Liikunta- ja harrastevälineiden vuokrauspalveluiden turvallisuus

Toimintaohje

Kuvaus: Ohjeita turvallisen vuokrauspalvelun järjestämiseksi. Toimintaohje koskee urheilu-, liikunta- ja harrastevälineiden vuokraamista. Toimintaohje koskee esimerkiksi maastopyörien, talviurheiluvälineiden, retkeilyvarusteiden, trampoliinien, pomppulinnojen ja paljujen vuokraamista.
Kohderyhmät: Urheilu-, liikunta-, tai harrastevälineen vuokraajat
Huomioitavaa: Vesikulkuneuvojen vuokraamisesta säädetään vesiliikennelaissa (782/2019). Vesikulkuneuvojen vuokraamista valvoo Traficom. Vesikulkuneuvoja ovat muun muassa kajakit, kanootit, soutuveneet ja SUP-laudat.
Päivämäärä: 18.1.2021
Diaarinumero: Tukes 3760/00.00.02/2021

Vuokraaja vastaa asiakkaan turvallisuudesta

Vuokraajan tulee varmistaa, että palvelu ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

  1. Suunnittele vuokrauspalvelu: Vuokrauspalvelu tulee suunnitella alusta asti turvalliseksi, riskienarviointi on osa palvelun turvallisuussuunnittelua. Ennen vuokraustoiminnan aloittamista tulee suunnitella vuokrausprosessi toimivaksi (tietojen antaminen, perehdyttäminen, logistiikka, välineiden käyttöönotto, käyttö, palautus, tarkastukset, yhteydenpito, toiminta ongelmatilanteissa). Vuokrattavaksi hankittavien välineiden tulee olla vuokrauskäyttöön ja suunnitellulle asiakasryhmälle soveltuvia. Palveluntarjoajan on selvitettävä, tuleeko hänen laatia palvelustaan turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirja on hyvä työkalu jo vuokrauspalvelun suunnitteluvaiheessa.
  2. Anna riittävät turvallisuustiedot: Ennen kuin asiakas vuokraa välineen, hänelle tulee antaa riittävät turvallisuustiedot, jotta asiakas pystyy arvioimaan voiko hän käyttää välinettä turvallisesti. Asiakkaille on lisäksi annettava riittävät tiedot ja ohjeet välineen turvallisesta käytöstä ja mahdollisista käyttörajoituksista. Vuokraajan tulee varmistaa, että asiakkaalla on riittävä osaaminen välineiden turvalliseen käyttöön. Asiakkaalle on myös annettava tarvittaessa kirjalliset käyttöohjeet ja toimintaohjeet hätätilanteissa. Asiakkaille annettavaa ohjeistusta on selvitetty tarkemmin Tukes-ohjeessa (6/2015).
  3. Varmista välineiden tekninen turvallisuus: Vuokraaja vastaa siitä, että vuokralle annettavat välineet ovat vuokraushetkellä turvallisessa käyttökunnossa. Välineiden on sovelluttava tarkoitettuun käyttöön, suunnitellun asiakasryhmän taitotasoon ja käyttöympäristön erityispiirteisiin. Vuokralle annettavat välineet tulee tarkastaa, huoltaa ja puhdistaa vuokrausten välillä. Välineiden turvallisesta käyttökunnosta tulee huolehtia vuokrakäytöstä poistamiseen saakka.
  4. Huolehdi henkilönsuojaimista ja muista turvavarusteista: Vuokrattavien välineiden käytössä tarvittavia turvavarusteita tulee olla saatavilla ja asiakkaat tulee opastaa niiden käyttöön. Turvavarusteiden tarkastaminen ja ylläpito vaatii erityistä huolellisuutta ja riittävää osaamista.
  5. Dokumentoi huollot ja muut tarkastukset: Vuokrattavien välineiden ja niiden mukana tarjottavien henkilönsuojainten sekä muiden turvavarusteiden päivittäisten tarkastusten toteutuminen on suositeltavaa kirjata ylös. Laajemmat tarkastukset ja huollot tulee dokumentoida selkeästi esimerkiksi välinekohtaiseen huoltokirjaan.
  6. Määritä osallistumis- ja käyttörajoitukset: Palveluntarjoajan tulee määrittää, mitä tietoja tai taitoja välineitä vuokraavalla asiakkaalla pitää olla (esim. uimataito, ajokortti, ikä- ja terveysrajoitukset). Käyttörajoituksista pitää kertoa asiakkaalle ennen vuokrauksen toteutumista. Käyttörajoituksiin kuuluu myös esimerkiksi sen määrittäminen, miten ja millä alueella vuokrattavaa välinettä saa käyttää ja millä edellytyksillä välineen saa antaa eteenpäin toisen henkilön käyttöön. 
  7. Varaudu tapaturmiin ja poikkeustilanteisiin: Asiakkaat tulee ohjeistaa ilmoittamaan välineissä havaituista vioista, onnettomuuksista tai lähetä piti -tilanteista. Palveluntarjoajan tulee kirjata onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteet omaan onnettomuuskirjanpitoonsa ja hyödyntää sitä turvallisuuden kehittämisessä. 

