Nya SVHC-ämnen på kandidatförteckningen

23.8.2019 9.58
Nyhet

Europeiska kemikaliemyndigheten har utvidgat den s.k. kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Förteckningen omfattar nu 201 ämnen.

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har lagt till på kandidatförteckningen följande ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnen:

  • metylglykolacetat
  • tris (4-nonylfenyl, grenad och rak) fosfit (TNPP) med ≥ 0,1 vikt-%4-nonylfenol, grenad och rak (4-NP)
  • 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propionsyra, dess salter och acylhalider (inklusive deras enskilda isomerer och kombinationer av dem)
  • 4-tert-butylfenol.

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det skyldigheter för företag vad gäller antingen ämnet som sådant eller ämnet i blandningar eller varor. Från kandidatförteckningen kan ämnet införas i tillståndsförteckningen. I dessa fall förutsätter användningen av ämnet tillstånd från Europeiska kommissionen.

ECHA lägger till ämnen på kandidatförteckningen två gånger per år. Grunderna för införandet av ämnen på kandidatförteckningen och exempel på användning av dessa ämnen finns i ECHAs nyhet.

Mer information:

Kemikalierådgivning för företag

Kemikalierådgivningen, tfn 0400 393 033

REACH