Säkerhet i paddlingstjänster

Anvisning

Beskrivning: Den här anvisningen behandlar paddlings- och ståpaddlingskurser, övriga motsvarande paddlingsutbildningar, turer, evenemang och tjänster samt övriga tjänster i vilka paddling ingår. Anvisningen beskriver Tukes syn på hur de som ordnar paddlingstjänster kan uppfylla skyldigheterna i konsumentsäkerhetslagen.
Målgrupper: Aktörer som ordnar paddlingstjänster, såsom företag, föreningar och kommuner (se närmare Anvisningens tillämpningsområde och begränsningar). 
Observera: Tillsammans med den säkerhetsanvisning för paddlingssäkerhet som delegationen för paddlingssäkerhet meddelade 19.4.2023 beskriver den här anvisningen Tukes syn om hur paddlingstjänster ska genomföras säkert. I den här anvisningen kompletteras och specificeras säkerhetsanvisningen för paddlingssäkerhet i fråga om de tjänster som avses i konsumentsäkerhetslagen. Dessa båda anvisningar ska tillämpas tillsammans. 
Lagstiftning: Anvisningen behandlar krav i konsumentsäkerhetslagen (920/2011, KoSäL). Mer information om krav på tjänsteleverantören i konsumentsäkerhetslagen finns på Tukes webbplats: Tjänsteleverantörens skyldigheter Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av konsumentsäkerhetslagen. Lagen är tillgänglig i sin helhet till exempel i Tukes Edilex-tjänst. Den som tillhandahåller paddlingstjänster ska även iaktta krav i övriga lagar och förordningar som gäller verksamheten. Dessa är bland annat sjötrafiklagen (728/2019), statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (427/2021), förordningen om personlig skyddsutrustning (EU (2016/425) och sjölagen (674/1994).
Datum: 18.12.2023
Diarienummer: Tukes 1485/06.00.01/2023

Anvisningens tillämpningsområde och begränsningar

Syftet med den här anvisningen är att hjälpa tillhandahållare av paddlingstjänster att säkerställa att paddlingstjänsterna överensstämmer med lagstiftningen och är säkra för kunder. Anvisningen beskriver Tukes tolkning av hur lagstiftningen bör tillämpas. Anvisningen är inte förpliktande på samma sätt som lagstiftningen. I anvisningen presenterar Tukes exempel på och alternativ till hur de lagstadgade kraven kan uppfyllas. Bindande lagstiftning anges i anvisningen med hänvisningar till lagparagraferna i fråga. Varje aktör ansvarar för att verksamheten är lagenlig.

I den här anvisningen avser paddling verksamhet som utövas med kajaker, öppna kanoter, SUP-brädor, packrafts eller motsvarande vattenfarkoster som styrs med åror där vanligen en person, två personer eller högst några personer (till exempel besättningskanoter) befinner sig samtidigt. Den här anvisningen gäller inte tjänster där det används stora gummiflottar som styrs med åror huvudsakligen i forsfärder. 

Den här anvisningen gäller aktörer som tillhandahåller paddlingstjänster för kunder, såsom företag, kommuner och föreningar. För föreningar gäller anvisningen tjänster som tillhandahålls för personer utanför föreningen (till exempel grundkurser i paddling). Anvisningen gäller även verksamhet för vilken ingen avgift tas ut (till exempel gratis prova-på-paddling) eller tjänster där paddling ingår i en tjänstehelhet (till exempel sommarläger och läger för unga). Anvisningen gäller tävlingsverksamhet, om det är fråga om tävlingar avsedda för vanliga utövare av paddling i vilka nästan vem som helst relativt enkelt kan delta. 

