Undersökning visar: konsumenterna upplever sig ha god kännedom om kemikaliesäkerhet, men känner å andra sidan inte till riskerna

Mediatiedote 14.3.2019 9.30
Pressmeddelande

Totalt 35 procent av finländarna känner inte till att elektronik innehåller kemikalier och 45 procent att ekologiska tvättmedel innehåller kemikalier. Trots detta anser sig nästan två av tre finländare ha ganska bra kunskap om kemikaliesäkerhet. Detta framgår av en enkätundersökning utförd av Taloustutkimus på uppdrag av Säkerhets- och kemikalieverket. Tukes temaår Slå hål på myterna kring kemikalier uppmanar till vetskap och inte tro och erbjuder konsumenterna information om kemikalier och säkerhet.

Enkätundersökning genomfördes som telefonintervjuer i december 2018 och 1 001 personer deltog i undersökningen. Målgruppen var finländare i åldern 15–79 år.

Kemikalier finns överallt – använd dem rätt och med omdöme

Följande produkter uppgav deltagarna i undersökningen oftast att innehåller kemikalier: make-up, schampo och tvål (93 %), kläder (80 %), textilier i hemmet (75 %), möbler (71 %). Deltagarna under 25 år trodde mer sällan än genomsnittet att möbler och mattor, gardiner, andra textilier i hemmet eller kläder innehåller kemikalier.

I verkligheten finns kemikalier överallt, det finns ingen kemikaliefri värld. Naturliga kemikalier är kemikalier på samma sätt som syntetiska kemikalier, säger direktör Tiina Putkonen på Tukes kemikalieavdelning.

Nästan två av tre finländare ansåg sig ha åtminstone ganska bra kunskap om kemikaliesäkerhet. Deltagarna kände dock inte till att kemikalier finns överallt. Dessutom trodde de bland annat att de kunde minska användningen av kemikalier i den egna vardagen exempelvis genom att köpa enbart dyra och högklassiga produkter eller ekologiska produkter. 

Etiketten och användningsanvisningen ger faktainformation om produkten. Då man använder kemikalier och produkter med eftertanke och enligt användningsanvisningarna kan man undvika flera risker, exempelvis frätskador på huden, ögonskador eller irritation i luftvägarna, säger Putkonen.

Största delen av deltagarna uppgav att de agerar riktigt, dvs. läser etiketten på produkten för att hitta information om farorna med kemikalierna som produkten innehåller.

Tveksamhet inför inköp i nätbutiker

Deltagarna förhöll sig kritiskt till att göra inköp av produkter i nätbutiker utanför EU. Totalt 45 procent av deltagarna ansåg att produkten kan innehålla konstaterat skadliga, förbjudna ämnen och 17 procent att det är möjligt att produkten inte uppfyller kraven enligt lagstiftningen eller saknar tillstånd från myndigheterna. Kvinnor och personer under 25 år uppgav oftare än genomsnittet som en risk att de inte känner till vad produkten egentligen innehåller eller att övervakningen är bristfällig.

Tukes säkerhetskontroll av 12 kosmetikprover i samband med kampanjen På eget ansvar förra året visade att proverna inte till alla delar uppfyllde de europeiska kraven. Utgående från Tukes observationer är det inte möjligt att entydigt säga om kosmetik beställd från nätbutiker utanför EU är trygg eller inte. Köparen bör dock komma ihåg att dessa produkter saknar ett företag i EU-området som bär ansvar för produkternas säkerhet.

Kampanjen Slå hål på myterna kring kemikalier öppnar ögonen

Tukes är den finländska kemikaliesäkerhetsmyndigheten, vilket innebär att Tukes bland annat med stickprov övervakar försäljningen av kemikalier och produkter innehållande kemikalier i Finland, beviljar tillstånd för biocid- och växtskyddsmedel som säljs i Finland och verkställer huvuddelen av kemikalielagstiftningen på EU-nivå. Tukes godkänner eller förhandsgranskar inte alla kemikalieprodukter på marknaden. Största delen av arbetet för kemikaliesäkerheten görs tillsammans med industrin och tillverkarna och är inte direkt synligt för konsumenterna.

Kampanjen Slå hål på myterna kring kemikalier som nu inleds är framför allt riktad till konsumenterna.

Vi erbjuder faktakunskap och påminner om att du själv kan påverka din egen säkerhet och vilka kemikalier du sensibiliseras och utsätts för. Under kampanjen ger vi praktiska tips, berättar vanliga människors historier och går igenom myter om kemikalier, säger Tukes kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen.

kampanjens webbplats publiceras under årets lopp ungefär varje månad information på ett visst tema, som vanliga konsumenter har nytta av i vardagen. Temahelheterna är bland annat följande: var hitta information om kemikalier, kemikalier i kosmetik och smycken, kemikalier sommartid, ansvarsfull användning av kemikalier och kemikalier och hobbyverksamhet.

Kampanjen syns även i sociala medier, vid evenemang och på Yles kanaler. Kampanjens hashtagg är #luulotpoiskemikaaleista.

Mer information:

kemikalieavdelningens direktör Tiina Putkonen, tfn 029 5052 959
kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen, tfn 029 5052 119
e-postadresser: [email protected]

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC