Självbedömning av säkerhetsverksamhet

Självbedömningen av säkerhetsverksamhet hjälper tjänsteleverantören bedöma det aktuella tillståndet av säkerhetshanteringen. Med hjälp av bedömningen kan tjänsteleverantören ta reda på sina egna styrkor och utvecklingsobjekt. Bedömningen kan användas som hjälpmedel för att kontinuerligt förbättra säkerheten.

Tukes sparar inte och följer inte upp bedömningsresultat eller användaruppgifter.

Bedömningen inkluderar 12 olika beskrivningar för säkerhetshantering. Bedöm genomförandet för varje punkt ur ditt företags perspektiv. Bedömningen är i första hand avsedd för objekt som är skyldiga att upprätta säkerhetsdokument.

Ytterligare information: https://tukes.fi/sv/produkter-och-tjanster/konsumenttjanster/tjansteleverantorens-skyldigheter/sakerhetsdokument

{{ customTitle }}

{{ paragraph }}

I planering av en tjänst beaktas krav i lagstiftningen, standarder som ska tillämpas, branschspecifika anvisningar samt god praxis.  

 

Säkerheten hos de redskap, anordningar, strukturer och andra tillbehör beaktas i alla skeden av anskaffningsprocessen.

 

De som ansvarar för anskaffningar har tillräckligt kunnande för att säkerställa anskaffningarnas säkerhet (t.ex. gällande kännedom om CE-märkning och standarder).

 

Risker som man inte kan godkänna strävar man till att avlägsna eller föra till en godkänd nivå redan i tjänstens planeringsskede. 

 

Konkreta mål ställs för säkerhetsarbetet.

 

Indikatorer som beskriver säkerhetsnivån används.

 

Förverkligandet av målen övervakas regelbundet.

 

Faror riktade till kunders hälsa eller egendom har identifierats, och orsaker och konsekvenser av de farliga situationerna (t.ex. skadans art och svårighetsgrad) är beskrivna.

 

Farorna är kategoriserade enligt funktion (t.ex. prestanda- eller anordningsspecifikt).

 

Åtgärder för att avlägsna eller minska farorna har definierats. 

 

Förändringarna beaktas i verksamheten och identifiering av farorna aktualiseras regelbundet. 

 

Personalen har tillräcklig beredskap för olyckor, incidenter och eventuella sjukdomsfall som är typiska för tjänsten.

 

Konkreta anvisningar i fall av incidenter eller olyckor har utarbetats (t.ex. nödsamtal, första hjälp, avbrytande av verksamheten, evakuering o.s.v.).

 

Utöver de typiska farliga situationerna för tjänsten har även olyckssituationer som avviker från det normala (oväntade och plötsliga) beaktats i beredskapen.

 

Säkerhetsdokument har utarbetats och är aktuellt.

 

Säkerhetsdokumentet uppfyller kraven i lagstiftningen och är tillräckligt omfattande och detaljerat.

 

Säkerhetsdokumentet styr säkerhetsarbetet och de verksamhetsmodeller som definieras i dokumentet förverkligas i praktiken.  

 

Innehållet i dokumentet har gåtts igenom med personalen. 

 

Till kunderna ges tillräckligt med information om faror relaterade till tjänsten och om tjänstens särdrag.

 

Kunderna informeras i förväg om deltagandebegränsningar (t.ex. ålder, hälsa, längd eller vikt) samt den kunskap och de färdigheter som behövs för tjänsten.

 

Anvisningarna och reglerna är enkla för kunderna att förstå och olika kundgrupper beaktas i dem (t.ex. läs- och skrivfärdigheter).

 

Personalen har tillräckligt kunnande och kompetens för att erbjuda tjänsten på ett säkert sätt.

 

Personalen har blivit inskolad till sina uppgifter.

 

Utbildningar och övningar bokförs.

 

Repetitionsutbildning och träning ordnas för personalen för att upprätthålla säkerhetskunnandet.

 

Det maximala antalet kunder som är säkert för tjänsten har fastställts.

 

Behovet av övervakning i tjänstens olika skeden har identifierats.

 

Det finns tillräckligt med personal för att genomföra tjänsten på ett säkert sätt.