Anvisningen gäller inte den verksamhet som föreningar, till exempel paddlingsföreningar, ordnar endast för sina egna medlemmar, såvida verksamheten inte ordnas i förtjänstsyfte. Anvisningen gäller inte heller verksamhet enligt läroplanen som ordnas av läroinstitut till institutets egna studerande eller privatpersoners hobbyverksamhet på egna villkor. Anvisningen gäller inte heller uthyrning av kanoter, kajaker, SUP-brädor eller andra vattenfarkoster över vilka tillsyn utövas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

När anvisningen tillämpas bör man beakta särdrag hos olika paddlingsgrenar, verksamhetsmiljöer, kundgrupper och olika tjänster och evenemang. Till exempel ska man vid grundkurser i paddling beakta delvis samma, delvis olika säkerhetsfrågor som i paddlingstävlingar.

Tjänsteleverantörens uppgifter

Tillhandahållaren av paddlingstjänster har i uppgift att säkerställa att de tjänster hen tillhandahåller är säkra (5 § i KoSäL). Tjänster får inte medföra fara för kunder, utomstående eller egendom. 

Tjänsteleverantören ska bland annat planera tjänsten så att den är säker, identifiera tjänstens faror i förväg samt ge kunder tillräcklig information så att de kan delta i tjänsten på ett säkert sätt. Om tjänsteleverantören använder underleverantörer i sin verksamhet (till exempel externa guider eller utbildare), ska hen säkerställa att de har tillräcklig kompetens och erfarenhet så att tjänsten kan genomföras på ett säkert sätt.

Den som tillhandahåller paddlingstjänster ska upprätta ett säkerhetsdokument för sin verksamhet (7 § i KoSäL). Säkerhetsdokumentet ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen och förordningen om säkerhetsdokument (SRf 1110/2011). 

Övriga säkerhetsrelaterade uppgifter som hör till tillhandahållaren av paddlingstjänster är till exempel att lämna säkerhetsuppgifter till kunder (7 § i KoSäL) samt att bokföra olyckor och underrätta Tukes om allvarliga olyckor och tillbud (8 § i KoSäL). Dessa uppgifter beskrivs närmare i andra avsnitt av denna anvisning. 

Säkerhetsdokument, säkerhetsplaner och dagspecifik bedömning av risker

Ett bra säkerhetsdokument är tydligt och praktiskt och innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning av säkerheten i paddlingstjänsten i fråga. I säkerhetsdokumentet beskriver tjänsteleverantören vilka åtgärder hen vidtagit för att säkerställa tjänstens säkerhet. Tjänsteleverantören utarbetar säkerhetsdokumentet i första hand för sig själv, och det hjälper tjänsteleverantören att genomföra tjänsterna på ett säkert sätt. 

Vid utarbetandet av säkerhetsdokumentet kan du som hjälp använda dokumentmallen som finns på Tukes webbplats. Kom ihåg att vid behov uppdatera säkerhetsdokumentet och övriga dokument. 

Säkerhetsdokumentet som gemensamt gäller all verksamhet ska vid behov kompletteras med mer detaljerade säkerhetsplaner för varje separat tjänst eller evenemang, till exempel paddlingstur, grundkurs i paddling eller paddlingsevenemang. I säkerhetsdokumentet är det centralt att identifiera de särskilda riskfaktorer och -situationer som är förknippade med ifrågavarande tjänst, fastställa omfattningen för de risker dessa medför och riskernas betydelse (riskbedömning) och fastställa åtgärder för att minska riskerna till en godtagbar nivå (riskhantering). Det är även bra att i säkerhetsplanen inkludera en tillräckligt noggrann och konkret beskrivning av alla åtgärder som en instruktör eller ledare av verksamheten ska vidta för att säkerställa säkerheten. 
Det är bra att i säkerhetsplanen inkludera en dagspecifik bedömning där riskfaktorer som hänför sig till ifrågavarande situation och stund beaktas. Den dagspecifika bedömningen bör dokumenteras antingen separat eller till exempel i samband med säkerhetsplanen. I bedömningen ska såväl verksamhetsmiljön, förhållandena, kundgruppen, utrustningen och instruktörerna som organisationen beaktas. Fatta ett beslut om hur du ska genomföra tjänsten först när du bedömt läget i fråga om dessa variabler. Anteckna i säkerhetsdokumentet anvisningar om hur bedömningen ska göras och vad som görs efter bedömningen. Var även beredd på att ändra planer medan tjänsten genomförs, om förändringar sker i verksamhetsmiljön eller andra faktorer. Du kan utnyttja följande frågor i utarbetandet av dagspecifika verksamhetsplaner: 

