Samarbetsgruppen för marknadskontroll 

I anslutning till kontaktpunkten för marknadskontroll verkar det en samarbetsgrupp för marknadskontroll, med representanter för

 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Konkurrens- och konsumentverket (KKV)
 • Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • NTM-centralen i Birkaland
 • Polisstyrelsen
 • Livsmedelsverket
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland
 • Finlands miljöcentral (SYKE)
 • Strålsäkerhetscentralen (STUK)
 • Tullen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • miljöministeriet
 • Ålands landskapsregering.

Samarbetsgruppens uppgift är att stöda marknadskontrollens kontaktpunkt i koordinerandet av det myndighetssamarbete som gäller marknadskontroll och i beredningen av marknadskontrollmyndigheternas och Tullens gemensamma ståndpunkt. Samarbetsgruppen deltar också i beredningen av den nationella strategin för marknadskontroll.

Ett mål med samarbetsgruppen är att effektivera koordinerandet av olika marknadskontrolluppgifter på nationell nivå samt stöda samarbetet mellan myndigheter på nationell och EU-nivå. Dessutom syftar det till att dela bästa praxis för tillsyn och diskutera ämnen som anknyter till marknadskontroll. Dessutom ska samarbetsgruppen stöda kontaktpunkten i beredningen av olika utredningar, rapporter och andra handlingar som gäller marknadskontroll. I samarbetsgruppen för nationell marknadskontroll kan man också till exempel ta fram gemensamma principer för riskbedömning och behandla frågor relaterad till nationella behov och mål.