Turvallisuustoiminnan itsearviointi

Turvallisuustoiminnan itsearvioinnin avulla palveluntarjoaja voi omatoimisesti arvioida turvallisuuden hallinnan nykytilaa. Arvioinnin avulla palveluntarjoaja voi selvittää omat vahvuutensa ja kehityskohteensa. Arviointia voidaan hyödyntää turvallisuuden jatkuvan parantamisen apuvälineenä. 

Tukes ei tallenna tai seuraa arvioinnin tuloksia tai käyttäjätietoja.

Arviointi sisältää 12 erilaista turvallisuuden hallintaan liittyvää kuvausta. Arvioi kunkin kohdan toteutumista oman yrityksesi näkökulmasta. Arviointi on tarkoitettu ensisijaisesti turvallisuusasiakirjavelvollisille kohteille. 

Lisätietoja: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja

{{ customTitle }}

{{ paragraph }}

Palvelun suunnittelussa huomioidaan lainsäädännön vaatimukset, soveltuvat standardit, toimialakohtaiset ohjeet sekä hyvät käytännöt.  

 

Palvelussa käytettävien välineiden, laitteiden, rakenteiden ja muun tarpeiston turvallisuus huomioidaan hankintaprosessin kaikissa vaiheissa.

 

Hankinnoista vastaavilla on riittävä osaaminen varmistua hankintojen turvallisuudesta (esim. CE-merkintöjen ja standardien tuntemuksen suhteen).

 

Riskit, joita ei voida hyväksyä, pyritään poistamaan tai saattamaan hyväksyttävälle tasolle jo palvelun suunnitteluvaiheessa. 

 

Turvallisuustyölle asetetaan konkreettisia tavoitteita.

 

Käytössä on turvallisuustasoa kuvaavia mittareita.

 

Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

 

Asiakkaiden terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvat vaarat on tunnistettu, ja vaaratilanteisiin johtavat syyt ja seuraukset (esim. vamman luonne ja vakavuus) on kuvattu.

 

Vaarat on luokiteltu toiminnoittain (esim. suorite- tai laitekohtaisesti).

 

Toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi tai pienentämiseksi on määritelty. 

 

Muutokset huomioidaan toiminnassa ja vaarojen tunnistamista pidetään säännöllisesti ajan tasalla. 

 

Henkilöstöllä on riittävä hätätilannevalmius palvelulle tyypillisten tapaturmien, onnettomuuksien ja mahdollisten sairaskohtausten varalta.

 

Tapaturmien ja onnettomuuksien varalta on laadittu konkreettiset toimintaohjeet (esim. hätäpuhelu, ensiapu, toiminnan keskeyttäminen, evakuointi jne.).

 

Varautumisessa on huomioitu palvelulle tyypillisten vaaratilanteiden lisäksi normaalista poikkeavat (yllättävät ja äkilliset) onnettomuustilanteet.

 

Turvallisuusasiakirja on laadittu ja ajan tasalla.

 

Turvallisuusasiakirja täyttää lainsäädännön vaatimukset ja on riittävän laaja ja yksityiskohtainen.

 

Turvallisuusasiakirja ohjaa turvallisuustyötä ja siinä määritellyt toimintamallit toteutuvat käytännössä.  

 

Asiakirjan sisältöä on käyty läpi henkilöstön kanssa. 

 

Asiakkaille annetaan riittävästi tietoa palveluun liittyvistä vaaroista ja palvelun erityispiirteistä.

 

Asiakkaille kerrotaan etukäteen osallistumisrajoituksista (esim. ikä, terveys, pituus tai paino) sekä palvelussa vaadittavista tiedoista ja taidoista.

 

Ohjeet ja säännöt ovat asiakkaalle helposti ymmärrettäviä ja niissä huomioidaan erilaiset asiakasryhmät (esim. luku- ja kirjoitustaito).

 

Henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja pätevyys tarjota palvelua turvallisesti.

 

Henkilöstö on perehdytetty tehtäviinsä.

 

Koulutuksista ja harjoituksista pidetään kirjaa.

 

Henkilöstölle järjestetään kertauskoulutusta ja harjoituksia turvallisuustaitojen ylläpitämiseksi.

 

Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä on määritelty.

 

Valvonnan tarve palvelun eri vaiheissa on tunnistettu.

 

Henkilöstöä on riittävästi, jotta palvelu voidaan toteuttaa turvallisesti.

 

Asiakkaita valvotaan riskiperusteisesti ja tarvittaessa aktiivisesti.

 

Palvelun tarjoamisesta ei aiheudu vaaraa kenellekään palvelun vaikutuspiirissä olevalle (osallistujat, katsojat, sivulliset). 

