Förslag på begränsning av formaldehyd - skicka din kommentar

8.5.2019 13.54
Nyhet

Ett förslag på begränsning av formaldehyd har lagts ut för kommentarer på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats.

Förslaget på begränsning gäller utsläppandet på marknaden och användningen av sådana föremål som avger formaldehyd i mängder som överstiger 0,124 mg/m3. Den föreslagna begränsningen tillämpas inte på produkter på vilka  begränsningen av vissa cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen eller av användningen av formaldehyd eller formaldehyd-frigörare som biocid redan tillämpas.

Syftet med begränsningen är att minska exponeringen för formaldehyd (och formaldehyd-frigörare) som orsakar hud- och luftvägsirritation. Formaldehyd används i huvudsak för tillverkning av olika limhartser och andra kemikalier. Utsläppen av formaldehyd i inomhusluften härstammar i allmänhet till exempel från fasta möbler som tillverkats av spånskiva och från ureaformaldehydharts, som används som lim i möbler. Andra källor till formaldehyd kan vara till exempel vissa målarfärger, ytbeläggningar och isolerskum.

Mer information om begränsningsförslaget och ett formulär för kommentarer finns på ECHA:s webbplats. ECHA ber om att få kommentarer senast 20.5.2019 så att kommentarerna kan beaktas så väl som möjligt under behandlingen av förslaget på begränsning. Förslaget kan emellertid kommenteras fram till 20.9.2019.

ECHA:s riskbedömningskommitté och kommitté för socioekonomisk analys beaktar kommentarerna när de avger sina utlåtanden om förslaget på begränsning. Det slutliga beslutet om att godkänna begränsningen och lägga till den till REACH-förordningen fattar Europeiska kommissionen.

Mer information:

Kemikalierådgivning till företag

Kemikalierådgivningen, tfn 0400 393 033