Säkerheten vid uthyrningstjänster av motions- och fritidsutrustningar

Anvisning

Beskrivning: Anvisningen för tryggt ordnande av uthyrningstjänster. Anvisningen gäller uthyrning av idrotts-, motions- och fritidsutrustningar. Anvisningen gäller uthyrning av till exempel terrängcyklar, vinteridrottsutrustningar, friluftsutrustningar, studsmattor, hoppborgar och badtunnor.
Målgrupp: Uthyrare av idrotts-, motions- och fritidsutrustningar
Observera: Om uthyrning av farkoster föreskrivs i sjötrafiklagen (782/2019). Uthyrning av farkoster övervakas av Traficom. Med farkost avses bland annat kajaker, kanoter, roddbåtar och SUP-brädor.
Datum: 18.1.2021
Diarienummer: Tukes 3760/00.00.02/2021

Uthyraren ansvarar för användarens säkerhet

Uthyraren ska säkerställa att tjänsten inte orsakar fara för hälsa eller egendom.

  1. Planera uthyrningstjänsten: Uthyrningstjänstens säkerhet ska planeras redan från första början, riskbedömning är en del av tjänstens säkerhetsplanering. Innan uthyrningsverksamheten inleds ska uthyrningsprocessen planeras så att den fungerar (lämnande av uppgifter, orientering, logistik, ibruktagande av utrustningar, användning, återlämning, kontroller, kontakter, förfarande vid problem). De utrustningar som skaffas för uthyrningsbruk ska lämpa sig för uthyrning och den planerade kundgruppen. Tjänsteleverantören ska utreda om tjänsten förutsätter att ett säkerhetsdokument upprättas. Ett säkerhetsdokument är ett bra verktyg även vid uthyrningstjänstens planeringsskede.
  2. Lämna tillräcklig säkerhetsinformation: För att kunden ska kunna bedöma om hen kan använda utrustningen på ett tryggt sätt ska hen ges tillräcklig säkerhetsinformation innan hen hyr utrustningen. Dessutom ska kunden ges tillräcklig information och tillräckliga anvisningar om säker användning av utrustningen och eventuella användningsbegränsningar. Uthyraren ska säkerställa att kunden har tillräcklig kompetens för säker användning av utrustningen. Vid behov ska kunden även ges skriftliga bruksanvisningar och instruktioner för nödsituationer. Närmare information om anvisningar för kunder finns i Tukes-anvisning (6/2015).
  3. Säkerställ teknisk säkerhet hos utrustningarna: Uthyraren ansvarar för att de uthyrbara utrustningarna är i säkert användningsskick vid hyrning. Utrustningarna ska lämpa sig för den avsedda användningen, färdighetsnivån av den planerade kundgruppen och särdragen hos användningsmiljön. De uthyrbara utrustningarna ska kontrolleras, underhållas och rengöras efter varje kund. Säkert användningsskick av utrustningarna ska säkerställas ända till utrustningarna tas ur uthyrningsbruk.
  4. Se till personlig skyddsutrustning och annan säkerhetsutrustning: Kunderna ska ha tillgång till den säkerhetsutrustning som behövs för att använda de uthyrbara utrustningarna och instrueras i användning av säkerhetsutrustningen. Kontroll och underhåll av säkerhetsutrustningen kräver särskild omsorgsfullhet och tillräcklig kompetens.
  5. Dokumentera underhåll och andra kontroller: Det rekommenderas att de dagliga kontrollerna av de uthyrbara utrustningarna och tillhörande personlig skyddsutrustning och annan säkerhetsutrustning antecknas. Mer omfattande kontroller och underhåll ska tydligt dokumenteras till exempel i en utrustningsspecifik servicebok.
  6. Definiera begränsningar för deltagande och användning: Tjänsteleverantören ska definiera vilka kunskaper och färdigheter krävs för kunder som hyr utrustningar (till exempel simkunnighet, körkort, åldersbegränsningar och hälsomässiga begränsningar). Kunden ska informeras om användningsbegränsningarna före hyrningen. Användningsbegränsningarna omfattar även definiering av hur och var den uthyrbara utrustningen får användas och på vilka villkor utrustningen får överlåtas vidare till en annan person. 
  7. Förberedelse för olycksfall och undantagstillstånd: Kunderna ska instrueras att anmäla eventuella fel i utrustningar, olycksfall och tillbud. Tjänsteleverantören ska anteckna olycksfallen och tillbuden i sin egen olycksbokföring och utnyttja informationen vid utveckling av säkerheten.

Kundens ansvar

Tjänsteleverantören ansvarar för att deltagandet i tjänsten är tryggt. Kunden ansvarar för att följa de anvisningar hen fått. Kunden kan inverka på säkerheten på flera sätt. Vid hyrning ska kunden ge tillräcklig och korrekt information om sin kompetens, sina begränsningar och hur hen ämnar använda utrustningen. Dessutom ska kunden följa de anvisningar och begränsningar som hen fått och anmäla eventuella fel och tillbud. En av kunden undertecknad blankett för ansvarsfrihet befriar inte tjänsteleverantören från det lagstadgade säkerhetsansvaret. Tukes och Konsumentförbundet har publicerat ett gemensamt meddelande om ämnet.

En minneslista på säkerheten i tjänsten för kunden finns på Tukes webbplats.

Meddela Tukes om allvarligt olycksfall eller tillbud

Om det sker ett allvarligt tillbud eller olycksfall i uthyrningstjänsten ska tjänsteleverantören meddela detta till Tukes. Anmälan kan göras till exempel på Tukes webbplats. Vem som helst kan göra en anmälan om en farlig konsumenttjänst, även kunden som deltagit i tjänsten eller en utomstående.

Formulär för anmälan om en farlig situation eller ett tillbud

Uthyrningstjänster omfattas av konsumentsäkerhetslagen

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) handlar om säkerheten hos tjänster och produkter som är avsedda för konsumenter. Aktörer som hyr ut idrotts-, motions- och fritidsutrustningar till kunder ska följa konsumentsäkerhetslagen. De lagstadgade kraven gäller företag och aktörer på den offentliga sektorn som hyr ut idrotts-, motions- och fritidsutrustningar. Lagen tillämpas på föreningar då utrustningar hyrs ut till andra personer än föreningens medlemmar. Även privatpersoner ska följa konsumentsäkerhetslagen om de hyr ut utrustningar inom näringsverksamhet. Aktören som hyr ut utrustningar är en tjänsteleverantör som avses i konsumentsäkerhetslagen.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar efterlevnaden av konsumentsäkerhetslagen. Mer information om krav på tjänsteleverantören i konsumentsäkerhetslagen finns på Tukes webbplats: Tjänsteleverantörens skyldigheter

Säkerheten hos uthyrningstjänster kan förutom konsumentsäkerhetslagen även omfattas av krav i annan lagstiftning. Tjänsteleverantören ska utreda och iaktta alla lag och bestämmelser vid planering och genomförande av uthyrningstjänsten.

Vad är denna anvisning?

Denna anvisning är avsedd för att hjälpa tjänsteleverantörer med att säkerställa säkerheten hos tjänsten. Den beskriver Tukes syn på hur de lagstadgade kraven kan uppfyllas. Anvisningen är inte förpliktande på samma sätt som lagstiftningen. Anvisningarna ger tjänsteleverantören exempel på och alternativ för att utöva en säker verksamhet. Tjänsteleverantören ansvarar alltid för säkerheten hos tjänsten.

Mer information

Kontaktuppgifter om Tukes experter enligt tjänstetyp finns på Tukes webbplats.