Blyförsäljning till konsumenter är olaglig – kolla de lödtenn du säljer

30.8.2018 9.04
Pressmeddelande
Juotostinat eivät saa sisältää lyiyä.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påpekar att försäljning av bly och blylegeringar till konsumenter är olaglig. Många affärer och nätbutiker fortsätter att sälja lödtenn som innehåller bly, trots att försäljningen av sådant för konsumentbruk har varit förbjuden sedan början av mars 2018.

Enligt Tukes uppgifter saluför många affärer lödtenn som innehåller tiotals procent bly. Kemikalier som säljs till konsumenter, som lödtenn, får inte innehålla 0,03 eller 0,3 procent eller mer bly beroende på partikelstorleken.

Tukes uppmanar affärerna att kontrollera om de själva eller det på nätet saluförs lödtenn som innehåller bly eller andra blyhaltiga kemikalier. Information om lödtennets sammansättning framgår av märkningarna på förpackningen och av säkerhetsdatabladet (det kemiska tecknet för bly är Pb).  Blyhaltiga kemikalieprodukter får inte alls säljas till konsumenter och inte heller överlåtas kostnadsfritt. Det finns ersättande ämnen för bly, t.ex. tenn-silverlegeringar och olika kopparlegeringar.

Lödningstenn som innehåller bly får inte heller säljas för hobbyverksamhet där konsumenter gör tiffanyglas- eller andra lödningsarbeten, till exempel på en kurs vid ett medborgarinstitut.

Tukes övervakar att skyldigheterna enligt kemikalielagstiftningen iakttas och det står i kontakt med företag när det upptäcker lagstridig försäljning.

Blyhaltiga kemikalier får fortfarande säljas till yrkesmän

Om du säljer blyhaltiga kemikalier till yrkesmän ska de förpackas och märkas som farliga kemikalier. Det betyder att det på förpackningen ska finnas en varningsetikett med

  • ett varningsmärke som varnar för allvarlig hälsorisk på finska och svenska
  • signalordet ”Fara” och riskfraserna ”Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.” och ”Kan skada spädbarn som ammas.”
  • märkningen ”Endast för yrkesmässigt bruk” och
  • andra varningsmärkningar som beror på klassificeringen.

Förutom blyhaltiga kemikalier har bly redan tidigare förbjudits i många slags föremål

Användningen av bly är begränsad i saluförda elektriska och elektroniska produkter. Elektriska och elektroniska produkter är till exempel hushållsapparater, tv-apparater, telefoner, batteridrivna verktyg, armbandsur, automater och olika övervakningsanordningar, t.ex. brandlarm. Om en apparat (hushållsapparat, dator etc.) har släppts ut på marknaden före 1.7.2006 får den repareras med lödfog som innehåller bly. Apparater som släppts ut på marknaden efter 1.7.2006 ska repareras med delar utan bly i enlighet med RoHS-lagstiftningen. Syftet med RoHS-lagstiftningen är att förhindra att skadliga ämnen hamnar i miljön.

Dessutom är användning av bly förbjuden i sådana föremål som säljs till konsumenter som barn kan sätta i munnen. Europeiska kemikaliemyndigheten har publicerat en tolkningsanvisning om vilka föremål som betraktas och inte betraktas vara sådana.

Mer information

Kemikalieövervakningen: gruppchef Marilla Anttila, [email protected] eller tfn 029 5052 048

Kemikalielagstiftningen: överinspektör Sari Tuhkunen, [email protected] eller tfn 029 5052 050 

Farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter: överinspektör Tiia Salamäki, [email protected] eller tfn 029 5052 632

Bestämmelser om tillägget av bly till bilaga XVII till Reach-förordningen finns i kommissionens förordning (EU) 2017/1510

Farliga kemikalier ska märkas i enlighet med Eu:s CLP-förordning, länk till Tukes anvisning

Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS