää olla kuvaus ratkaisuista, joilla varmistetaan tämän asetuksen olennaisten vaatimusten täyttäminen, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu.
 • suoritettujen suunnittelulaskelmien, tarkastusten jne. tulokset
 • testausselosteet
 • laitteen asennus- ja käyttöohjeet
 • varusteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, johon sisältyy ohjeet siitä, kuinka varuste on liitettävä laitteen osaksi tai koottava laitteeksi.

Valmistajan on säilytettävä teknisiä asiakirjoja 10 vuoden ajan kaasulaitteen tai varusteen markkinoille saattamisesta.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Kaasulaitteessa tai sen arvokilvessä on oltava CE-merkintä sekä seuraavat tiedot

 • valmistajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki
 • laitteen tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla laite voidaan tunnistaa
 • käytetyn virtalähteen tyyppi tuotteissa, jotka käyttävät sähköä
 • laiteluokka
 • laitteen nimellinen käyttöpaine
 • tarpeelliset tiedot, jotka mahdollistavat laitteen oikean ja turvallisen asennuksen, laitteen luonteen mukaan.

Varusteessa tai sen arvokilvessä on oltava yllä esitetyt tiedot soveltuvin osin.

Yllä mainittujen lisäksi maahantuojien pitää ilmoittaa laitteessa tai varusteessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden. Mikäli tämä ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä Suomessa suomeksi ja ruotsiksi.

Yksityiskohtaisempaa tietoa kaasulaitteiden merkintöjen ja käyttöohjeiden vaatimuksista on kaasulaiteasetuksen liitteessä 4 ja kaasulaitteita koskevissa standardeissa.

Kaasulaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

Valmistaja vastaa kaasulaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista suunnittelu- ja valmistusvaiheessa.

Jos maahantuoja tai jakelija tuo kaasulaitteen myyntiin omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään, maahantuojaa tai jakelijaa koskevat valmistajan velvollisuudet.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä ja käytettävistä moduuleista on tarkemmin kaasulaiteasetuksen liitteessä 3.

EU-tyyppitarkastuksessa ilmoitettu laitos arvioi kaasulaitteen teknisen suunnittelun ja kaasulaitteen näytekappaleen vaatimustenmukaisuuden.  Ilmoitettu laitos antaa EU-tyyppitarkastustodistuksen kaasulaiteelle, joka täyttää sitä koskevat vaatimukset.

Ilmoitetut laitokset ovat EU:n jäsenmaiden hyväksymiä ja valvomia tarkastuslaitoksia, joilla on oikeus tehdä EU-tyyppitarkastuksia tai varmistaa muilla tavoin, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset. Ilmoitettuja laitoksia koskevat tiedot ovat saatavilla Euroopan komission NANDO-sivustolta.

EU-tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta. Valmistajan on pyydettävä ilmoitettua laitosta tarkistamaan EU-tyyppitarkastustodistus, jos

 • valmistaja tehnyt tuotteeseen muutoksia
 • alan kehityksessä on tapahtunut muutoksia, kuten uusi standardiversio
 • viimeistään ennen todistuksen voimassaolon päättymispäivää.

Ennen kaasulaitteiden markkinoille saattamista jakelijoiden pitää tarkastaa, että laitteessa on CE-merkintä ja laitteen mukana on ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi ja ruotsiksi. Jakelijan pitää myös, varmistaa että kaasulaitteen valmistaja ja maahantuoja on noudattanut niille asetettuja, kaasulaitteeseen merkintöihin liittyviä vaatimuksia. Maahantuojan on edellisen lisäksi tarkastettava myös, että valmistaja on suorittanut asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja laatii EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ennen kaasulaitteen markkinoille saattamista. Markkinoille saattamisella tarkoitetaan kaasulaiteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville EU:n markkinoilla. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisällöstä on tarkemmin EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus-sivulla ja EU:n kaasulaiteasetuksessa. Varusteen mukana on toimitettava jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava jäsenvaltion vaatimilla kielillä, Suomessa suomeksi ja ruotsiksi.

CE-merkintä

Kaasulaitteet on CE-merkittävä, kun ne tuodaan myyntiin Euroopan talousalueelle. Valmistaja kiinnittää CE-merkinnän kaasulaitteeseen.  Kiinnittämällä tuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa sen vastaavan kaikkia sitä koskevia, CE-merkintää edellyttäviä direktiivejä ja asetuksia.

Yleisesti CE-merkinnästä on kerrottu CE-merkintä -sivulla.

CE-merkintä on kiinnitettävä jokaiseen kaasulaitteeseen. CE-merkintä on kiinnitettävä kaasulaitteeseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos merkinnän kiinnittäminen kaasulaitteeseen tai varusteeseen ei ole sen ominaisuuksien takia mahdollista, CE-merkinnän voi kiinnittää pakkaukseen ja mukana tuleviin asiakirjoihin.

CE-merkintään on liitettävä kaasulaitteen ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero sekä kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa. CE-merkintään ja tunnusnumeroon voidaan liittää mikä tahansa muu erityisriskiä tai -käyttöä osoittava merkki.

Matalapaineensäätimet ja kaasuletkut

Kaasulaitteiden yhteydessä käytetään usein matalapaineensäätimiä ja kaasuletkuja. Irtomyynnissä olevat tällaiset tuotteet eivät kuulu kaasulaiteasetuksen soveltamisalaan, vaan niiden turvallisuusvaatimuksista säädetään Suomessa kansallisesti.