Reformen av förfarandet för anmälan om kemikalieuppgifter till giftinformationscentralerna håller på att bli senarelagd – berätta din åsikt

9.8.2019 13.18
Nyhet

I framtiden lämnar företagen uppgifterna om blandningar som klassificerats som farliga med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror till giftinformationscentralerna via Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s portal Poison centres notifications (PCN). Kraven på anmälan av uppgifter kommer att förändras och göras enhetliga. Bilaga VIII till CLP-förordningen, som reglerar kraven på inlämning av uppgifter, kan nu kommenteras i anslutning till ett offentligt samråd.

Europeiska kommissionen föreslår att första tidpunkten för tillämpning av bilaga VIII till CLP-förordningen (EG) Nr 1272/2008 senareläggs med ett år. Avsikten har varit att tillämpa kraven i enlighet med bilaga VIII på blandningar som är avsedda för konsumentanvändning från och med 1.1.2020. Enligt det nya förslaget tillämpas uppgiftskraven i bilaga VIII på blandningar som är avsedda båda för konsumentanvändning och yrkesmässig användning från och med 1.1.2021.

Du kan kommentera förslaget i det offentliga samrådet på kommissionens webbplats. Kommentarerna ska lämnas senast 19.8.2019. Alla kommentarer är offentliga och kan läsas på webbplatsen.

Mer information:

Anmälan av kemikalieuppgifter till giftinformationscentralen förnyas

Kemikalierådgivning för företag

Kemikalierådgivningen, tfn 0400 393 033