Asiakkaan vastuu

Palveluntarjoajan vastuulla on se, että palveluun voi osallistua turvallisesti. Asiakkaan vastuulla on noudattaa saamiaan ohjeita. Asiakas voi itse vaikuttaa turvallisuuteen monella eri tavalla. Hänen tulee antaa vuokraustilanteessa riittävät ja oikeat tiedot omasta osaamisestaan, rajoitteistaan ja välineen aiotusta käytöstä. Lisäksi asiakkaan on noudatettava saamiaan ohjeita ja käyttörajoituksia ja ilmoitettava välineissä havaitsemistaan vioista tai vaaratilanteista. Asiakkaan allekirjoittama vastuuvapauslomake ei vapauta palveluntarjoajaa lakisääteisestä turvallisuusvastuusta. Tukes ja Kuluttajaliitto ovat julkaisseet aiheesta yhteistiedotteen.

Asiakkaalle suunnattu muistilista palveluun osallistumisen turvallisuudesta löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Ilmoita vakavasta tapaturmasta tai läheltä piti -tilanteesta Tukesiin

Jos vuokrauspalvelussa tapahtuu vakava läheltä piti -tilanne tai asiakastapaturma, palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siitä Tukesiin. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Tukesin verkkosivuilla. Ilmoituksen vaarallisesta kuluttajapalvelusta voi tehdä kuka tahansa, myös palveluun osallistunut asiakas tai sivullinen.

Lomake vaara- tai läheltä piti -tilanteen ilmoittamiseksi

Vuokrauspalveluita koskee kuluttajaturvallisuuslaki

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) koskee kuluttajille tarkoitettujen palveluiden ja tuotteiden turvallisuutta. Urheilu-, liikunta- ja harrastevälineitä asiakkaalle vuokraavien toimijoiden on noudatettava kuluttajaturvallisuuslakia. Lain vaatimukset koskevat yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, jotka vuokraavat urheilu-, liikunta- ja harrastevälineitä. Yhdistyksiä laki koskee silloin kun välineitä vuokrataan muille kuin yhdistyksen omille jäsenille. Jos yksityishenkilöt vuokraavat välineitä elinkeinotoiminnassa, myös heidän on noudatettava kuluttajaturvallisuuslakia. Välineitä vuokraava taho on kuluttajaturvallisuuslain tarkoittama palveluntarjoaja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista. Lisätietoja kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksista palveluntarjoajille löytyy Tukesin verkkosivuilta: Palveluntarjoajan velvollisuudet.

Vuokrauspalveluiden turvallisuutta voivat koskea kuluttajaturvallisuuslain lisäksi myös muusta lainsäädännöstä tulevat vaatimukset. Palveluntarjoajan pitää selvittää ja ottaa huomioon kaikki lait ja määräykset vuokraustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mikä Tukesin toimintaohje on?

Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on auttaa palveluntarjoajia varmistamaan, että palvelu on turvallinen. Se kuvastaa Tukesin näkemystä siitä, miten lainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää. Ohje ei ole lainsäädännön tavoin velvoittava. Ohjeet tarjoavat palveluntarjoajalle esimerkkejä ja vaihtoehtoja siitä, miten toimia turvallisesti. Palveluntarjoaja vastaa aina palvelun turvallisuudesta.

Lisätietoja

Tukesin asiantuntijoiden yhteystiedot palvelutyypeittäin löytyvät Tukesin verkkosivuilta.