Kommentera förslag på begränsning av mikroplaster

8.5.2019 11.00
Nyhet

Kommentera ett förslag på begränsning av mikroplaster på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats.

Förslaget på begränsning gäller utsläppandet av mikroplaster på marknaden (import, försäljning och överlåtelse utan vederlag) som sådana eller tillagda med avsikt i blandningar i halter som överskrider 0,01 viktprocent. Förslaget på begränsning gäller till exempel inte industriell användning, läkemedel, produkter vilkas användning inte orsakar utsläpp i miljön under deras livscykel och (biologiskt) nedbrytbara polymerer.  Förslaget på begränsning omfattar övergångstider för vissa produktsektorer.

Syftet med begränsningen är minska utsläppen av mikroplaster som orsakar hälso- och miljörisker i miljön. Mikroplaster används bl.a. i kosmetika, tvätt- och rengöringsämnen, jordbruksprodukter, målarfärger, ytbeläggningar och kemikalier inom oljeindustrin.

Mer information om begränsningsförslaget och ett formulär för kommentarer finns på ECHA:s webbplats. ECHA ber om att få kommentarer senast 20.5.2019 så att kommentarerna kan beaktas så väl som möjligt under behandlingen av förslaget på begränsning. Förslaget kan emellertid kommenteras fram till 20.9.2019.

ECHA:s riskbedömningskommitté och kommitté för socioekonomisk analys beaktar kommentarerna när de avger sina utlåtanden om förslaget på begränsning. Det slutliga beslutet om att godkänna begränsningen och lägga till den till REACH-förordningen fattar Europeiska kommissionen.

Se även: EU överväger att förbjuda användningen av mikroplaster (på finska)

Mer information:

Kemikalierådgivning till företag

Kemikalierådgivningen, tfn 0400 393 033