 1. Vad vet du om kunderna – hur gamla är de, har de paddlat tidigare, hurdana mål har de, kan alla simma, hurdan är deras funktionsförmåga för dagen, hurdana särskilda drag eller behov har de, har kunderna och instruktörerna ett gemensamt språk eller en tolk, hur är de utrustade, hur många är de?
 2. Är det planerade området lämpligt för tjänsten och kunderna i fråga? Vilka särskilda farliga ställen finns i området för dagens tur eller paddling?
 3. Hurdan kompetens och erfarenhet har huvudinstruktören och de assisterande instruktörerna – är den tillräcklig för tjänsten i fråga och finns det tillräckligt med instruktörer?
 4. Hurdan utrustning finns tillgänglig – finns det tillräckligt med enkla och stabila farkoster tillgängliga för oerfarna paddlare, finns till exempel farkoster för två personer eller alternativa farkoster, till exempel roddbåtar eller besättningskanoter?
 5. Hur varmt är vattnet och luften – hur ska man förbereda sig för dem?
 6. Vilken riktning och styrka har vinden – hur påverkar vinden till exempel ruttplanen, hurdana reservplatser för förtöjning är tillgängliga i de rådande förhållandena?
 7. Hurdan är den övriga trafiken på vattenvägar idag – ett soligt veckoslut i juli med många nöjesbåtar, livlig turbåtstrafik, ett stort evenemang på en ö i närheten?
 8. Hurdant ytterligt stöd finns tillgängligt: finns det tillgängliga assisterande instruktörer, har man tillgång till exempel till en stödbåt eller bil som kan användas för att transportera kunder eller utrustning?

Särskilda säkerhetsfaktorer som hänför sig till paddlingstjänster

Tjänsteleverantören ska i säkerhetsdokumentet fastställa och beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska de risker som tjänsten medför för kunder. Utnyttja tippsen och anvisningarna på följande lista när du beskriver i säkerhetsdokumentet hur tjänsten ordnas på ett säkert sätt.

Simkunnighet

 • Fastställ i säkerhetsdokumentet den simkunnighet som krävs av kunderna i varje tjänst. Kravet vid paddling med öppen kanot på en mindre å kan vara annorlunda än kravet vid paddling med havskajak på öppet hav under utmanande förhållanden.
 • Informera deltagare om den simkunnighet som krävs och andra krav tillräckligt tidigt på förhand, till exempel i marknadsföringsmaterial eller ett brev med förhandsinformation. Ha som mål att säkerställa att alla deltagare får tillgång till informationen.
 • Ta på lämpligt sätt reda på deltagarnas simkunnighet. Detta kan beroende på situation göras till exempel genom att fråga muntligt, samla in en blankett för förhandsinformation av kunder eller till och med genom ett simtest.
 • Även personer med dålig simkunnighet eller ingen simkunnighet kan delta i paddlingen om tjänsteleverantörer är av den åsikten. Då måste personens säkerhet emellertid säkerställas genom ytterligare åtgärder. Dessa kan till exempel inbegripa användning av räddningsväst i stället för paddlingsväst, genom val av en stabilare farkost (en farkost för två personer, öppen kanot eller båt), effektiviserad övervakning (till exempel personlig instruktör) eller en kombination av dessa. 