 

Kunderna övervakas riskbaserat och vid behov aktivt.

 

Tillhandahållandet av tjänsten orsakar inte fara för någon som påverkas av tjänsten (deltagare, tittare, utomstående). 

 

De områden, utrymmen, strukturer och konstruktioner som används för tjänsten är säkra och lämpliga att använda för tjänsten.

 

De redskap och anordningar samt övriga tillbehör som används i tjänsten är säkra och överensstämmer med kraven.

 

Begränsningar för användningen är kända (t.ex. livslängd, viktgräns, övervakningsbehov, förhållanden m.m.).

 

Personalen utvärderar regelbundet skick, renlighet och säkerhet hos de redskap och de utrymmen som används i tjänsten.

 

Behov av- och krav på besiktningar, service och underhåll för redskapen m.m. har identifierats.

 

Underhållet styrs av en skriftlig plan och utförda besiktningar och service bokförs.

 

Iakttagelser i samband med service och underhåll används som hjälp för att främja säkerheten.

 

Olycksbokföringen har tydliga metoder och personalen känner till dem.

 

Olycks-, faro och skadesituationer samt allvarliga tillbud antecknas.

 

Olycksbokföringen gås regelbundet igenom och på basis av den genomförs åtgärder för att förbättra säkerheten.

 

Allvarliga olycksfall eller tillbud anmäls till Tukes. 

 

Kundsäkerheten är en del av tjänstens kvalitet och säkerheten som helhet.

 

Säkerheten syns i den dagliga verksamheten.

 

Personalen uppmuntras till att göra säkerhetsobservationer och till att ta initiativ.

 

Säkerhetssituationen övervakas proaktivt och verksamheten utvecklas på basis av observationerna. 

 

Toppen, grattis!

Säkerhetshantering verkar vara inbyggt i alla processer i ditt företag. Många av de åtgärder som används överskriver de lagstadgade skyldigheterna. 

Fortsätt på samma sätt, och ge även positiv respons till andra som deltar i genomförandet av tjänsten. Bli ändå inte högfärdig, säkerhet är något som aldrig blir färdigt!

Glöm inte meddela Tukes om allvarliga olycksfall och relaterade åtgärder.

Det ser bra ut, du är på väg mot toppen!

Det verkar som att du har tagit bättre hand om de lagstadgade skyldigheterna än genomsnittet. Du känner ditt ansvar som tjänsteleverantör och strävar till att främja tjänstens säkerhet utöver minimikraven. 

Du ger även positiv respons till andra som deltar i genomförandet av tjänsten. 

Fortsätt på samma sätt!

Glöm inte meddela Tukes om allvarliga olycksfall och relaterade åtgärder.

Du har koll på basinformationen, helt bra!

 

Du har identifierat tjänsteleverantörens skyldigheter. Det kan emellertid finnas lite utrymme för förbättringar i tillräckligheten hos säkerhetsåtgärderna.  

Fundera tillsammans med de andra som deltar i genomförandet av tjänsten hur kundens säkerhet kan förbättras ytterligare i er tjänst. Välj först några förbättringsobjekt. Det är bra att kontinuerligt övervaka effekten och tillräckligheten av de riskhanteringsmetoder som används.

Bekanta dig med de material som finns på Tukes sidor och främja säkerheten ytterligare till exempel med de redskap som är avsedda som stöd för verksamhetsutövares säkerhetsarbete.

Glöm inte meddela Tukes om allvarliga olycksfall och relaterade åtgärder.

 

Mycket dåligt resultat, vad synd!

Det nuvarande säkerhetsläget verkar vara svagt. De lagstadgade skyldigheterna verkar till stor del inte uppfyllas. Kundens säkerhet verkar inte genomföras i din tjänst med de nuvarande verksamhetssätten och resurserna.

Nu finns det skäl att kavla upp ärmarna och fördjupa sig i tjänsteleverantörens skyldigheter och Konsumentsäkerhetslagen.

Vidta de åtgärder som behövs för att främja säkerheten. Be vid behov Tukes om hjälp.

Glöm inte meddela Tukes om allvarliga olycksfall och relaterade åtgärder.

Inga resultat. Kolla ditt svar!

{{ errorText }}