Maahantuojan velvollisuudet

Tuotteita koskevassa lainsäädännössä maahantuoja on EU:n alueella oleva yritys, joka tuo EU:n ulkopuolelta tuotteen EU:n markkinoille.

Maahantuoja vastaa siitä, että tuotteet täyttävät eurooppalaiset vaatimukset ja mahdolliset kansalliset erityisvaatimukset. Jos maahantuoja epäilee, että tuote ei täytä sovellettavia vaatimuksia, maahantuoja ei voi myydä tuotetta EU-markkinoilla, ennen kuin tuote on vaatimustenmukainen.

Maahantuojaa pidetään valmistajana, jos maahantuoja

 • tuo tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään
 • muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

Mitä pitää tehdä ennen tuotteen tuomista EU:n markkinoille?

Maahantuojan pitää varmistaa ennen tuotteen markkinoille tuomista, että tuotteen valmistaja on

 • toteuttanut tuotetta koskevan lainsäädännön vaatimat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
 • laatinut vaadittavat tekniset asiakirjat
 • laatinut EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
 • kiinnittänyt tuotteeseen vaadittavat merkinnät, kuten CE-merkinnän.

Maahantuojan pitää ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot tuotteessa:

 • nimi
 • rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki
 • osoite.

Jos tietoja ei ole mahdollista ilmoittaa tuotteessa, tiedot voivat olla tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa.

Suomessa maahantuojan pitää varmistaa, että tuotteen mukana on vaaditut asiakirjat, kuten käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet sekä muut tarvittavat turvallisuustiedot, suomeksi ja ruotsiksi. Jos valmistaja ei ole kääntänyt ohjeita ja turvallisuustietoja suomeksi ja ruotsiksi, kääntäminen on maahantuojan vastuulla.

Maahantuojan on varmistettava, etteivät varastointi- tai kuljetusolosuhteet vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta.

Velvollisuudet tuotteen markkinoille tuomisen jälkeen 

Maahantuojan pitää säilyttää 10 vuoden ajan tuotteen markkinoille tuomisen jälkeen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös Tukesin saatavilla. Maahantuojan on myös varmistettava, että maahantuoja voi pyynnöstä toimittaa tekniset asiakirjat Tukesille. Maahantuojan pitää tehdä yhteistyötä viranomaisen kanssa.

Maahantuojan pitää säilyttää 10 vuoden ajan tunnistetiedot yrityksistä, jotka ovat toimittaneet maahantuojalle tuotteita ja yrityksistä, joille maahantuoja on toimittanut tuotteita.

Maahantuojan on tutkittava tuotteista tehdyt valitukset, vaatimustenvastaiset tuotteet ja tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä edellä mainituista kirjaa. Maahantuojan on tarvittaessa ryhdyttävä valitusten, palautusten yms. perusteella korjaaviin toimenpiteisiin. Jos maahantuoja joissain tapauksissa edellyttää myyjiltä toimenpiteitä, maahantuojan on tiedotettava tapauksista myyjille.

Joissakin direktiiveissä ja asetuksissa vaaditaan, että maahantuoja tekee näytteisiin perustuvia testejä jo markkinoille tuoduille tuotteille kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Tämä vaatimus koskee tilanteita, joissa testit katsotaan tuotteisiin liittyvien riskien kannalta tarpeellisiksi. Vaatimus koskee tiettyjä tyyppitarkastettavia tuotteita, kuten yksinkertaisia paineastioita, henkilönsuojaimia ja ATEX-laitteita sekä esimerkiksi tilanteita, joissa maahantuoja on saanut poikkeuksellisen paljon valituksia tai markkinavalvontaviranomaisten valvonnassa löytynyt runsaasti vaatimustenvastaisia tuotteita.

Entä jos tuote on vaatimustenvastainen?

Maahantuoja saa tuoda markkinoille vain vaatimustenmukaisia tuotteita.

Jos maahantuoja epäilee, ettei maahantuojan markkinoille tuoma tuote ei ole vaatimusten mukainen, on sen välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi

 • tuotteen saattaminen vaatimustenmukaiseksi
 • tuotteen poistaminen markkinoilta
 • tuotetta koskevan takaisinvedon (Yrityksen velvollisuudet, kun tuote aiheuttaa riskin -sivu tukes.fissä)  järjestäminen.

Maahantuojan on ilmoitettava tuotteen vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteuttamistaan toimenpiteistä markkinavalvontaviranomaiselle, jos tuotteen ominaisuudet aiheuttavat riskin turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle.

Maahantuojan velvollisuudet lyhyesti

Varmista tuotteen vaatimustenmukaisuus
Maahantuojana vastaat siitä, että tuotteet täyttävät eurooppalaiset vaatimukset ja mahdolliset kansalliset erityisvaatimukset.

Tarkista tuotteen valmistajan toimet
Varmista, että tuotteen valmistaja on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja laatinut vaadittavat asiakirjat ennen kuin tuot tuotteen EU-markkinoille.

Säilytä 10 vuotta
Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja tunnistetiedot yrityksistä, joilta olet hankkinut tuotteita ja joille olet toimittanut tuotteita.

Vaatimustenvastainen tuote
Ryhdy viipymättä toimenpiteisiin.