Hypotermi, köldchock och kylans inverkan på funktionsförmåga

 • Beakta möjligheten för hypotermi, köldchock och nedkylning som försvagar funktionsförmågan när du planerar och genomför tjänsterna. Riskerna är som störst i början av säsongen, men låga vatten- och lufttemperaturer bör beaktas under hela säsongen. Behovet av paddlingskläder och annan skyddsutrustning som skyddar mot kyla bör fastställas i samband med identifieringen av risker och läggas till säkerhetsdokumenteringen. 
 • Om situationen kräver det, ska det förutsättas att deltagare använder våtdräkt, torrdräkt eller en motsvarande dräkt samt andra kläder och annan utrustning som skyddar mot kyla, till exempel en huva eller fingervantar av neopren. Syftet är att med dessa minska risken för nedkylning till exempel om en paddlare hamnar i vattnet och upprätthålla paddlarens funktionsförmåga längre.
 • Lär dig att identifiera symptom av hypotermi och köldchock och behandla dem rätt. Du kan till exempel använda FSL:s finskspråkiga Viisaasti vesillä-material.
 • Utrusta dig enligt situation med sådana redskap och sådan utrustning som du kan använda för att hålla en person som fallit i vattnet varm. Planera även eventuella evakueringsåtgärder och -platser på förhand i mån av möjlighet.

Psykiska och sociala risker

Vatten är ett skrämmande element för många. Beakta i identifiering av risker och genomförandet av tjänsten även psykiska och sociala risker i synnerhet i fråga om nybörjarpaddlare. Anteckna åtgärderna i säkerhetsdokumentet eller -planen. 

Säkerhetsutrustning som används vid paddling

Räddnings- och flytvästar

 • I kanoter, kajaker eller motsvarande farkoster ska man använda flytplagg, till exempel paddlingsvästar, som är lämpliga för aktiviteten i fråga. Det rekommenderas att flytplagg används även vid ståpaddling.
 • Räddningsvästar bör finnas tillgängliga för barn och personer som inte är bra på att simma. Läs mer om västar som är lämpliga för barn på Tukes webbplats.
 • Flytplaggen och räddningsvästarna bör ha CE-märkning, vara hela och lämpliga för användningen i fråga. Flytplaggen och räddningsvästarna bör vara av rätt storlek för sina användare. Personalen bör säkerställa att de är rätt påklädda. 

Vid behov ska även annan personlig skyddsutrustning, såsom hjälmar, användas utöver räddnings- eller flytvästar. Tjänsteleverantören fastställer och motiverar i sitt säkerhetsdokument användningen av personlig skyddsutrustning i olika tjänster. 

En rem ska användas i ståpaddling.

Även personalen ska använda personlig skyddsutrustning som är avsedd för verksamheten. 

Personer på bilder i marknadsföringsmaterial och till exempel på tjänsteleverantörens kanaler i sociala medier ska vara utrustade med personlig skyddsutrustning avsedd för verksamheten som är påklädd på rätt sätt.

Förhållandet mellan antalet kunder eller farkoster och instruktörer 

Tjänsteleverantören ska fastställa ett säkert kundantal eller antal farkoster för respektive tjänst och anteckna dessa i säkerhetsdokumentet. En riktgivande regel är att förhållandet mellan instruktörer och kunder eller farkoster ska vara 1:6. Vid behov kan avvikelser uppåt göras med fog, men motiveringarna ska beskrivas i säkerhetsdokumentet. 

I många paddlingstjänster är ett säkert förhållande mellan instruktörer och kunder eller farkoster mindre, till exempel 1:3 eller till och med mindre än så. Orsaker kan vara till exempel utmanande förhållanden (hård vind eller vågor), kunder som kräver personlig uppmärksamhet (specialgrupper, till exempel i anpassad paddling) eller tjänstens karaktär (utmanande turer till havs eller krävande forspaddling). 

Tjänsteleverantören är skyldig att säkerställa att det finns tillräckligt med behöriga instruktörer i alla förhållanden och situationer i förhållande till antalet kunder eller farkoster. När omständigheter eller andra faktorer förändras ska även förhållandet mellan instruktörer och kunder ändras vid behov.

Kompetens som krävs av instruktörer inom paddlingstjänster

Lagen innehåller inte separat fastställda bestämmelser om behörigheten hos personal som ordnar paddlingstjänster. Tjänsteleverantören ska dock med stöd av omsorgsplikten i konsumentsäkerhetslagen (5 § i KoSäL) säkerställa att personer som leder paddlingstjänster har tillräcklig behörighet för verksamheten och kompetens för ifrågavarande tjänst och förhållanden. Krav på behörighet ska antecknas i säkerhetsdokumentet.

När kompetensen hos dem som handleder paddling bedöms är en rekommendation att tjänsteleverantören till exempel använder sig av behörighetskrav som fastställts av grenförbund och utbildningsorganisationer och avlagda instruktörsexamina. Vid behov bör tjänsteleverantören försäkra sig om instruktörens kompetens i praktiken till exempel med hjälp av ett fristående prov eller så att instruktören först arbetar i assisterande uppgifter.

När behörigheten hos den som handleder paddling bedöms ska uppmärksamhet ägnas åtminstone åt följande egenskaper:

 1. Instruktören förstår betydelsen av sin verksamhet i att säkerställa kundernas säkerhet och kan agera så att risksituationer och olyckor undviks 
 2. Paddlingskunskaper och -erfarenhet
 3. Fysisk och psykisk kondition
 4. Undervisning, utbildning och hantering av grupp 
 5. Erfarenhet av verksamhet i en verksamhetsmiljö och förhållanden som motsvarar ifrågavarande verksamhetsmiljö samt lokalkännedom
 6. Beredskap inför nödsituationer och kunskaper i första hjälpen i synnerhet i risk- och olyckssituationer som vanligt förekommer vid paddling.

Personalens kompetens, avlagda examina och kunskaper i första hjälpen samt deltagande i utbildningar och övningar bör antecknas i säkerhetsdokumentet eller utbildningsregistret.

Ge och fråga efter uppgifter som gäller tjänstens säkerhet

Kunder måste få tillräcklig information om tjänsten, turen eller kursen i förväg så att de kan bedöma sin egen förmåga att delta (9 § i KoSäL). Säkerhetsinformation kan ges till exempel på en webbplats, i marknadsföringsmaterial, via e-post eller vid informerande innan deltagande i tjänsten. 

Tjänsteleverantören ska ta reda på de uppgifter om kunderna som är väsentliga för säkerhet. Dessa uppgifter kan till exempel inbegripa simkunnighet, fysisk kondition och eventuella sjukdomar eller skador som begränsar paddling. Uppgifter kan utredas till exempel med en blankett för förhandsinformation eller, om situationen tillåter detta, först på plats.

Uppgifter som ska lämnas till kunder beskrivs närmare i Tukes-anvisning 6/2015.

Olycksbokföring och anmälningar till Tukes

Tjänsteleverantören ska själv bokföra olyckor och tillbud. Tukes ska underrättas om allvarliga olyckor och allvarliga tillbud (8 § i KoSäL).

Allvarliga olyckor avser till exempel drunknande, att en kund drabbas av hypotermi, benbrott, kraftig blödning eller allvarligt sjukdomsanfall. Med tillbud avses oförväntade händelser som skulle ha kunnat orsaka en olycka. Vid paddling kan allvarliga tillbud till exempel innebära om samma person utan avsikt flera gånger faller eller om många personer i samma situation faller i vattnet samtidigt. Som tillbud räknas även händelser där det till exempel inte är möjligt att få en paddlare som fallit ur farkosten tillbaka i farkosten, om det funnits en risk för en deltagare att bli under ett fartyg eller en båt, om man varit tvungen att be om utomstående hjälp eller om en paddlare upprepade gånger behövt den övriga gruppens stöd för att klara sig. 

Det som är gemensamt för de ovannämnda tillbuden är att ett fel eller en brist eventuellt funnits i tjänsten som lett till ett utmanande eller till och med allvarligt tillbud. Även om en egentlig olycka eller skada inte har inträffat, ska tjänsteleverantören även underrätta Tukes om allvarliga tillbud som dessa. Anmälan kan göras med denna blankett eller per e-post [email protected]

Mer information

Kontaktuppgifter till Tukes experter enligt tjänstetyp finns på Tukes webbplats.