 

Palvelun käytössä olevat alueet, tilat, rakenteet ja rakennelmat ovat turvallisia ja soveltuvat palvelun käyttöön.

 

Palvelussa käytettävät välineet ja laitteet sekä muu tarpeisto ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia.

 

Käyttöön liittyvät rajoitukset ovat tiedossa (esim. käyttöiät, painorajat, valvonnan tarve, olosuhteet jne.).

 

Henkilöstö arvioi palvelussa käytettävien välineiden ja tilojen kuntoa, siisteyttä ja turvallisuutta säännöllisesti.

 

Välineiden ym. tarkastuksia, huoltoa ja kunnossapitoa koskevat tarpeet ja vaatimukset on tunnistettu.

 

Kunnossapitoa ohjaa kirjallinen suunnitelma ja tehdyistä tarkastuksista ja huolloista pidetään kirjaa.

 

Huollon ja kunnossapidon havaintoja käytetään apuna palvelun turvallisuuden edistämisessä.

 

Onnettomuuskirjanpitoon on selkeät käytännöt ja ne on perehdytetty henkilöstölle.

 

Onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteet sekä vakavat läheltä piti- tilanteet kirjataan ylös.

 

Onnettomuuskirjanpitoa käydään säännöllisesti läpi ja sen perusteella toteutetaan turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

 

Vakavista tapaturmista tai läheltä piti -tilanteista tehdään ilmoitus Tukesiin.  

 

Asiakasturvallisuus on osa palvelun laatua ja kokonaisturvallisuutta.

 

Turvallisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa.

 

Henkilökuntaa kannustetaan turvallisuushavaintojen ja aloitteiden tekemiseen.

 

Turvallisuustilannetta seurataan ennakoivasti ja toimintaa kehitetään havaintojen pohjalta. 

 

Huippua, onneksi olkoon!

Turvallisuuden hallinta vaikuttaa olevan sisäänrakennettuna kaikkiin yrityksesi prosesseihin. Käytössä olevat toimenpiteet ylittävät suurimmaksi osaksi lakisääteiset velvoitteet. 

Jatka samaan malliin, ja anna positiivista palautetta myös muille palvelun toteutukseen osallistuville. Älä kuitenkaan ylpisty, turvallisuus ei tule koskaan valmiiksi!

Muista tehdä ilmoitus palvelussa tapahtuneista vakavista tapaturmista ja läheltä piti- tilanteista Tukesiin.

Hyvältä näyttää, olet matkalla kohti huippua!

Vaikuttaa siltä, että olet huolehtinut keskivertoa paremmin lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä. Tunnet vastuusi palveluntarjoajana ja pyrit edistämään palvelun turvallisuutta minimivaatimuksia laajemmin. 

Anna positiivista palautetta myös muille palvelun toteutukseen osallistuville. 

Jatka samaan malliin!

Muista tehdä ilmoitus palvelussa tapahtuneista vakavista tapaturmista ja läheltä piti- tilanteista Tukesiin.

Perustiedot hallussa, ihan hyvä!

Olet tunnistanut palveluntarjoajan velvollisuudet. Turvallisuutta edistävien toimenpiteiden riittävyydessä saattaa kuitenkin olla paikoin pientä parannettavaa.  

Mieti yhdessä muiden palvelun toteutukseen osallistuvien kanssa, miten asiakkaan turvallisuutta voisi teidän palvelussanne vielä parantaa. Valitkaa ensin muutama parannuskohde. Käytössä olevien riskienhallintakeinojen vaikuttavuutta ja riittävyyttä on hyvä jatkuvasti seurata.

Tutustu Tukesin sivuilta löytyviin materiaaleihin ja edistä turvallisuutta edelleen esimerkiksi toiminnanharjoittajien turvallisuustyön tueksi tarkoitettujen työkalujen avulla.

Muista tehdä ilmoitus palvelussa tapahtuneista vakavista tapaturmista ja läheltä piti- tilanteista Tukesiin.

 

Varsin huono tulos, harmin paikka!

Turvallisuuden nykytila vaikuttaa olevan heikoilla kantimilla. Lakisääteiset velvoitteet näyttävät jäävän suurimmaksi osaksi täyttymättä. Asiakkaan turvallisuus palvelussa ei näyttäisi toteutuvan nykyisillä toimintatavoilla ja resursseilla.

Nyt on syytä kääriä hihat ja perehtyä palveluntarjoajan velvollisuuksiin sekä kuluttajaturvallisuuslakiin.

Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden edistämiseksi. Kysy tarvittaessa Tukesista apua.

Muista tehdä ilmoitus palvelussa tapahtuneista vakavista tapaturmista ja läheltä piti- tilanteista Tukesiin.

 

Ups, ei yhtäkään tulosta. Tarkista vastauksesi!

{{ errorText }}