Hoppa till innehåll

Tukes övervakade begränsade ämnen i bildäck och fälgar – resultaten var goda

Utgivningsdatum 25.3.2024 10.00 | Publicerad på svenska 28.3.2024 kl. 14.14
Nyhet

I fjolårets marknadskontrollprojekt utredde Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om bildäck och aluminiumfälgar innehöll begränsade ämnen och kemiska föreningar. I kontrollprojektet testades 40 bildäck och 10 aluminiumfälgar. Vid kontrollen fanns endast ett bildäck som inte stämde överens med kraven. Bildäcket innehöll begränsade PAH-föreningar, det vill säga polycykliska aromatiska kolväten. Tukes ålade försäljningsförbud för däcket, och företaget har slutat sälja produkten i sin webbutik.

I kontrollprojektet lät Tukes testa 20 sommardäck och 20 vinterdäck. Tio av de testade sommardäcken var premiumdäck, det vill säga dyrare däck, och de tio resterande däcken var förmånligare däck. Av vinterdäcken var tio friktionsdäck och tio dubbdäck. Till testet valdes produkter från Finland, andra EU-länder och även länder utanför EU. I projektet var det framför allt bildäcken tillverkade i Asien som ingick i den förmånligare prisklassen. Tukes lät göra testerna i de ackrediterade testlaboratorierna SGS Finland Oy och Tun Abdul Razak Research Centre.

De ämnen som Tukes lät testa på bildäcken var polycykliska aromatiska kolväten eller PAH-föreningar, som har begränsats genom Reach-förordningen, och tungmetallerna bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom som har begränsats genom en så kallad skrotfordonsförordning. Testerna gjordes på fållen och slitytan på däcken. På aluminiumfälgarna mättes koncentrationerna av de tungmetaller som har begränsats i skrotfordonsförordningen i aluminiumlegeringen. 

Ett bildäck avlägsnades från marknaden

I kontrollprojektet fanns endast en produkt som inte stämde överens med kraven gällande PAH-begränsningen. Den aromatiska graden i produkten överskred den koncentrationsgräns som fastställs i PAH-begränsningen i Reach-förordningen. Produkten orsakar en kemisk fara för personer som utsätts för produkten. En del av de begränsade PAH-föreningarna är cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska. Dessa föreningar kan hamna i däck genom extenderoljor som används vid tillverkningen. 

Tukes ålade försäljningsförbud för den produkt som inte stämde överens med kraven, och företaget har slutat sälja produkten i sin webbutik.

Alla produkter som testades stämde överens med kraven i skrotfordonsförordningen vad gäller de begränsade farliga ämnena. I fråga om de testade tungmetallerna upptäcktes inga överskridningar av koncentrationsgränserna. 

– Utifrån resultaten frigörs PAH-föreningar från bildäck i relativt liten mån och är, bortsett från ett däck, inom den gräns som fastställs i förordningen. Projektet resulterade i att vi vad gäller dessa två begränsningar kunde kartlägga den nuvarande däck- och fälgmarknaden med ett väldigt positivt resultat, säger överinspektör Markus Koponen

Myndigheten granskar inte produkter på förhand

Tukes granskar inte saluförda produkter på förhand, utan det genomför övervakning baserat på risker. Tillverkare, importörer och försäljare av fordon och deras komponenter och material är ansvariga för att produkterna uppfyller de krav som har ställts på produkterna enligt lag. 

EU-lagstiftningen om begränsningar för fordons komponenter och material (ELV-direktivet 2000/53/EG) ska omarbetas till en förordning om cirkulär ekonomi för fordon.

Mer information ges av:
Markus Koponen, överinspektör, tfn 029 5052 150
E-post: [email protected]

Länkar:
Registret över farliga produkter (det bildäck som har ålagts med försäljningsförbud
PAH-föreningar i fordonsdäck och konsumentprodukter 
Farliga ämnen i fordon
 

 

Tillbaka till toppen