Hoppa till innehåll

Säkerhetsbrister i gårdsbastupaket

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.7.2021 9.30
Pressmeddelande

Enligt anmälningar som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tagit emot finns det brister som medför brandrisk i vissa färdiga gårdsbastupaket. Risk orsakar till exempel för korta skyddsavstånd för bastuugnen och skorstenen, inkompatibilitet mellan bastuugn och skorsten och vilseledande anvisningar om placering av bastun i omedelbar närhet av bostadsbyggnaden.

Tukes har mottagit rikligt med anmälningar om brister gällande färdiga gårdsbastupaket som säljs till konsumenter. Konstaterade brister har varit:

 • skyddsavstånden mellan bastuugn eller skorsten och brännbart material har inte varit tillräckliga
 • bastuugnens eller skorstenens kompatibilitet har inte påvisats
 • skorstenens egenskaper har inte meddelats eller de motsvarar inte de nationella byggbestämmelserna
 • i marknadsföringsmaterial har på ett vilseledande sätt uppgetts att bastubyggnaden kan placeras till exempel i omedelbar närhet av bostadsbyggnaden.

På gårdsbastupaket som helhet ställs inga krav enligt EU:s byggproduktförordning, eftersom det gäller en byggnad och inte en produkt. Däremot finns det produktspecifika krav på de enskilda produkter som används i en gårdsbastu. För exempelvis bastuugnen (eldstaden) och skorstenen finns harmoniserade produktstandarder och de ska vara CE-märkta.

– Den som inleder ett byggprojekt ska se till att byggnaden är konstruerad och byggs enligt bestämmelserna. För den som inleder ett byggprojekt kan det ändå vara svårt att avgöra om en färdig bastus konstruktion är korrekt. Detta kan leda till att en bastu med brandsäkerhetsrisk, till exempel på grund av för små skyddsavstånd, ställs upp på tomten, säger Tukes överinspektör Jukka Lepistö.

Kontrollera detta, när du ska köpa ett gårdsbastupaket:

 • Bastuugn och skorsten är CE-märkta och en prestandadeklaration som anger produktens egenskaper finns med.
 • Skorstenen är av temperaturklass T600. Detta ska visas på CE-märkningen och i prestandadeklarationen.
 • Av de dokument och märkningar som följer med bastuugnen ska framgå att den skorsten som ansluts till bastuugnen tål temperaturen i de brandgaser som bastuugnen utvecklar. Då är bastuugn och skorsten kompatibla och bildar en brandsäker helhet.
 • Bastuugnens skyddsavstånd till konstruktionerna överensstämmer med vad som anges i bastuugnens prestandadeklaration.
 • Obs! Skyddsavståndet till bastuugnen kan inte minskas genom en separat skyddsvägg/-konstruktion om bastuugnens skyddsavstånd inte har testats separat med den aktuella skyddskonstruktionen.
 • Iaktta tillverkarens anvisningar om montering och användning av bastuugnen och skorstenen.
 • Kontrollera med byggnadsövervakningen vilka bygglov som behövs.
 • Sörj för att gårdsbastun placeras tillräckligt långt från bostadsbyggnaden.

Var noggrann, om du köper en begagnad bastuugn och skorsten

På nätet finns många begagnade bastuugnar och skorstenar till salu. För en köpare är det mycket svårt att avgöra om byggprodukten längre uppfyller de krav som ställs på den. Produktens bruks- och monteringsanvisningar kan också vara borta. Om dessa produkter monteras felaktigt utgör de en brandrisk. Tukes varnar för riskerna med produkter som köps begagnade och rekommenderar att en yrkesman säkerställer att produkterna är kompatibla och gör installationerna.

 

Om du sanerar en gammal gårdsbastu, ta då reda på frågor i anslutning till bygglov och brandsäkerhet

– När en gammal bastu saneras ska man först ta reda på bestämmelserna i kommunen. Enbart ett byte av eldstad kan kräva ett bygglov, en åtgärdsanmälan eller en utredning av överstämmelse med kraven. Den gamla rökkanalens skick ska granskas och det ska säkerställas att eldstaden lämpar sig för rökkanalen. Eldstaden, till exempel en bastuugn, ska vara CE-märkt och ha en prestandadeklaration, utifrån vilken även rökkanalens lämplighet kan bedömas. Man ska också säkerställa en tillräcklig tillgång på ersättningsluft och sörja för att rökgångarnas genomföringar är brandsäkra, säger Kurt Kokko, sektionschef på Tukes.

Tänk på brandsäkerheten även vid placeringen av en badtunna och en grillkåta

En vedeldad badtunna, utekamin eller grillkåta får inte placeras för nära brännbara material och byggnader. Även vad gäller skorstenens höjd finns det krav som ska granskas i de kommunspecifika anvisningarna och bestämmelserna. Försäkringsbolagen kräver att myndigheternas brandsäkerhetföreskrifter och -bestämmelser följs. Läs mer i Tukes meddelande: Brandsäkerheten ska beaktas när utekaminer och badtunnor ställs upp

 

Ytterligare information:

Jukka Lepistö, överinspektör, tfn 029 5052 460
Kurt Kokko, sektionschef, tfn 029 5052 128
e-postadresserna har formatet: [email protected]