Ilmoita aineesi luokitus Euroopan kemikaalivirastolle

Yritysten pitää toimittaa Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) luokitus- ja merkintätietoja aineista, joita yritykset tuovat EU-markkinoille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-markkinoilla olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä, jotta samalla aineella olisi EU-markkinoilla vain yksi luokitus ja merkinnät.

ECHA sisällyttää tiedot luokitusten ja merkintöjen luetteloon. Julkisia tietoja ovat aineiden nimet, luokitus ja merkinnät.

Yrityksen on kuukauden kuluessa aineen EU-markkinoille tuomisesta tehtävä luokitusilmoitus

  • aineista, jotka luokitellaan vaarallisiksi CLP-asetuksen mukaan ja
  • aineista, jotka on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan.

Olet ilmoitusvelvollinen

  • jos olet aineen valmistaja ja aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan
  • jos olet aineen maahantuoja, eli tuot ainetta EU:hun, ja aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan
  • jos olet seoksen maahantuoja, eli tuot seosta EU:hun, ja seos sisältää vaarallista ainetta aiheuttaen seoksen luokituksen vaaralliseksi tai seoksen sisältämä aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti
  • jos olet esineen maahantuoja, eli tuot esineitä EU:hun, ja esineen sisältämä aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti.

Sinun ei tarvitse tehdä luokitusilmoitusta, jos olet jo toimittanut luokitus- ja merkintätiedot REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin osana.

ECHA lisää ilmoitetut luokitus- ja merkintätiedot ECHAn ylläpitämään luokitusten ja merkintöjen luetteloon. Luettelosta käyvät ilmi yritysten määrittämät luokitukset ja EU:ssa yhdenmukaistetut luokitukset.

Ilmoittajien on pyrittävä kaikin tavoin sopimaan luetteloon sisällytettävästä aineen luokituksesta, jotta samasta aineesta ei saada luetteloon keskenään erilaisia luokituksia. Tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-markkinoilla olevien aineiden luokituksia. Samalle aineelle voi perustellusti olla eri luokituksia esimerkiksi silloin kun on kyse eroista aineen koostumuksessa tai olomuodossa.

Ilmoitus on pidettävä ajan tasalla.

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 
V OSASTO: Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen ja luokitusten ja merkintöjen luettelo