Övervakning 

Övervakningen är ett medel med vilket Tukes försöker säkerställa att företagen följer lagstiftningen och att de företag, anordningar, kemikalier, produkter, tjänster och annan verksamhet som Tukes övervakar är säkra och överensstämmer med kraven. Syftet med övervakningen är att förebygga olyckor, person-, egendoms- och miljöskador samt hälso- och miljöolägenheter. Ett annat syfte med övervakningen är att företagen behandlas jämlikt, och att ett företag inte kan få konkurrensfördel genom att låta bli att följa kraven.

Vi övervakar säkerheten och överstämmelse med kraven inom följande områden

Produkter och kemikalier

 • biocider
 • växtskyddsmedel
 • industri- och konsumentkemikalier
 • kosmetiska produkter
 • tvättmedel
 • aerosoler
 • byggprodukter
 • hissar
 • allmänna konsumtionsvaror
 • leksaker och barnvårdsprodukter
 • ädelmetallprodukter, smycken och klockor
 • gasanordningar
 • personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
 • maskiner som är avsedda att användas av konsumenter
 • mätinstrument.
 • räddningsväsendets utrustning
 • explosiva varor och fyrverkeripjäser
 • elektriska produkter
 • tankar och förpackningar för transport av farliga ämnen
 • oljecisterner
 • tryckbärande anordningar

Industrianläggningar, gruvor, anordningar, installation, behörigheter

 • hantering och förvaring av farliga kemikalier
 • flytgas- och naturgasanläggningar
 • sprängämnesfabriker och -lager
 • gruvor
 • malmletnings- och guldvaskningsområden
 • installation, användning och inspektion av elektriska installationer
 • hissentreprenader och hisservice
 • installationer i kylbranschen
 • installationer av räddningsväsendets anordningar
 • besiktningsorgan
 • drift av tryckbärande anordningar

Tjänster

 • tjänster avsedda för konsumenter

I de sektorer där det förutsätts att aktörerna har visat kompetens, gör Tukes ackrediteringsenhet periodiska bedömningar för upprätthållandet av ackrediteringen. Detta säkerställer upprätthållandet av aktörernas behörighet och därigenom bidrar ackrediteringen till att stödja Tukes övervakningsåtgärder.

 

Så här övervakar Tukes

Branscher
Tukes övervakar och främjar produkternas, kemikaliernas, gruvornas, kemikalie- och sprängämnesindustrins, anordningarnas och tjänsternas säkerhet och tillförlitlighet.

Tillstånd och behörigheter
Tukes beviljar tillstånd och behörigheter, ger vissa produkter förhandsgodkännande och gör en kompetensbedömning.

Riskbaserad verksamhet
Tukes utför en riskbaserad övervakning, dvs att den riktas huvudsakligen på objekt där de största riskerna finns eller de som har den bredaste verkan eller där Tukes övervakning har den största effektiviteten.

Övervakning i praktiken
Tukes utför övervakningen på många sätt: inspektionsbesök i företagen, periodiska besiktningar och marknadsövervakning av produkter, t.ex. testning, övervakning av dokumentationen.

Ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland